פרשת שבוע

"שני חיי שרה" - הרב אמיר גת
 

"ויהיו חיי שרה מאה שנה ... שני חיי שרה". כך מתארת התורה את חייה של שרה אמנו "שני חיי שרה – מלמד שכולן שווין לטובה[1]". שלמות של חיים אלוהיים המופיעים בחייה של אישה צדיקה זו. אף סיבת מותה מיוחדת היא כפי שמפרש רש"י – "ונסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק, לפי שעל ידי בשורת העקידה שנזדמן בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט – פרחה נשמתה ממנה ומתה"[2].

התעלות החיים שהופיעה במסירות הנפש של יצחק בנה – אשר אמנם נותר בחיים ולא מת חלילה, אך אצל שרה אימנו מסירות נפש זו הופיעה ממש בפועל – נשמתה פרחה. לא היתה כאן טעות טרגית חלילה בתיזמון מותה שהרי ההשגחה הא-לוקית המנהיגה כל, כיוונה בודאי את מותה והסמיכה אותה דוקא לעקידת יצחק – לאותה מדרגה עילאית של מסירות נפש. זכתה אותה צדקת להאסף למקום השכינה ע"י אותו אירוע א-לוקי מיוחד של שורש מסירות נפשם של עם ישראל – עקידת יצחק בנה. זכות היא לה וחלילה אינה טעות.

נסתרות דרכי חייה של אישה זו ואיזכורה בפרשיות התורה קצר ואף לעיתים נראה לנו סתום. בבשורת לידת יצחק נמצאת היא בתוך האוהל – "ושרה שומעת פתח האוהל והוא אחריו"[3]. בברית בין הבתרים לא נכחה, רק אברהם מקבל את ההבטחה על עתיד עם ישראל – יציאתם ממצרים ונתינת הארץ להם. כאשר יורדים שרה ואברהם למצרים מפני הרעב, משתדל אברהם בהצלתו שהרי אין סומכים על הנס – "אמרי נא  אחותי את למען ייטב לי בעבורך"[4], אולם שרה עצמה נלקחת לבית פרעה וסומכת היא על נס הצלתה! אמנם במקום אחד נזכרת היא באופן מיוחד ובולט לעיננו: "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה"[5] ומפרש שם רש"י: "בקול רוח הקודש שבה, לימדנו שהיה אברהם טפל לשרה בנביאות" מכאן גדולתה של שרה – מדרגת רוח הקודש שזכתה לה בימי חייה. ומכאן גם שמה "יסכה" – "בת הרן אבי מלכה ואבי יסכה", זו שרה על שם שסוכה ברוח הקודש"[6].

אך קשה הדבר, שהרי זכה אברהם לדיבור הא-לוקי פעמים רבות, ואילו שרה לא זכתה לדיבור זה אלא פעם אחת בלבד וגם שם היתה לכך הערה א-לוקית "ותכחש שרה לאמר לא צחקתי כי יראה ויאמר לא כי צחקת"[7], אם כן היכן גדולתה של שרה ברוח הקודש שבה על פני אברהם. ומפרש הנצי"ב – "שהרי שני דברים הם: רוה"ק הוא מה שאדם מתבודד ומשרה עליו רוח הקודש... אמנם לא דיבר עימו ה'. ונבואה היא בחינה גדולה ורבה מזו... ואברהם היה גדול בנבואה משרה, אבל ברוה"ק היתה שרה מצוינת יותר מאברהם. הסיבה לזה משני טעמים: האחד שאברהם בצדקו היה מנהיג העולם ומדריכו לעבודת ה' – נשיא א-לוקים אתה בתוכנו... ומי שעסקו עם המון רבה אינו יכול להתבודד כל כך. מה שאין כך שרה, היתה יושבת באוהלה בקדושה ובטהרה. שנית, אין רוה"ק חל אלא מתוך שמחה של מצווה. ושרה זו צדקתה להפלא שהיתה באמונתה בבטחון חזק מאוד נעלה."[8]

אם כן, שרה למדרגתה הגבוהה – בעלת רוח הקודש היא. מדרגה זו יש בה דבקות א-לוקית מיוחדת – חזקה באמונתה ואינה צריכה הבטחה, לכן לא התעצבה בכל ימי חייה והיתה שקועה ברוח הקודש. מציאותה התמידית "בתוך האוהל" – זהו ביטוי של שייכות פנימית לאוהל נשמת האומה, שייכות למגמות העתידות להופיע בעם ישראל. ומתוך דבקות זו, וודאות א-לוקית בכל העתיד שיצרה בעם ישראל – אין היא צריכה הבטחות או כריתת ברית כגון זו של ברית בין הבתרים – "את בהבטחה ואני באמונה"[9] – מפני שמדרגת רוח הקודש שלה המופיעה באמונה חזקה, משייכת אותה כבר למגמות אלו.

לכן, גם כניסתה לבית פרעה במצרים ללא דאגה ופחד זהו משום שידעה בבטחון ובאמונה את יציאתה משם ללא פגע. מה שאין כן אברהם שהיה צריך השתדלות להצלתו שהרי אין סומכים על הנס. אך שרה אימנו כבר שייכת למדרגה העתידית ואין היא זקוקה למהלך ההשתדלות – שאין סומכים על הנס.

"שנים שלה היו כולם בחיי שמחה ונפש המעלה ונשגב בחיי הרוחני"[10]. השמחה היא ביטוי לשייכות למצב העתידי המדלג מעל המשברים. האיש השמח – ודאי לו הצלחתו, ובטחונו בעתיד שיופיע - שלם הוא ללא סייג. אלו שני חיי שרה "שכולם שווים לטובה". ראיית הטוב התמידי ושייכות מלאה כל הזמן לעתיד הטוב שמופיע ועתיד להופיע על עם ישראל.

ואנו בני אברהם ושרה זכינו כאומה לירש שתי מדרגות אלו, רוח הקודש ונבואה. רוח הקודש המופיעה בוודאות גאולתנו, ועתיד מגמותינו שמופיעים יותר ויותר לנגד עיננו – "הגדיל ה' לעשות עמנו היינו שמחים"[11]. רוחה של שרה אימנו שורה בקרבנו ומתגלה בוודאות רוח הקודש המלא שמחה שבעם ישראל. ויחד עם זאת עוד תופיע עלינו בעז"ה מדרגת הנבואה היותר גבוהה כפי שזכה לה אברהם.

"הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נקרתם. הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם כי אחד קראתיו"[12].

 

 

1 רש"י בראשית כ"ג, י"א

2 רש"י שם ב'

3 בראשית י"ח, י'

4 בראשית י"ב, י"ג

5 פרשת שילוח הגר וישמעאל כ"א, י"ב

6 רש"י  בראשית י"א, כ"ט

7 בראשית י"ח, ט"ו

8 פרוש הנצי"ב "העמק דבר" בראשית כ"ג, א'

9 מדרש רבה וארא בנצי"ב שם

10 נצי"ב שם

11 תהילים קכ"ו, ג'

12 ישעיה נ"א, ב'-ג'

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon