חודש אב

דיני שבוע שחל בו ט' באב

רכג – רחצה בשבוע שחל ט"ב לחוזרים מאימונים

שאלה:לאחר חזרתנו מאימונים קשים, האם יותר לנו להתרחץ בים או בבריכה בימים אלו?

תשובה:בשו"ע כתב "יש נוהגים שלא לרחוץ מר"ח, ויש שאין נמנעים אלא בשבת (שבוע) זה", וכך נהגו בקהילות ישראל להמנע מרחיצה בימים אלו (כל אחד כמנהגו).אך אם רוחץ להסיר זיעה או לרפואה פשוט שהדבר מותר, ולכן מותר לחיילים החוזרים מאימון קשה לרחוץ את גופם ולהסיר את הזיעה ולהתחזק, אך כל זה לא בים ובבריכה אשר יש בהם סממני תענוג אלא במקלחת.אמנם, אם אין ברזי מקלחת במקום, מותר לחיילים לרחוץ אף בים או בבריכה כדי להסיר זיעתם, אך לא להתענג בם.

 

רכד – לבישת מדים חדשים לחייל המתגייס בימים אלו

שאלה:האם מותר לחייל המתגייס ב"תשעת הימים" ללבוש מדי צבא חדשים?

תשובה:ניתן להקל ולהתיר את הדבר, היות ודומה זה למי שאין לו בגד אחר, ובפרט שהחייל מוכרח בלבישת מדים אלו.

 

רכה – כיבוס מדים מלוכלכים בערב שבת חזון

שאלה:הנני חייל המגיע לביתו לקראת "שבת חזון" וברשותי מדים מלוכלכים. האם יותר לי לכבס את המדים בערב שבת (**)?

תשובה:המשנה ברורה פסק כי מי שאין לו אלא חלוק אחד יכול לכבס מר"ח עד השבת, ונראה כי חלוק אחד לאו דווקא, אלא כל שלא נשארו לו בגדים שאינם נקיים להחלפה יותר לו לכבס עד השבת. לפיכך, ניתן להקל ולכבס מדים בערב "שבת חזון" אם לא נותרו לך מדים נקיים לכשתחזור לשירות.ואם ניתן, ראוי כי תלבש את המדים הללו, אף למשך זמן קצר, קודם כניסת השבת.

 

(*) התשובות בפרק זה מתייחסות לשבוע שחל בו ט' באב לנוהגים כשיטת השו"ע, ולכל תשעת הימים לנוהגים כשיטת הרמ"א.

(**) שאלה ותשובה זו מתייחסת רק לנוהגים כשיטת הרמ"א.

 

תשעה באב

דיני הצום

רכו – חובת התענית בט"ב לחיילים בכוננות מבצעית

שאלה:אני חייל המשרת באזור הר דב, וקיימת סבירות שנדרש לצאת לפעילות התקפית במהלך תשעה באב. האם קיימת עלי חובת התענית?

תשובה:צום תשעה באב נקבע כבר מדברי הנביאים כתענית חובה שלא התבטלה (בניגוד לשאר תעניות הציבור), לכן דינו חמור יותר משאר התעניות.על כן, יש לנהוג במציאות זו, ע"פ השלבים הבאים: א. תתחיל את התענית בלילה, שכן תענית זו מתחילה בלילה. ב. בשעות היום, במידה והינך חושש כי תפקודך יפגע, ובפרט כאשר התקבלה קריאה להפעלה, מותר לך לשתות ב"שיעורין". ג. כאשר הפעילות המבצעית אינה מאפשרת לצמצם בשיעור, או כאשר הינך חש כי שתיה מצומצמת זו אינה מספקת, אזי תשתה ללא הקפדה על השיעורין.האמור לעיל מתייחס לחייל בריא שאינו רגיש, ובתנאי מזג אויר רגילים.

 

רכז – אכילה לנצרך לשתות בתשעה באב

שאלה:האם יותר לחייל בתנאי פעילות כמצוין לעיל (בתשובה הקודמת) לאכול בנוסף לשתיה?

תשובה:כאשר החייל זקוק לשתייה ע"מ שיהיה כשיר ואינו זקוק אף לאכילה, יסתפק בשתייה (ואם מכיר בעצמו ששתייה מתוקה מחזקת אותו, ראוי שישתה שתייה מתוקה), שכן משמע בפוסקים כי בט' באב במקום שצריך רק לשתות אין לאכול.אמנם, כאשר החייל חש כי ההמנעות מאכילה תפגע בכשירותו המבצעית, יותר לו אף לאכול.

