• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

הרב חננאל אתרוג- קלותה של תשובה

י"ז אלול התשע"ח

"תנו רבנן: הגזלנין ומלוי ברבית שהחזירו אין מקבלין מהן. והמקבל מהן אין רוח חכמים נוחה הימנו".

לכאורה, תקנה מאוד מוזרה. למה שלא נאפשר לאדם לעשות תשובה?

הגמרא מצדיקה את התקנה במעשה, דבר שלא קורה לעתים קרובות:

"דתניא: מעשה באדם אח...

בס"ד

חיילים יקרים ואהובים!

השבת, שבת פרשת "כי תבוא" נקרא פסוק שנמצא באמצע כל הקללות: "תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל" (פרק כח', פסוק מז'). רבים המפרשים על פסוק זה כמה  חשובה השמחה במצווה, השמחה בעבודת ה' יתברך.

האר"י הקדוש גילה שכל השגותיו העליונות בא...

פרשת כי תבוא

איך באים אל הארץ

מתוך מהלך פרשיות ספר דברים, האומה מבשילה להיכנס לארץ בגובה הראוי. שתי מצוות מיוחדות בפתח פרשתנו: מקרא ביכורים וּוִידוי מעשרות. המשותף הייחודי: התורה מכתיבה מה לומר בעת עשיית המצווה. זו מתנת מרומים. ביטוי אלוקי של נשגבוּת הקשר לארץ.

בפרשת ביכו...

בס"ד

אלול וימי התשובה בצבא

את השאלה הבאה זכיתי לקבל בשבועות האחרונים ממספר מפקדים וחיילים צדיקים:

איך מרגישים את אלול והאווירה המרוממת של ימי התשובה בטירונות ובאימון המתקדם, בקו ובאימון, בין תרפ"ל לנסיגה, בין שבוע קליעה לאימון בבקעה, בין תורנות מטבח להשלמת בוחן מסלול, בין...