חודש תשרי

הלכות חג הסוכות וארבעת המינים לחיילים

בניית הסוכה

לו– אופן הנחת סכך בסוכה בתחילה ואופן הכשרתה

לז – סוכה שהוברר ביו"ט שסיככוה קודם העמדת הדפנות

לח – סוכה תחת גדר רשת במתקן כליאה צבאי

לט – העמדת סוכה תחת רשת הסוואה

מ – אופן הנחת סכך ע"ג סוכה לנצח

מא– שימוש בשמיכה צבאית לדופן סוכה

מב – יריעות ברזנט כדופן לסוכה

מג– הנחת צינור מתכת ע"ג סכך ליציבות הסוכה

מד – תעלות קשר במוצב כדופן סוכה

מה– שימוש בארגזי פעולה להקמת סוכה

מו– שימוש בפרגולה כבסיס לסוכה

מז – כשרות קורות פרגולה עליונות כסכך לסוכה

מח – סוכה ע"ג רכב בט"שית

מט – טיפוס בשבת על רכב שע"ג מצויה סוכה

נ – מצוות ישיבה בסוכה לחייל במארב

נא – החזרת סכך שהתעופף ביו"ט למקומו

נב – הקמת סוכה במהלך חוה"מ סוכות

נג – פירוק סוכה במהלך חוהמ"ס

נד – סיכוך ע"ג תא הטנק

נה – הקמת סוכה ע"י העמדת 3 טנקים

נו – תנועת הטנקים ופירוק הסוכה במהלך החג

נז – הסרת קישוטים מהסוכה בשבת, בחג ובחוה"מ

נח– סוכה שסככה התייבש והצטמצם בחוה"מ

 

ישיבה אכילה ושינה בסוכה

נט – שינה בסוכה בתנאי טורח

 ס – שינה בסוכה תחת שולחנות

סא – קיום מצוות סוכה לחיילים במחסום

סב – עד היכן חייל מתחייב לטרוח ולחפש סוכה

סג – חובת אכילה בסוכה לחייל בבסיס קבע

סד – בדבר חיוב אכילה בסוכה בנסיעה ממושכת

סה– חיוב אכילה בסוכה במהלך טיול קצינים

סו– השארות בסוכת המפקדה בליל חג, שתגרום לנסיעה למאחז בחג

סז– קידוש וסעודת ליל חג בשטח שאין בו סוכה

סח– קיום סעודת ליל חג בסוכה אחר חצות

סט – ברכת "שהחיינו" בחוהמ"ס, כשבירך כבר בליל החג ללא סוכה

 ארבעת המינים

ע– קיום מצוות ד' מינים בחג א' דסוכות בלולב ציבורי

עא – השאלת לולב פרטי בחג א' דסוכות

עב – קיום מצוות נטילת לולב לאחר השקיעה

עג– נטילת לולב ביד החבושה בתחבושת

 

 

 

לו– אופן הנחת סכך בסוכה בתחילה ואופן הכשרתה

שאלה:

עובדי הרס"ר שהקימו סוכה ביחידה, הניחו סכך קודם שהעמידו את דפנות הסוכה.

האם הסוכה כשרה, ואם לא, האם ניתן להכשיר סוכה זו וכיצד?

תשובה:

כאשר מקימים סוכה יש להקפיד כי קודם יוצבו הדפנות, ואין להניח סכך קודם עשיית הדפנות. במקרה שלא נהגו כך, ישנם פוסקים אחרונים שסוברים שבדיעבד אין הדבר מעכב, אך הכרעת רבים מהפוסקים הינה שהדבר פוסל ומעכב. יש לציין כי הרמ"א מחדש כי כאשר ישנה מסגרת של טפח בתחתית הסכך לכל אורך הסוכה, ניתן לראות בכך אוהל ומחיצה מספקת ע"מ שניתן יהיה להניח על גבי הסכך.לפיכך, בנוגע לשאלתך, אם ישנה למסגרת הסוכה קורה בגובה של טפח תחת הסכך והניחו כבר את הסכך, ניתן בדיעבד לסמוך על שיטה זו ולהכשירה כך.אם לא הייתה מסגרת טפח כנ"ל תחת הסכך, יש להגביה את כל ענפי הסכך ולהניחם שוב לאחר שהועמדו הדפנות.

 

לז – סוכה שהוברר ביו"ט שסיככוה קודם העמדת הדפנות

שאלה:

כאשר התברר לי במהלך החג כי העמידו את הסכך קודם לדפנות, כיצד אוכל לקיים את מצוות הישיבה בסוכה?

תשובה:

ביו"ט אסור לתקן את הסכך בדרך המתירה את הסוכה (כמצוין בתשובה הקודמת), וכאשר ביחידה לא קיימת סוכה תחליפית סמוכה, תוכל לקיים המצוה בסוכה הקיימת, שכן בשעת דחק זו ניתן לסמוך על השיטות המקילות בדיעבד בדין זה.

 

לח – סוכה תחת גדר רשת במתקן כליאה צבאי

שאלה:

אני חייל המשמש כמדריך כלואים בכלא צבאי. מפקד הכלא מבקש להקים סוכה בחצר פנימית. בחצר זו ישנה גדר רשת מתכתי הסוככת בגובה על פני כל החצר.שאלתי, האם מותר להקים סוכה תחת רשתות כאלו?

