January 31, 2019

"והשיב לב אבות על בנים" בית המדרש שוקק מלימוד אבות ובניהם בליל חמישי, סיום חזק לשלשה שבועות רצופים של לימוד , הרב רפי דיבר על ההכנה למתן תורה ורומם את כולם. 


גדנע לנוער חרדי התקיים השבוע במכינה כחלק ממעורבות המכינה בעידוד גיוס לצה"ל.
זכינו לשמוע שיחה מפי סאל תלם חזן רא...

 הנני! (לע"נ מו"ר הגדול הרב אלישע וישלצקי זצ"ל)

ראש ישיבת עם ישראל

ראש ישיבת ארץ ישראל

ראש ישיבת אהבת ישראל

ראש ישיבת ציפיתי לישועה בימיי

עבד לעם קדוש על אדמת הקודש

לא מחזיק טובה לעצמו!

רגיל בלשונו: לכך נוצרנו!

יהודי פשוט מירושלים

הרב נמצא? -  "אלישע מדבר"

מרא דענווה

חי אמת טהורה...

 בס"ד

פרשת משפטים
השיבה שופטינו כבראשונה

תפילת שמונה עשרה בנויה על סדר הגאולה. פעמים רבות מתעוררת השאלה באיזה שלב בגאולה אנו נמצאים? איפה צריך להתאמץ בתפילה ובחיים בכלל? 
זכינו להיוולד בדור מדהים! ב120 השנים האחרונות התרחש נס ענק בדרך הטבע. עם ישראל קם לתחייה מקברות הגל...