 

רכח – שמירת הצום בתנאי שרב לחייל השומר

שאלה:אני חייל הנמצא בתפקיד שמירה בבקעת הירדן, כיצד עלי לנהוג בט' באב כשיש תנאי שרב? תשובה:אם אינך נדרש לצאת לפעילות של שמירה מחוץ למבנה או לבונקר, ראוי כי תשאר במקום מוצל ע"מ שישמרו התנאים שתוכל להתענות בלי להסתכן.אך אם תנאי השטח או הפעילות מחייבים חשיפה לתנאי חום ושרב, הינך מחוייב לשתות ע"מ לא להגיע למצב של התייבשות.

 

רכט – שתיה ל"שיעורין" בתשעה באב

שאלה:האם בתנאים אלו עלי להקפיד לשתות בט' באב פחות משיעור או שאשתה ללא הבחנה?

תשובה:ישנם פוסקים שסבורים כי דין השיעורים מחייב דווקא ביום כיפור, אך כבר כתב ה"משנה ברורה" כי כאשר קיים רק חשש להתדרדרות העלולה להביא לסיכון ואין הסיכון בפנינו, ראוי בט' באב לשתות פחות מכשיעור כביוה"כ, ובכך עדיין אינו עוקר את התענית.לכן, מכיוון שהשתייה מיועדת כדי למנוע מצב של התייבשות, ראוי שתשתה את הכמות הנדרשת כדין השיעורים, אך אם הינך חש כי הדבר יטרידך באופן המקשה על ביצוע הפעילות, ובודאי אם הינך חש בפועל במיחוש כלשהו בראשך או יובש כלשהו, עליך לשתות מיד בלא שיעורים.

 

רל – מידות האכילה והשתיה לשיעורין בט"ב

שאלה:מהם המידות לאכילה ושתיה לשיעורין?

תשובה:בשיעור האכילה – יש להקפיד על אכילה של עד 30 סמ"ק. בשיעור השתייה – באדם בינוני (ששיעור זה שהינו "מלוא לוגמיו" תלוי ומשתנה בין אדם לאדם) שיעורו הוא עד 40 סמ"ק. מידות האכילה והשתייה אינן מצטרפות.יש להקפיד על מרווחי זמן של 9 דקות בין אכילה לאכילה ובין שתיה לשתיה. בשעת דחק יוכל לאכול ולשתות אף במרווח זמן של עד 2 דקות. ובשעת דחק גדולה, באשר לשתייה, יוכל לשתות אף במרווחי זמן של כדי שתיית רביעית, דהיינו מרווחים של 5 שניות בין שתיה לשתיה.

 

רלא – אכילה ושתיה לשיעורין כשאין כלי מדידה

שאלה: כיצד אנהג בקיום אכילה או שתייה לשיעורין, כאשר אין בפני כלי מדידה?

תשובה: באשר לאכילה, מקובל כי נפח קופסת גפרורים הינה מידה המותרת באכילה בשיעורין.ובנוגע לשתייה תוכל להשתמש בפקק של מימיה צבאית שהינו כ- 40 סמ"ק, או בפקק בקבוק פלסטי ששיעורו כ-10 סמ"ק ותכפילו ארבע פעמים.  

 

רלב – המתענה החל מעלות השחר בט"ב לענין אמירת "עננו"

שאלה:עקב פעילות מבצעית שנדרשנו לקיימה במהלך ליל תשעה באב, אכלתי ושתיתי כדי שאהיה בכושר מירבי, ולמחרת בבוקר התענית החילותי להתענות. האם רשאי אני לומר בתפילותי "עננו" כשאר המתפללים? תשובה: למרות שתענית ט"ב נקבעה כתענית לילה ויום, הרי לאחר שהינך מתענה ביום תוכל לומר "עננו" בתפילת "שומע תפילה" ללא חתימה כשאר המתפללים.

 

רלג – אמירת "נחם" בברהמ"ז לאוכל בט"ב

שאלה:חייל הנמצא בפעילות מלחמתית ובתנאי מזג אוויר קשים, שחייבו אותו לאכול ולשתות בט' באב. האם עליו לומר בברכת המזון "נחם"?

תשובה: כתב הרמ"א כי מי שאוכל בט' באב יאמר נחם בברכת "בונה ירושלים" שבברכת המזון, אך רבים מהאחרונים פקפקו בכך. על כן ראוי לנקוט כאן הכלל של "שב ואל תעשה – עדיף", ותאמר בסוף ברכת המזון "הרחמן הוא ינחם את אבלי ציון".

 

רלד – זימון בעת ברכת המזון בט"ב למותרים באכילה

שאלה: בפעילות הנ"ל (המתוארת בשאלה הקודמת) כאשר ישנם שלושה חיילים. האם יזמנו בט' באב בעת ברכת המזון?  