תשובה:

מהתיאור אותו העלית בשאלתך, מובן כי המדובר בגדר רשת מתכתית מרובעת אשר אינה אוטמת את חום השמש וחמתה מרובה מצילתה.לכן, אם זוהי האפשרות היחידה המוצעת להקמת סוכה בכלא, תוכלו להקימה אם תסככו את הסוכה בסכך לרוב, שצלתו תהיה מרובה מחמתו, ובכך תצאו ידי חובה.

 

לט – העמדת סוכה תחת רשת הסוואה

שאלה:

אנו קבוצת חיילים הנמצאים בעמדה מבצעית, אשר כולה עטויה תחת רשת הסוואה. שאלתנו, האם מותר להקים סוכה תחת רשת הסוואה?

תשובה:

סוכה צריכה שתהא תחת אויר השמיים ולא תהיה מסוככת בשני קירויין. מכיוון שצפיפות רשת ההסוואה גדולה ביותר כך שצילתה מרובה מחמתה, ורשת ההסוואה עצמה אינה כשרה לסיכוך, ע"כ סוכה זו המוקמת תחת רשת זו פסולה. לכן, אין להקים סוכה תחת רשת הסוואה.

 

מ – אופן הנחת סכך ע"ג סוכה לנצח

שאלה:

ליחידתנו נופקה ע"י הרבנות הצבאית סוכה מתכתית (לנצח). האם קיימת מגבלה כלשהי ביחס להנחת סכך על גביה?

תשובה:

בסוכה שכל מסגרתה עשויה ממתכת יש להקפיד כי הסכך לא יונח באופן ישיר על המסגרת המתכתית, אלא יש להניח קורות עץ לאורך ולרוחב הסוכה וע"ג יונח הסכך שכן אין להעמיד סכך ע"ג דבר המקבל טומאה.באם לא תוכלו להשיג בשום פנים ואופן קורות עץ כאלו, הניחו את הסכך על מסגרת המתכת, שכן מעמיד מדבר המקבל טומאה בדיעבד אינו פוסל את הסוכה.

 

מא– שימוש בשמיכה צבאית לדופן סוכה

שאלה:

אנו קבוצת חיילים הקמנו סוכה ע"י מס' קורות שאיתרנו שמשמשות כמסגרת לסוכה, אך אין ברשותנו לוחות אשר ישמשו כדפנות.

שאלתנו, האם ניתן להסתמך על כך שהשמיכה הצבאית תשמש כדופן?

תשובה:

ככלל, יריעת בד כשרה לדופן סוכה, ובתנאי שהדופן לא תנוע מכח רוח מצויה. אך מכיוון שבמציאות אף אם יקשרו ויהדקו את הדופן, עלולה היא להתנתק או לנוע ברוח המצויה, יש להמנע מהסתמכות על שמיכה שתשמש כדופן (אגב, גם אם תעמידו את הסוכה סמוך למבנה ששם אין רוחות מצויות אעפ"כ הסוכה פסולה, אם היא במצב שאילו הייתה במקום שונה הייתה נעה ברוח).ואם תמתחו חבלים שיהיו יציבים במרווחים של פחות מ-24 ס"מ זה מזה, אפי' רק עד גובה של 96 ס"מ – הסוכה כשרה, אף אם השמיכה שלצידה תנוע ברוח.

 

מב – יריעות ברזנט כדופן לסוכה

שאלה:

האם ניתן להקים סוכה מיריעות ברזנט של אהל קבע שישמשו כדפנות לסוכה?

תשובה:

באם ישנו אהל העשוי מיריעות ברזנט, המתוח היטב ביתדות ואינו נע ונד ברוח מצויה, נראה כי אין דינו כסדינים ויריעות פשתן (שאודותם כתב השו"ע שאין נכון לעשותם), וניתן לסמוך על יריעות אלו כדפנות כשרות לסוכה.אומנם, אם יריעות האהל אינם מתוחות ומחוזקות דיים, והן נעות ונדות אף קמעא ברוח המצויה, ראוי לחוש לנזכר בתשובה הקודמת.

 

מג– הנחת צינור מתכת ע"ג סכך ליציבות הסוכה

שאלה:

בהקמת הסוכה ביחידה, פרסנו מחצלת קנים כשרה לסכך, אך קיים חשש כי הסכך יכול לעוף. האם מותר להניח צינור מתכתי ע"ג הסכך כדי שהסכך לא יעוף ברוח?

תשובה:

ככלל אסור להעמיד את הסכך בדבר המקבל טומאה, ומאחר שלולי הצינור, הסכך לא היה נותר על מקומו ברוח מצויה, נחשב צינור זה אף כאשר הוא מעל הסכך, כמעמיד את הסכך. ומכיוון שצינור מתכתי היינו דבר המקבל טומאה, אין להניח צינור זה ע"ג הסכך. אומנם, כאשר הסכך היה מיוצב לולי הצינור, ורק בעת רוח בלתי מצויה עלול הסכך לעוף, אזי הצינור אינו נחשב כמעמיד ומותר להניחו ע"ג הסכך.

 

מד – תעלות קשר במוצב כדופן סוכה

שאלה:

במוצב שבו אנו שוהים ישנן תעלות קשר. האם קירות התמך של התעלה יכולים לשמש כדפנות לסוכה ע"י שיעמידו סכך על גביהם?

