" כי תבוא אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה'".

כל עם זקוק לקרקע- אדמה עליה יוכל לבנות את חייו. מתקשר הוא אל אדמתו על פי נתונים שונים וסיבות שונות- היסטוריות, תרבותיות, דתיות וכדו'.

מה שאין כן עם ישראל קישורו לאדמתו אינו מתחיל מבחירתו והחלטתו אלא מציווי ה' כפי שנ...

לדמותו של אבי האומה | הרב אמיר גת

נמצאים אנו בפרשיות השבוע בסדר לידתו של העולם. פרשיות בראשית ונח מתארות את התהוותה של המציאות דרך תהפוכות ומשברים שונים – חטא אדם הראשון, דור המבול, דור הפלגה – התארגנויות שונות שהולכות ומסדרות את החיים האנושיים ביקום. לאט לאט הולך ומסתד...

ושמחת בחגך| הרב אמיר גת 

  

מים נוראים" עברו עלינו. ימים גדולים ונוראים הפועלים בנו הוד רוממות, מפגש אלוקי מיוחד ששיאו מגיע ביום הכיפורים עת נכנס הכהן הגדול למקום הקודש ובידו הקטורת לכפר בעד כל עם ישראל. ימים אלו מקפלים בתוכם את האפשרות הנפלאה של התשובה יותר מבכל...

כח ההיפוך של ארץ ישראל | הרב אמיר גת     

ספר דברים הנקרא גם "משנה תורה" חוזר ומשנן את כל דברי התורה המוזכרים כבר.

כאשר אנו עומדים להיכנס לארץ ישראל עלינו לשנן שוב את התורה היות "ואוירה דארץ ישראל מחכים" הרי כל לימודה של תורה עתה יהיה לימוד אחר ובאיכו...