חיילים

 

 

ערב שבת

 

נסיעה למרחק בערב שבת

 1. אין לצאת לדרך ביום שישי, אם יגיע למחוז חפצו לאחר הרבע הראשון של היום, אלא אם כן יודיע מראש על בואו, כדי שיספיקו להכין עבורו צרכי שבת, או שבמקום אליו נוסע לא יחסר מזון[1].

 2. יש לתכנן את הנסיעה ולקחת בחשבון תקלות בדרך וקשיי תחבורה וכדו'[2].

 3. יש לתכנן את מועד שחרור החיילים לחופשת שבת, כך שיגיעו לביתם בהתאם לתנאי התחבורה העומדים לרשותם, לפחות שעתיים לפני שבת[3].

סעודות ואירועים בערב שבת

 1. אין לקיים ביום שישי סעודה גדולה בכל שעות היום, ואף סעודת מצווה שאין זמנה ביום זה אסורה[4].

 2. אין לקיים אירועים מיוחדים (כגון מסיבת סיום מסלול) ביום שישי, גם לא בימות הקיץ הארוכים[5].

 3. ברביע האחרון של היום מצווה להימנע מכל סעודה, כדי שיגיע לסעודת שבת כשהוא תאב[6], ובימי החורף הקצרים יש להימנע אף לפני 'רביע' אחרון של היום[7].

 4. חיילים החוזרים מאימון, מותר להם לאכול את סעודתם העיקרית של היום, אף ברביע האחרון של היום[8].

עשיית מלאכה משעת המנחה

 1. אסרו חכמים[9] לעשות מלאכה בערב שבת מזמן מנחה קטנה והלאה[10], דהיינו משעתיים וחצי זמניות[11] לפני שקיעת החמה.

 2. מלאכת 'דבר האבד' (שאם ימנע מלעשותה ייווצר נזק), רשאי לעשותה עד סמוך לכניסת השבת[12].

 3. אם ניכר שנעשית המלאכה לצורך שבת, מותרת[13], וכן אם היא לצורך מצווה[14].

 4. כל מלאכה החיונית לתפעול התקין של המערכת הצבאית מותרת[15],  כיון שהיא מלאכה לצורכי רבים[16].

 5. מלאכה שאינה קבועה ומתמשכת זמן קצר – מותר לעשותה[17].

 6. חייל צה"ל ביחידה, דינו כשכיר[18], ובמלאכה שהיא לצורך רבים יש מקום להתיר[19] בתנאי שיישאר לו פנאי להכין ולהתכונן לשבת, ויש להיוועץ ברב הצבאי[20].

 7. ככלל, עבודות בינוי אינן מבוצעות בימי שישי.

 8. עם זאת מותר לתקן תקלה, כאשר ללא תיקון מיידי עלול להיגרם נזק, או שהתיקון הוא לצורך שבת.

 9. עבודות הקשורות לתפעול התקין של היחידה, מותרות[21].

 10. 'עבודות רס"ר' הנועדות לשפר את חזות המחנה, ואינן לצורך שבת, כגון: צביעת קירות או אבני שפה, שיפור תמרורים, ניכוש עשבים וכדו', אסורות.

 11. תספורת מותרת מן הדין, שהרי ניכר שעושה זאת לכבוד שבת, אך מאחר והיא מלאכת אומן אין לפתוח מספרה בשעות אלו[22].

 12. מכירה בשק"לית אינה בכלל איסור מלאכה בערב שבת, אך יש לסגרה[23] לפני זמן הדלקת נרות[24].

 13. אין לבצע 'שפצורים' (=ביצוע שיפורים בציוד צבאי) בשעות אלו, למעט 'שפצור' לצורך מבצעי[25], או 'שפצור' קל.

 14. חייל המגיע מהיחידה לביתו סמוך לשבת, רשאי עד לכניסת השבת להניח בגדיו במכונת הכביסה גם אם תמשיך המכונה לפעול אחר כניסת השבת[26].

 15. אסור לתלות בשבת את הכביסה ליבוש[27].

 

[1] שו"ע רמט,א, מ"ב שם ס"ק א ו-ג. שו"ע הרב סע' א. ילקו"י סע' א.