תשובה:

תעלות הקשר במוצב יכולות לשמש כשתי דפנות של הסוכה, בתנאי שגובה התעלה הינו למעלה מ-96 ס"מ (כשיטת החזו"א), שהרי אם יוצאת מתעלת הקשר עמדה בעלת שלוש דפנות, הרי לנו דפנות כשרות לסוכה, שכן סוכה חייבת בשלושה דפנות. ולכן בתעלת קשר רגילה ומתמשכת יש להעמיד דופן שלישית כדי להכשיר את דופני הסוכה.

ובאשר לסכך, אין לכם כל חשש בהעמדת הסכך על דופני התעלה, שכן לא גזרו איסור מעמיד על קיר אבנים.

 

מה– שימוש בארגזי פעולה להקמת סוכה

שאלה:

אנו משרתים בסוללת תותחנים, וקיימים ביחידה ארגזי פעולה. האם ניתן להשתמש בארגזים אלו להקמת סוכה?

תשובה:

משאלתכם לא ברור לאיזה שימוש אתם מיעדים את ארגזי הפעולה.ניתן להשתמש בארגזים אלו שישמשו כדפנות לסוכה, ועליכם להקפיד, כמובן, על מידות הדופן שיהיו כפי המתחייב.

אך אין להשתמש בארגזים אלו כסכך, גם לאחר שפירקו אותם ועשו מהם קורות. ואף אם הם צרות מד' טפחים, שכן הם היו בעבר כלי המקבל טומאה. ולהניח הסכך ע"ג קורות ארגזים שפורקו, כדי שהסכך יועמד על גביו, ראוי לכתחילה ליזהר בכך, אך כאשר קשה להשיג קורות אחרים, ניתן להקל ולהעמיד על גבם את הסכך.

 

מו– שימוש בפרגולה כבסיס לסוכה

שאלה:

ברחבה המרכזית ליד השק"ם בבסיס חיל האויר, מצויה פרגולה במשך כל השנה, אנשי הבינוי ביחידה הציעו לנצל את הפרגולה על מסגרותיה שתשמש בסיס לסוכה.שאלתנו, האם סוכה כזו תהיה כשרה?

תשובה:

פרגולה יכולה לעיתים לשמש כבסיס לעשיית סוכה, שכן מצינו בשו"ע שבית שהסירו ממנו את הרעפים ונשארו העצים הדקים שהרעפים מונחים עליהם, אזי הבית כשר לסוכה.באשר לדפנות, אם קיימות לפרגולה דפנות העשויות בצורת רשת שתי וערב, במרחקים של פחות מ-24 ס"מ בין הקנים, אף שהם מסתיימים בגובה של 96 ס"מ מהקרקע דפנות הפרגולה כשרות לסוכה.באשר לסכך, אם הרווחים שבין קורות הפרגולה גדולים יותר מאשר קורות הפרגולה, הרי שאם יניח ע"ג קורות הפרגולה סכך בכמות שצילתה תהיה מרובה מחמתה מחמת הסכך, ולולי הסכך תהיה הסוכה חמתה מרובה מצילתה – הרי שסכך סוכה זו כשר.

 

מז – כשרות קורות פרגולה עליונות כסכך לסוכה

שאלה:

במחנה המרכזי בפיקוד, קיימת פרגולה.האם קורות הפרגולה העליונות, יכולים לשמש בעצמן כסכך?

תשובה:

מתוך שאלתך מובן כי לפרגולה זו ישנם תנאים עיקריים הנדרשים לסכך:

א. שהקורות צרים מד' טפחים

ב. צפיפות הקורות מרובה על המרווחים, כדי שתהיה זו סוכה שצילתה מרובה מחמתה

ג. אין הקורות צמודים לחלוטין שאז היא אינה ארעית כפי שנדרש בכל סוכה.

והנה, יש בפרגולה כזו מס' בעיות נוספות שאציין.

א. הפרגולה לא נעשתה לשם מצוות סוכה אלא לצל בלבד, ואזי יש צורך לחדש בה דבר כדין סוכה ישנה.

ב. בד"כ יש לפרגולה תקרה בלא דפנות, ואז יש לחוש לדין תעשה ולא מן העשוי.

ג. לעיתים מתקינים את קורות הפרגולה העליונים עם מסגרתה, ולא באופן שמניחים קורה-קורה ויש לחוש בכך , להיותה תקרת בית.

ד. קורות הפרגולה מחוזקים בד"כ ע"י ברגים או מסמרים, ואם ללא הברגים או המסמרים ינועו או יפלו קורות אלו ברוח מצויה, הרי יש להם דין מעמיד.

מכל הסיבות המנויות לעיל, וע"מ לצאת יד"ח מכל החששות הללו, הרי אם לאחר העמדת דפנות לפרגולה יסיר את ברגי הפרגולה, וירים את הקורות ויחזירם למקומם בחזרה, הרי בכך יצא יד"ח לכו"ע בסוכה כשרה.

אמנם, לעיתים (כאשר הבעיות שהועלו בסעיפים ב' וג' לא קיימות) לא יצטרכו להרים את כל הקורות, אלא רק קורה אחת (טפח ע"ג טפח), וכן כאשר הקורות מיוצבים ביותר גם ללא הברגים, לא יצטרכו להסיר את הברגים האלו.

