• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

על מה אנו בוכים?

ימים אלו הם ימי צער לעם ישראל. משנכנס אב ממעטין בשמחה. מסופר על החת"ס שבסעודה מפסקת היה יושב על הקרקע אוכל ובוכה עד שהכוס היתה מתמלאת מדמעותיו. אח"כ היה שותה את כוס הדמעות לקיים מה שנאמר "האכלתם לחם דמעה ותשקימו בדמעות שליש". תלמידי הרצי"ה זצ"ל מספרים ש...

אור בלי כלים


פרשת קרח אינה כישלון מקומי של אדם יחיד אלא זו נבואה שנצרכה לדורות, ובעיקר לדורנו, דור של גאולה.
מבחינה מסוימת חטא קרח הוא החמור מכל חטאי המדבר. מרד בנבואת משה ותורתו ובעצם מרד בכל התורה והמצוות ובסדרי החיים של עמ"י.
אם היה זה אדם קטן, מילא, כנראה זה לא היה...

בס"ד

ולא יבואו לראות כבלע את הקודש

לאחר למעלה משנה שישראל חונים סביב הר סיני מתחילה בספר במדבר תנועה לעבר היעד הנכסף : ארץ ישראל ובנין בית הבחירה.

תנועה זו היא חלק מסדר חייו של האומה והאדם "ובלכתך בדרך". איך הולכים בדרך בלא לוותר על האמת והאידאל. ישנו סדר חיים שלם מדויק מ...

לפרשת ויצא | הרב מיכאל אטלני

בפרשת ויצא אנו נפגשים עם יעקב אבינו. אלא שמבט ראשון ושטחי דמותו של יעקב אבינו לא מזכירה לנו את אבותיו – אבותינו, אברהם ויצחק, אברהם יוצא להלחם, אברהם קורא בשם ה',מתמודד עם מלכים, תושבי הארץ מכנים אותו "אדוני". וכן יצחק אבינו בדרך שונה עולה ע...

מוסר ישראלי | הרב מיכאל אטלני

בספר בראשית, "ספר הישר", אנו פוגשים את ישרותם של אבותינו. בפרשיות אלו מרוכ