שבת הגדול - נס הנסים

בטעם שבת הגדל הביא בטור: "שבת שלפני הפסח קורין אותו שבת הגדול והטעם לפי שנעשה בו נס גדול, שפסח מצרים מִקחו[1] בעשור כדכתיב: 'בעשור לחודש הזה ויקחו להם שה לבית אבות שה לבית', ופסח שיצאו ישראל ממצרים היה ביום חמישי... נמצא שי' בחודש היה שבת, ולקחו להם...

פתיחה להגדה - הרב אלי אדלר

הנושא המרכזי של ליל הסדר הוא המפגש שלנו עם עניינה של יציאת מצרים  - דרך המצוות, המנהגים והתוכן הרוחני של לילה זה. יציאת מצרים היא יסוד החיים ישראליים ולב האמונה הישראלית. "אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים" הוא הדיבר הראשון בעשר...

בס"ד

פסח בצבא

פתח דבר

חיילים יקרים ואהובים- אחים שלי לעבודת השם יתברך

ברוך השם עמותת צל"ש- צבא לשם שמים מוסיפה והולכת ומתעלה בקודש ומתרחבת בפעילותה, חסד ה' זורח עלינו ואנחנו רואים סיעתא דשמיא גדולה במעשה ידינו.

"הזמן קצר והמלאכה מרובה" ואף על פי כן לא ויתרתי על לפחות מספר מ...