ואם השתמשו בפרגולה זו לשימוש קבע, צריך להרים את כל קורות הסכך, ואין להסתפק בהרמה קורה אחת (טפח על טפח).

 

מח – סוכה ע"ג רכב בט"שית

שאלה:

מכיוון שבמהלך ימי הסוכות, חלק גדול מפעילותי המבצעית מתבצע ע"ג רכב בט"שית, מבקש אני לדעת האם וכיצד ניתן להקים סוכה כשרה ע"ג הרכב?

תשובה:

המשנה במסכת סוכה עוסקת בעשיית סוכה המצויה ע"ג עגלה או ספינה ודנה בהקפדה על כך שהסוכה חייבת לעמוד ברוח מצויה ע"מ שתהיה כשרה, וכך אף נפסק בשו"ע. א"כ מבואר שאע"פ שהסוכה מטלטלת, אם יש לה את המידות וגובה המחיצות מתחתית הרכב בהתאם למידות המינימליות הנדרשות לכך, וכן הסכך יציב ע"ג הרכב כנדרש באופן שלא תתרומם במהלך נסיעה ברוח מצויה, אזי סוכה זו תהיה כשרה.

 

מט – טיפוס בשבת על רכב שע"ג מצויה סוכה

שאלה:

האם יהיה מותר לעלות על רכב שע"ג סוכה כנ"ל לצורך קיום מצוות סוכה בשבת ובחג? תשובה:

מותר לעלות על רכב זה ולשבת בו בשבת או בחג לצורך קיום מצוות ישיבה בסוכה, ובתנאי שלא תדלק כל מנורה ולא יופעל מנגנון כלשהו בעת פתיחת דלת הרכב או בעת ישיבה בה, ואין כלום בכך שהמכונית מתנדנדת מעט עקב העליה על גביה.

 

נ – מצוות ישיבה בסוכה לחייל במארב

שאלה:

חייל הנמצא במארב או בתצפית סמויה, שאינו רוצה להתגלות. כיצד יקיים את מצוות ישיבה בסוכה?

תשובה:

חייל הנמצא במצב זה שעליו להיות מוסתר, והקמת סוכה וישיבה בה עלולים לגלותו, פטור מחובת ישיבה בסוכה כול עוד הוא מצוי בתפקיד זה, שכן מצינו שאף שומרי גינות ופרדסים המבקשים להסתתר מגנבים פטורים מחובת ישיבה בסוכה.

 

נא – החזרת סכך שהתעופף ביו"ט למקומו

שאלה:

ישבנו בסוכה אשר הסכך שלה התרומם והתעופף במהלך חג הסוכות. האם מותר ביו"ט להחזיר את הסכך למקומו בחזרה?

תשובה:

חל איסור להקים או להחזיר את הסכך לסוכה ביו"ט, וכך גם כמובן בשבת חוה"מ. ויתרה מכך, אפילו התעופף רק מקצת מהסכך גם אסור להחזיר את הסכך ע"ג הסוכה בחג או בשבת.

 

נב – הקמת סוכה במהלך חוה"מ סוכות

שאלה:

חיילים אשר הגיעו לפריסה במהלך ימי חוה"מ סוכות, ולא נמצאה סוכה באתר הפריסה.האם מותר להם להקים סוכה בימי חול-המועד?

תשובה:

נפסק בשולחן ערוך כי אם לא עשו סוכה מערב יו"ט, ואפילו עשו כך בזדון ולא הקימו סוכה במועדה, יקימוה בחול המועד.לכן בוודאי במקרה של חיילים שהגיעו לפריסה במהלך חוה"מ עליהם להזדרז ולהקים סוכה עם הגעתם. ויתרה מכך, אף אם קיימת סוכה קטנה ביחידה, ועקב גידול אוכלוסיית המשרתים הסוכה הינה צפופה מדי, מותר להרחיב ולהגדיל את הסוכה בחול המועד. אך מפאת קדושת המועד ימעטו בפעולות ניסור, תפירה וכיוצ"ב ככל האפשר.

 

נג – פירוק סוכה במהלך חוהמ"ס

שאלה:

יחידה אשר מתקפלת ומתפנה ממקומה במהלך ימי חוה"מ סוכות, האם מותר לה לפרק את הסוכה?

תשובה:

בפירוק הסוכה במהלך חוה"מ סוכות קיימת בעייתיות משני היבטים:א. שמא בסתירת הסוכה יש משום ביטול והפקעת קדושתה, ואף ביזוי מצוה שכן הסוכה הוקצתה למצוותה לכל ימי חג הסוכות, אמנם כאשר יש צורך בדבר, ואינו משתמש כלל בעצי הסוכה ניתן להקל בכך.ב. משום טרחת המועד נפסק שאין מפנים דירה או כלים שאינם לצורך המועד. אך כתב הרמ"א שאם מתיירא מחמת גניבה להותיר את דירתו או כליו מותר לפנותם, שכן הקלו בכך בדבר האבד.ומשום כך, למרות שראוי לכתחילה למנוע מצב של פינוי סוכה בחוה"מ כשאין צורך מבצעי בדבר, הרי כשיחידה מתפנה על כל ציודה, והשארת הסוכה תגרום לאובדן או נזק, אזי מותר לפרק גם את הסוכה ולטלטלה, ובתנאי שבציוד ששימש לסוכה לא יעשה כל שימוש אחר עד תום חג הסוכות.