 

[2] מ"ב רמט,ו. ערוה"ש סע' ג. ילקו"י סע' א.

 

[3] ה.פ.ע. 3.0903 . אף שאין בזה לפני עור מן הדין (הצכ"ה פ' לא הע' 28 בשם הגרשז"א).

 

[4] שו"ע רמט,ב. הטעם משום כבוד שבת, להיכנס בה כשהוא מתאווה לאכול סעודת שבת. ובמ"ב שם,י הוסיף שמא ימשכו בסעודה ולא יכינו את השבת כראוי.

והפמ"ג (א"א שם,ד) כתב שכשמשווה סעודת ערב שבת לסעודת שבת יש בזה זלזול בכבוד השבת.     ראה במילואים.

 

[5] לאירועים מסוג זה, מגיעים מוזמנים מקצות הארץ, ועלול להיגרם חילול שבת בדרכם חזרה.

 

[6] שו"ע רמט,ב. אך טעימה מותרת.

 

[7] מ"ב רמט,יז.

 

[8] המאמץ הגופני מצריך אכילה מרובה ואכילה זו לא תפגע בתיאבון לסעודת ליל שבת,  ויש בדר"כ מי שמכין עבור החיילים את סעודות השבת.

 

[9]  שו"ע רנא,א, ביה"ל ד"ה ויש, (ע"פ הגמ' בפסחים נ ע"א) כדי שיהיה פנוי להכין צרכי שבת. וכתב שו"ע הרב סע' ג שה"ה אף למי שא"צ כלל להתעסק בצרכי שבת, לפי שלא רצו חכמים לחלק בגזירתם, והביאו בכה"ח ס"ק ו. יש שכתבו טעם לאיסור המלאכה מפני קדושת שבת שלאחריו (יד אפרים על שו"ע, וכן משמע מביאור הגר"א).

 

[10] מ"ב ס"ק ג. שו"ע הרב סע' ב. כה"ח ס"ק ט. וילקו"י סע' א, אף שבשו"ע רנא,א הביא יש מי שאוסר ממנחה גדולה.

 

[11] שעה זמנית היא חלק אחד משתים עשרה של היום. את חלוקת היום לשעות זמניות יש המחשבים מעלות השחר ועד לצאת הכוכבים  (מ"ב רלג,ד; רסג,יט.  בשם השו"ע רלג, מ"א נח,א; וכ"כ בא"ח ויקהל ד , וכה"ח סע' ה) ויש שכתבו לחשב מהנץ החמה ועד לשקיעתה (הגר"א תנט,ב, הגר"ז פסקי הסדור ועוד). 

 

[12] ביה"ל רנא ד"ה ואינו. ילקו"י סע' ד.

מלאכה שיש חשש שיימשך בה ויחלל שבת, אסורה בעשייה חצי שעה לפני השקיעה, שו"ע הרב (רנא קו"א א). וכתב לנו הגר"י אריאל שליט"א שאין להקל ע"י 'שומר', בגלל חומר שבת.

 

[13] שו"ע רנא,ב. מ"ב ס"ק ז. שו"ע הרב סע' ג. ילקו"י סע' ד.

 

[14] מ"ב רנא,ו. שו"ע הרב סע' ג. כה"ח ס"ק טז. 

 

[15] ראה שו"ע תקמ"ה,ה ובמ"ב ס"ק כ.

 

[16] במ"ב רנא,ה כתב שכל המלאכות המותרות בחוה"מ מותרות בע"ש, וכ"מ בכה"ח טו, וכ"כ בשו"ע הרב סע' ה. וכתב השו"ע תקמד,א שצרכי רבים מותר לעשותם בחוה"מ.

 

[17] רמ"א רנא,א, ומקורו מאו"ז ח"ב הל' ע"ש יג שכתב: 'נראה בעיני דהאי דאסר הכא מלאכה בע"ש מן המנחה ולמעלה היינו דוקא מלאכה קבועה שאסור לקבוע עצמו במלאכה כדי להשתכר בה מפני שצריך לעסוק בצורכי שבת אבל מלאכה בעלמא שהוא לשעה ואינו קובע עצמו עליה ההיא ודאי שריא'.

