• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

בס"ד

בכוננות מלאה

שבת קודש שעברה היתה שבת סיכום של שנה א' במכינה בעצמונה. בשבתות בצהריים, כשהחבר'ה נמצאים, כולם מוזמנים ומתאספים אצלנו בבית להתוועדות-שרים, לומדים ומתחזקים בעבודת השם יתברך ביחד. לקראת בין הזמנים דיברנו על החשיבות להיות מלאים בדעת השם יתברך שיש לנו ברוך ה...

בס"ד

מבטם של תלמידי אברהם אבינו

במכלול פרשתנו, יש סתירה קשה. רוב הפרשה מתארת כמה עמ"י נפלא, ודגש מיוחד על צניעות: 'מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל'. קללות בלעם הופכות לברכה אלוהית. אך בניגוד גמור, בסיום הפרשה, בלעם מצליח להפיל את העם בפריצות בעריות. הכיצד? מי אנחנו באמ...

בס"ד

לקראת בין המצרים/ הרב ישראל וינגוט

עומדים אנו בפתחה של תקופה אשר מתחילה בצום י"ז בתמוז ותסתיים בט' באב.

אינה דומה עבודת ה' שלנו בימים רגילים לעבודה זו בימי בין המצרים, בהם הייתה עיר הקודש והמקדש בבהלת חרב ואובדן; בין הבקעת חומתה בי"ז בתמוז (לפי תלמוד בבלי - היה זה רק...

בס"ד

מה שכדאי ללמוד מהחמור

המסר העמוק בפרשה, נלמד דווקא מהאתון. התחושה האינסטינקטיבית של האתון, עמוקה אף מנבואותיו של בלעם. 'פי האתון' הוא שנברא בין השמשות, אבל 'חיי האתון' הם בריאה שגרתית. ועד כמה שזה נשמע מוזר: האתון בטבעה מרגישה את סגולת ישראל, היא 'יודעת' ש"לֹא תָאֹר...