 

נד – סיכוך ע"ג תא הטנק

שאלה:

במהלך תרגיל פלוגתי של יחידת השריון, נאלצנו לאכול בטנק תוך כדי האימון. האם ניתן לסכך את הטנק לזמן קצר ולאכול בתוכו למרות שנאלץ לפנותו עם המשך התנועה?

תשובה:

ניתן לסכך מעל תא הטנק בתנאים שהזכרת, מאחר שיש לו את המידות המינמליות הנדרשות (63X63 ס"מ). לכתחילה ראוי לשים את הסכך ע"ג קורות שאינם מקבלים טומאה, וכמובן שיש להקפיד על אכילה תחת הסכך.

 

נה – הקמת סוכה ע"י העמדת 3 טנקים

שאלה:

אנו חיילי יחידת שריון, הקימונו חניון יום במהלך תרגיל יחידתי.האם סוכה שתוקם על ידי העמדת 3 טנקים, כשרה? תשובה:דפנות לסוכה ראויות להיות עשויות מכל חומר יציב, ובודאי שגם דפנות עשויות פלדה הם כשרות כדפנות.מובן כי יש לוודא שבחלק התחתון של הטנקים שעד גובה 90 ס"מ, תהיה סגירה ראויה. ואף אם הדפנות יהיו מדורגות באזור זחלי הטנק אין הדבר פוסל את דופני הסוכה. ולכן תוכלו להקים דפנות לסוכה באמצעות העמדת שלושה טנקים. לגבי הסכך יש להניח קורות עץ לאורך ולרוחב, ולא להניחם על הטנק ישירות. ובמידה ואין קורות עץ, ראה התייחסותנו בנושא כשרות הסוכה לנצח.

 

נו – תנועת הטנקים ופירוק הסוכה במהלך החג

שאלה:

ידוע לנו כי קרשי הסוכה מוקצים למצוות הסוכה, ואין להשתמש בהם לשימוש אחר. כיצד נוכל לנוע בטנק ששימש בעת חניון כדופן של סוכה?

תשובה:

צדקת בשאלתך, שכן אסור להשתמש בעצי הסוכה לשימוש שאינו למצוותו, ואף ליטול קיסם מעצי הסוכה כדי לחצוץ בו שיניו אסור.ואיסור השימוש בעצי הסוכה, לרוב הדעות, חל גם על דפנות הסוכה, ולא רק על הסכך.אך כתבו הפוסקים שכל זאת בסוכה שסיככוה לשם חג, באופן שבדעת המקים לשבת בה כל ימי החג. אך ברור כי סוכה שהתנו בימי חול המועד להשתמש בה לזמן קצוב, אינה אסורה בכל ימי המועד.

משום כך, היות ובדעתם של החיילים המשתמשים בטנק כדפנות לסוכה, היה לשימוש קצוב וזמני, אין בשימוש בטנק בהמשך ימי החג כל איסור.

 

 נז – הסרת קישוטים מהסוכה בשבת

שאלה:

בחג ובחוה"מ במהלך ימי חוה"מ סוכות החל לרדת גשם, ומ"פ המפקדה מבקש שנוריד את הקישוטים כדי שלא יתקלקלו. שאלתנו, האם מותר להוריד קישוטים מהסוכה בנסיבות אלו בחוה"מ? והאם מותר הדבר אף בשבת וביו"ט?

תשובה:

מצינו שכל חפצי הסוכה הוקצו למצוותן, וא"כ בשבת ובחג שבו קיים איסור מוקצה היה צריך לאסור את טלטול הקישוטים.

אך כתב הרמ"א שנהגו להתיר ולהסיר את נוי הסוכה מפני הגשמים ואפי' שלא התנה את הדבר. וביארו את סיבת היתר הדבר, שכן אנו תולים בדעת מי שהעמיד את נוי הסוכה שמסתמא הייתה כוונתו להתנות את הדבר אם ירדו גשמים.

ולכן, לכתחילה ראוי שבעת תליית הקישוטים קודם החג יתנו באופן מפורש שיסירו את הקישוטים אם ירדו גשמים, אך גם אם לא הותנה הדבר, יותר בכל זאת להסיר קישוטים בשבת ובחג מפני הגשמים. בוודאי שבעת הסרת הקישוטים ישנה מגמה לשמור על שלמותם לבל ינזקו, ומשום כך מותר להסירם, ובלבד שלאחר הסרתם לא יעשה בהם שימוש אחר המבטל ומפקיע את הקצאתם למצוה.

ובודאי שבימי חול המועד במציאות זו הדבר מותר.

 

נח– סוכה שסככה התייבש והצטמצם בחוה"מ

שאלה:

באחד מימי חול המועד חזרנו מאימון למאהל, ומצאנו כי עקב החום הסכך התייבש והצטמצם, וחלק ניכר ממנו "אוורירי" מידי. האם סוכה כזו כשרה ומתי?

