• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

המשכן והשבת. מלאכה ומנוחה. מה האידיאל?

קשר עמוק יש בין השבת למלאכת המשכן. התורה קושרת בתחילת פרשתנו ובעוד מקומות. עצם ההגדרה מהי מלאכה, מוגדרת על פי המלאכות שהיו במשכן. מהו עומק המשמעות של קשר זה?

אלא שיש כאן שאלה מהותית על מטרת החיים. מה האמצעי ומה המטרה? האם 'העבודה הי...

Please reload

הודעות ועדכונים

מזל טוב לג'רמי בן קמון מחזור כ"א לנישואיו

March 1, 2017

1/2
Please reload

פרסומים אחרונים
Please reload

ארכיון