 

[18] רמ"א חו"מ שלא,א. ערוה"ש שם סע' ב. שעה"צ רנא,ד, ובערוה"ש סע' ד.

מאחר ושכיר מחויב למעבידו בכל שעות יום העבודה הנהוג במקומם, מותר לו לעבוד עד סמוך לשבת, באופן שיישאר לו פנאי להכין צרכי שבת.

 

[19] הגר"ד ליאור שליט"א.

 

[20] כתב לנו הגר"י אריאל שליט"א, בצבא יש חשש חמור וסיכון גדול לזליגה של היתרים כאלו לתוך השבת יותר מאשר בחיים האזרחיים, 'לכן נראה לענ"ד שיש לפסוק שאין לעשות שום מלאכה בתנאי שיגרה, לפחות מפה"מ ומעלה, וגם זאת רק בשעה"ד, אך בדר"כ ראוי לאסור ממנחה קטנה ובגלל חומרת השבת לא נראה להתיר ע"י שומר'.

 

[21] מטעם צרכי רבים, לעיל סע' יא. כמו"כ ערוה"ש רנא,ד כותב סנגוריה על רוב הציבור שעובד ביום ששי עד קרוב לשקיעה 'והירא א-לקים יעשה כתקנת חכמים וטוב לו.' גם בביה"ל (ד"ה ויש) כתב שהיום הפועלים לא נוהגים לשבות בזמן ויתכן שהוא מפני ש'כל אחד מהפועלים אנשי-ביתו מכינים צרכי שבת'.

 

[22] ראה רמ"א רנא,ב. ראה גם במ"ב ס"ק ז, ביה"ל ד"ה מסתפרין. שו"ע הרב סע' ד, וראה בכה"ח ס"ק כא.

 

[23] ראה נהלי כשרות 1.01.18 סע' 2ג,ה: 'דוכן הזכיין יסגר משעתיים לפני כניסת שבת'.

 

[24] מ"ב רנא,א; רנו,א. ילקו"י סע' ג, בכה"ח כתב שיש מחמירים גם בפרקמטיא.

 

[25] שו"ע רנא,ב. דוקא לצורך שבת התירו.

 

[26] הפעלת המכונה בערב שבת הינה מעשה עראי שאינו אסור, אך לדעת הרמ"א (רנב,ה) יש לאסור כאשר יש השמעת קול בשבת (שש"כ מב,מג). וכתב הגרע"י (יחו"ד ג,יח) להתיר (גם לנוהגים כרמ"א) לחייל שהגיע סמוך לשבת וחוזר מביתו ליחידה בצאת השבת. הגר"מ אליהו (קול צופייך 344) כתב שיזהר שמכונת הכביסה תסיים את פעולתה לפני שבת, ולא חילק בין נוהגי העדות.

 

[27] שו"ע שא,מה.

מותר לפתוח מכונת כביסה שסיימה את פעילותה בשבת, כשאין נורות שמגיבות לפתיחה, ואין אומרים 'מיגו דאיתקצאי' כי זה כ'גמרו בידי אדם' (מנחת שלמה י,ב. והגר"א נבנצל שליט"א). ומהגר"מ אליהו שליט"א שמענו לאסור את הפתיחה משום 'מיגו דאיתקצאי' ואינו כקדרות שנתבשלו בשבת.

בגדים רטובים אסור לטלטלם שמא יסחט. בגדים לחים אין בהם חשש סחיטה (אורחות שבת יג,סו).

כבסים רטובים בבין השמשות, לדעת המ"ב (שח,סג) הינם מוקצה לכל השבת, ובמנחת שלמה (י,ב הע' 3) כתב שאינם מוקצה, והעיר הגר"א נבנצאל שליט"א, רק אם מזג האוויר הוא כזה שבודאי יתייבשו הכבסים בשבת. 

אין למיין כבסים בשבת משום 'בורר' (ראה מ"ב שיט,טו).

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
 • YouTube Social Icon
 • Facebook Basic Square
 • White Facebook Icon
 • White YouTube Icon