תשובה:

ההלכה הינה שסכך הסוכה צריך שצילתה תהיה מרובה מחמתה, כיוון שמהות הסיכוך בסוכה הינו לצל.במידה ואין חלל אוויר בשיעור ג' טפחים במקום אחד, וברוב הסכך צילתה מרובה מחמתה, אנו מצרפים את הצל והחמה של כל הסוכה ואזי הסוכה כשרה.במידה וקיים בסכך חלל אוויר בגודל של ג' טפחים, הרי יש להזהר שלא לשבת בסוכה תחת חלל זה. ואם קיים חלל אוויר של ג' טפחים המתמשך לאורך כל הסוכה, אזי הסוכה עלולה להיפסל לחלוטין, שכן במידה ולסוכה לא נותרו ג' דפנות כשרות מעבר לחלל האוויר, תהיה הסוכה פסולה.

 

נט – שינה בסוכה בתנאי טורח

שאלה:

האם קיימת חובה לישון בסוכה של היחידה, כאשר קשה מאוד לישון בה?

תשובה:

כתב השו"ע ש"אוכלים ושותים וישנם בסוכה כל שבעה בין ביום ובין בלילה ואין ישנים חוץ לסוכה אפי' שנת עראי", והרמ"א בהגהותיו שם ביאר את טעם אלו שנהגו להקל שהיה הצער לישון במקומות הקרים. והנה, יש שהתירו משום הטורח כאשר צריכים בכל לילה להביא מזרונים, שמיכות וכדו' לסוכה, לסמוך על השיטה הנ"ל המקילה בחובת השינה, ויש שהתירו משום קושי השינה לסמוך על שיטה זו. אך כבר כתבו פוסקים רבים שעל דרך האמת חובה לישון בסוכה שכן מצינו ששינה חמורה אף יותר מאכילה, שאף שנת ארעי יש לקיים בסוכה, ואף אל יחוש לישון יחידי בסוכה שכן "שומר מצוה לא ידע דבר רע" (קהלת ח', ה').

ס – שינה בסוכה תחת שולחנות

שאלה:

אנו קבוצת חיילים המעוניינים לישון בסוכה היחידתית, המשמשת בשעות הארוחות כחדר אוכל. שאלתנו, האם חיילים שישנו תחת שולחנות האוכל יצאו ידי חובתם?

תשובה:

השאלה שהעלתם, מופיעה במשנה במסכת סוכה ש"הישן תחת המיטה בסוכה לא יצא ידי חובתו" וממסקנת הגמ' נפסק להלכה שדין זה נאמר דווקא כאשר גובה המיטה הינו י' טפחים ומעלה. א"כ לנדון שאלתכם, אם גובהם של השולחנות הוא למעלה מ-80 ס"מ אין לישון תחתם, אך אם הם נמוכים מגובה זה מותר לישון תחת שולחנות אלו. וכמדומה, כי שולחנות המצויים הם נמוכים מהגובה הנ"ל, אך הדבר טעון מדידה על ידכם.

 

סא – קיום מצוות סוכה לחיילים במחסום

שאלה:

אנו קבוצת חיילים הנמצאים בשטחי יש"ע בפעילות מבצעית הכולל העמדת מחסומים בכבישים. האם וכיצד עלינו לקיים את מצוות הישיבה בסוכה?

תשובה:

חיילים הנמצאים בפעילות כפי שתיארתם פטורים מן הדין מחובת ישיבה בסוכה שכן קבעו חכמינו ז"ל שהעוסק במצוה פטור מן הסוכה, ואף בשעת חנייתכם ומנוחתכם פטורים אתם. אך למרות פטור זה, אם ישנה סוכה המזומנת לפניכם והישיבה בה לא תפריע למהלך פעילותכם ראוי לקיים בה את מצוות הסוכה. ובוודאי שמצוה חשובה לדרגי המפקדות להשתדל ולדאוג לקיום סוכה באתרים אלו ובכך לזכות את הרבים .(ברור הדבר שאם סוכה במחסום מסוים מהווה סיכון בטחוני, אזי אין להקימה).

 

סב – עד היכן חייל מתחייב לטרוח ולחפש סוכה

שאלה:

במחסום שבו אני מוצב לא קיימת סוכה, אך ישנו ישוב סמוך שבו ישנם סוכות.האם חובתי לטרוח ולהגיע לישוב זה, ולהימנע מאכילה מחוץ לסוכה?

תשובה:

מכיוון שהליכתך לישוב כרוכה בטורח, ואף תפגע במנוחה אשר מן הסתם אתה זקוק לה, כבר השיבונו (בתשובה הקודמת) כי במצב זה הינך פטור מחובת ישיבה ואכילה בסוכה, שכן הינך "עוסק במצוה" חשובה אחרת.

 

סג – חובת אכילה בסוכה לחייל בבסיס קבע

שאלה:

אני חייל המשרת במחנה קבע. האם מחוייב אני בימי חג הסוכות לאכול ולשתות אך ורק בסוכה היחידתית?

תשובה:

במחנות הקבע בודאי שחייבים לקיים את מצוות הסוכה כדין, כפי שמחוייבים בדבר בכל ישוב וישוב, אלא א"כ עיסוקך הינו כה מבצעי שאינו מאפשר לבצע אותו,ועל כן עליך לטרוח ולהגיע לסוכה.אגב, לשאלתך לגבי חובת האכילה ושתיה בסוכה, הרי שאכילת ארעי מותרת מחוץ לסוכה, וכן כל שתיה ואכילת פירות ודברי מתיקה מותרת גם היא מחוץ לסוכה. ומי שהחמירו על עצמם לא לאכול ולשתות כלל מחוץ לסוכה הרי זה משובח.