תשובה: בט' באב יש צורך לנהוג במנהגי אבל, ומכיוון שמצינו כבר שבארוחה המפסקת קודם הצום אין לשבת בצוותא ולזמן, יש לנהוג כך גם בט' באב עצמו להמנע מישיבה של ג' כאחד.

 

רלה – דין נעילת הסנדל לחייל בפעילות מבצעית

שאלה:אני נמצא בפעילות מבצעית המחייבת לנעול מטעמי בטיחות נעלי עור.כיצד עלי לנהוג בט' באב? תשובה:אחד העינויים אשר אנו מחוייבים בהם בט' באב הינו איסור נעילת נעל עור ולכן יש לנעול בט' באב נעלי גומי או בד.אך כאשר הנסיבות המבצעיות מחייבות לנעול נעלי עור או במקום סכנת עקרבים וכיוצ"ב, עליך לנעול נעלי עור ולהכניס בהם מעט עפר, וכשתגיע למקום שיכול אתה לחלוץ את נעלי העור עליך לעשות זאת מיד.

 

רלו – הצדעה ביום תשעה באב

שאלה:האם מותר להצדיע למפקד בט' באב?

תשובה: נפסק בשו"ע כי "אין שאילת שלום לחברו בט' באב", וכתבו הפוסקים שאין אף לומר "בוקר טוב", ואף כריעה הנהוגה במקום פריסת שלום אסורה, ע"כ הצדעה אסורה בט' באב.

 

רלז – לימוד "שנים מקרא" בט"ב לנוהג בכך בקביעות

שאלה: הנני חייל הנוהג לקרוא מדי יום ביומו כפי התקנה "שניים מקרא ואחד תרגום". האם מותר להמשיך בנוהג זה גם בט' באב?

תשובה: מכיוון שנפסק להלכה כי בט' באב "אסור לקרות בתורה, נביאים וכתובים, ולשנות במשנה ובמדרש ובגמרא, בהלכות ובאגדות", הסיק בעל ה"משנה ברורה", שאין להקל גם אם הרגלת עצמך בדבר זה שהינו כסדר היום עבורך. על כן ראוי שתשלים מנהגך זה רק לאחר תום הצום.

 

רלח – טלית ותפילין בשחרית למי שהותר לאכול בט"ב

שאלה: חייל אשר עקב פעילות מבצעית, הותר לו לאכול ולשתות כבר בבוקר ט' באב, האם יתעטף בטלית ויניח תפילין בשחרית כפי שרגיל בכל השנה?

תשובה: למרות האכילה שהותרה לך עקב הפעילות המבצעית המיוחדת, עליך להניח טלית ותפילין רק לאחר שעת המנחה.

 

רלט – הנחת תפילין קודם אכילה בצהרי ט"ב

שאלה:אם עלי לאכול בט' באב רק בצהרים, האם חייב אני להניח תפילין קודם לכן?

תשובה:אם אכילתך מתבצעת רק מהצהרים ואילך, אזי נכון שתניח תפילין אחר חצות היום קודם אכילתך. ואם ברצונך להשתתף בתפילת מנחה מאוחרת יותר ראוי להניחם בתפילה זו פעם נוספת.

 

רמ – קריאת התורה בט"ב במנחה למי שלא קרא בשחרית

שאלה: חיילים שלא היה ברשותם ס"ת בט' באב בשחרית, ולמנחה הביאו להם ספר תורה; האם יקראו במנחה את קריאת "ויחל" או שעליהם לקרוא קריאת "כי תוליד בנים" במקום קריאת שחרית?

תשובה: אם כל החיילים ביחידה לא שמעו את הקריאה "כי תוליד בנים" הנוהגת בשחרית, ורק במנחה התאפשר להם לקיים קריאה בתורה, אזי עליהם לקרוא פרשה זו, שהינה קריאה מיוחדת לט' באב מדין הגמרא, במקום קריאת "ויחל" הנוהגת בד"כ במנחה.ובמקרה זה בוודאי שלאחר קריאת "כי תוליד בנים" יש להפטיר "אסוף אסיפם" שהינה הפטרה של קריאה זו ועוסקת באותו עניין שבו קראו בתורה.אך כאשר חלק מהנוכחים בתפילת מנחה שמעו את הקריאה הראויה בשחרית, יש לקרוא במנחה את קריאת "ויחל".

 

רמא – אמירת "נחם" בתפילות ט"ב למי שהותר באכילה

שאלה: הנני נדרש לבצע סיורים רגליים באיזור הערבה ועקב השרב הותר לי לשתות בט' באב.האם אוכל לומר את תפילת "נחם"?

תשובה: תפילת "נחם" תוקנה להאמר בתשעה באב, אך איננה מותנית בכך שהמתפלל יתענה, ובוודאי שבמציאות שבה הינך מצוי עליך לומר תפילה זו ככל שאר ישראל.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon