• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

בני גרשום וקדושת הכותל 

הרמב"ן בהקדמתו לחומש במדבר, שאותו זכינו להתחיל שבוע שעבר, מסביר, "אחר

שביאר תורת הקרבנות בספר השלישי (ויקרא), התחיל עתה לסדר בספר הזה המצוות שנצטוו בעניין אוהל מועד".

כלומר היחס למשכן עצמו ולמקומו, והעקרון הכללי, כפי שמסביר שם,

"עתה יגביל את המשכן ב...

'אחרי מות קדושים אמור' - לכבוד יום הזיכרון ויום העצמאות

ישנה אמרה אשר רגילים להשתמש בה סביב אזכרות, עתים ברצינות, ועתים כקלישאה, או אף כביטוי ציני, והיא האמרה המצורפת משמות שלושת פרשיות השבוע שבפנינו: "אחרי מות, קדושים אמור".

יש המתכוונים בביטוי זה לביקורת על כך שלאחר שא...

מפסח ליום העצמאות/ הרב זאב פרידמן

הנקודה המיוחדת באדם שמבדילה אותו משאר היצורים, היא כמובן צלם אלוקים, אלא שצלם אלוקים שבאדם, הנטיות האציליות שבו, שאיפתו לעבוד את ה' וללכת בדרכיו, הופעתה בחיי העמים – מטשטשת מאוד.הנטייה החזקה אל העולם הזה וצרכיו הם שמניעים את חיי האומות...

בס"ד

נעשה ונשמע- הרב זאב פרידמן

הסיסמא המיוחדת של "ישראל שעמדו על הר סיני" היא: "נעשה ונשמע", לפעמים אנשים מן החוץ אינם מבינים, ואומרים שזה ביטוי של פזיזות! אין זה הגיוני להקדים נעשה לנשמע! אבל אנחנו מבינים שזה סוד שמלאכי השרת משתמשים בו, ואינו שייך לבני אדם רגילים.

כאן מ...