 

סד – בדבר חיוב אכילה בסוכה בנסיעה ממושכת

שאלה:

אנו חיילים המשרתים ביחידה בדרום הערבה, החוזרים מחופשתנו ליחידתנו המרוחקת. האם מחוייבים אנו להמנע מאכילה מחוץ לסוכה, במהלך נסיעתנו הארוכה עד הגעתנו ליחידה?

תשובה:

נפסק בשולחן ערוך כי "הולכי דרכים ביום – פטורים מהסוכה ביום וחייבים בלילה והולכי דרכים בלילה – פטורים בלילה וחייבים ביום", וזאת מכיון שחז"ל דרשו את הפסוק "בסוכות תשבו שבעת ימים" – "תשבו כעין תדורו". ומכיוון שבחיי השיגרה אדם נזקק להיות לעיתים בדרך, הרי שגם במהלך חג הסוכות צרכיו בדרך אינם מחייבים אותו להזדקק לסוכה. אמנם אם מזדמנת לפניכם סוכה ואינכם נזקקים לטרוח בדבר, עליכם לאכול בסוכה זו. ולכן נראה כי אם יודעים אתם כי קיימת סוכה בחניון דרכים סמוך אשר הינכם מתכננים לחנות בו, ראוי להמתין ולאכול שם, אך כשאפשרות זו אינה מזומנת לפניכם, מותרים אתם לאכול בדרך שלא בסוכה.

 

סה– חיוב אכילה בסוכה במהלך טיול קצינים

שאלה:

מספר קצינים ביחידתי מתכננים ליזום טיול במהלך חול-המועד סוכות. מכיוון שהטיול יהיה במסלול שאין בו סוכה, האם מותר לצאת לטיול זה למרות שלא תהיה לי סוכה?

תשובה:

אמנם נפסק בהלכה שהולכי דרכים פטורים מהסוכה (יעויין בתשובה הקודמת), אך כתב המשנה ברורה שזהו "שהולך לצורך איזה עניין". וביארו זאת פוסקים אחרונים שלצורך איזה ענין היינו לדברים הנחוצים והנדרשים כצרכי פרנסה, אך לדבר שאין כל צורך בו כטיול וכדו' אין נכון להיפטר בכך ממצוות הסוכה. ונראה כי מצוות סוכה דומה בכך למצוות ציצית, שאע"פ שלעיתים אין חיוב בקיום מצוה זו, אין לוותר על קיום מצווה זו כשבנקל ניתן לקיימה, ולכן אין ראוי לאדם להפקיע עצמו מחיוב מצוות סוכה בגלל עינוג וטיול בלתי נחוץ.

 

סו– השארות בסוכת המפקדה בליל חג, שתגרום לנסיעה למאחז בחג

שאלה:

בערב חג הסוכות שהיתי במפח"ט שבה קיימת סוכה ורציתי להישאר בליל החג במקום ע"מ שאזכה לשבת בסוכה, שכן במאחז שבו אני משרת אין אפשרות להקים סוכה.שאלתי, האם מותר לי להשאר בליל החג במפח"ט ולשבת בסוכה, אע"פ שאח"כ אאלץ להגיע ממונע עד למאחז, או שעלי לחזור עוד לפני כניסת החג למאחז ולוותר על האפשרות לשבת בסוכה?

תשובה:

מותר לך להשאר במפח"ט כדי לזכות לקיים את מצוות ישיבה בסוכה, שכן בערב החג אינך עושה כל מעשה איסור, ובחג עקב התפקיד המבצעי המוטל עליך יותר לך לנסוע למאחז, וכל זאת הותר לצורך קיום דבר מצוה כסוכה וכיוצ"ב.

 

סז– קידוש וסעודת ליל חג בשטח שאין בו סוכה

שאלה:

בליל חג הסוכות שהיתי בשטח בפעילות מבצעית כל הלילה, כשלא הייתה כל סוכה במקום. האם עלי לקדש ולסעוד בליל החג אע"פ שאין סוכה במקום?

תשובה:

כיוון שהינך נמצא בפעילות מבצעית שלא איפשרה קיומה של סוכה, הרי הינך פטור מחובת ישיבה בסוכה. ומאידך, באשר לחובת קידוש היום ושמחת חג הינך מחוייב בדבר, ולכן עליך לקדש, לומר בסיום הקידוש ברכת "שהחיינו" (וכמובן, בלי לברך "לישב בסוכה") ולסעוד את סעודת החג במקום הקידוש כפי האפשרויות העומדות בפניך.

 

סח– קיום סעודת ליל חג בסוכה אחר חצות

שאלה:

יצאנו לפעילות מבצעית הכוללת סיור רכוב ואבטחת ציר בערב חג הסוכות אחה"צ באור יום, ונשוב למפקדת החטיבה בליל החג רק לאחר חצות הלילה.האם קיימת בעיה כלשהי בקיום מצוות ישיבה בסוכה בליל חג הסוכות כאשר נקיימה לאחר חצות הלילה?

תשובה:

בליל החג של סוכות קיימת חובה של אכילה כזית פת בסוכה, מה שאין כן בשאר ימי המועד שבה האכילה בסוכה הינה רשות, שאם ירצה יכול לאכול פירות, שתייה וכד' שאינו חייב לאוכלה בסוכה.אכילה זו בלילה הראשון צריכה להיות רק כאשר יהא ודאי לילה, ויש לאוכלה קודם חצות הלילה.אמנם בדיעבד, כפי שתיארתם שהינכם בפעילות מבצעית, תוכלו לקיימה גם אחר חצות ואף לברך לישב בסוכה, אלא שעליכם להקפיד על אכילה בשיעור של יותר מכביצה, המחייבת אכילה בסוכה בכל ימות השנה, ולא להסתפק באכילה של כזית המחייב בד"כ בליל ראשון של החג.

 

סט – ברכת "שהחיינו" בחוהמ"ס, כשבירך כבר בליל החג ללא סוכה

שאלה:

עקב הפעילות המבצעית שאותה בצעתי, התאפשר לי להיות בסוכה, בפעם הראשונה בשנה זו, רק ביום שני של חוהמ"פ כאשר הגעתי למחנה הגדודי.האם עלי לברך בימי חוה"מ ברכת "שהחיינו" על הסוכה?(ואציין כי כבר ברכתי "שהחיינו" בקידוש ליל החג, כאשר סעדתי,שלא בסוכה, בשטח המבצעי)

תשובה:

אכן עליך לברך ברכת "שהחיינו" בפעם הראשונה שבה הינך מתיישב ואוכל בסוכה, למרות שהינך מצוי כבר בעיצומו של חול המועד. ולמרות שכבר ברכת "שהחיינו" בהיותך בשטח בליל החג , הרי שהברכה ההיא נאמרה על עצם החג, ואילו הברכה הנוכחית הינה על קיום מצוות הישיבה בסוכה, המתקיימת על ידך לראשונה בזמן זה.

 

ע– קיום מצוות ד' מינים בחג א' דסוכות בלולב ציבורי

שאלה:

האם ב-ד המינים המסופקים ע"י הרבנות הצבאית קיימת בעיה של לולב שאול ביום הראשון של החג?

תשובה:

נפסק בשו"ע כי כאשר קונים אתרוג לכל הקהל, הרי זה כאילו פירשו שכל הקהל נותנים את חלקם לכל מי שנוטל ע"מ שיחזירם להם.כך גם דין ארבעת המינים המסופקים ע"י הרבנות הצבאית (אלא שרצוי שמש"ק הדת יכריז באופן מפרש ביום הראשון שכל מי שנוטל לולב הינו שלו בזמן הנטילה).

 

עא – השאלת לולב פרטי בחג א' דסוכות

שאלה:

למחלקה שבה אנו נמצאים קיים רק סט אחד של ד' מינים שאחד החיילים רכש והביא מביתו. כיצד נקיים כולנו את המצוה ביו"ט בלולב אחד, שכן נאמר לנו ש"לולב שאול" פסול?

תשובה:

אכן ביום הראשון של חג הסוכות אין יוצאים יד"ח בלולב שאול, שכן דרשו חכמנו ז"ל "ולקחתם לכם" – "משלכם". אך אם הלולב ניתן ע"י בעל הלולב במתנה לחברו, הרי שהלולב נחשב כ"שלו" בעת נטילתו, ואפי' שבעל הלולב מתנה עם חברו שיחזירהו לו בחזרה, ובתנאי שיקיים את תנאו ויחזיר את הלולב לבעליו.

ואגב, גם אם ניתן לולב ולא נאמר בפירוש תנאי זה, ניתן לצאת בכך ידי חובה שאנו תולים שלכך הייתה כוונתו. וברצוני להדגיש, כי באשר לשאר ימי חול המועד אין כלל בעייתיות בנושא, שכן אף הלולב השאול כשר.

 

עב – קיום מצוות נטילת לולב לאחר השקיעה

שאלה:

אני משרת כתצפיתן בנקודה מרוחקת, ועפ"י פנייתי באמצעות הקשר שלחו אלי מהפלוגה ד' מינים ע"מ שאקיים את מצות נטילת הלולב. הבעיה שנוצרה היא שד' המינים הגיעו אלי רק בסוף היום לאחר שקיעת-החמה. האם עלי ליטול עדיין הלולב ולברך?

תשובה:

מצות ד' המינים הינה ביום ולא בלילה, וכל היום לנטילת לולב, אך אם כבר שקעה החמה שהוא ספק יום, תיטול את הלולב, אך אל תברך עליו.

 

עג– נטילת לולב ביד החבושה בתחבושת

שאלה:

חייל אשר כף ידו חבושה בתחבושת, האם יכול ליטול לולב זה ולברך?

תשובה:

כתב הרמ"א שנהגו להחמיר ולהסיר את התפילין (בחו"ל היו שנהגו להניח תפילין בחוה"מ) בעת נטילה הלולב משום חציצה, וביארו האחרונים שלכתחילה מחמירים אף אם רק חלק מהיד חוצצת בפני הלולב.והנה במקרה של יד חבושה, כאשר החבישה איננה בכל כף היד יכול ליטול כך הלולב ולברך כפי עיקר הדין. אך אם קיימת חבישה בכל כף היד, שאין מניעה רפואית להסירה או להסיר את חלקה, וחבישה זו לא הוסרה, הרי שתיטול את הלולב אך לא תברך עליו.וכאשר מסיבה רפואית לא ניתן להסיר את החבישה, ניתן ליטול כך את הלולב ואף לברך עליו, גם כאשר כל כף ידך חבושה.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon