חיילים

הלכות חנוכה

 

עד– חובת החייל ביחידה בהדלקת נרות חנוכה

עה – חייל בודד במצוות נר החנוכה

עו– הדלקת נר חנוכה בחדר אוכל או במגורים

עז– חייל נשוי במצוות ההדלקה

עח– חייל היוצא מהיחידה לביתו במצוות החנוכה

עט– חייל בחופשת שבת בהדלקת הנר

פ– הדלקת נר חנוכה לחוזר במוצ"ש ליחידתו

פא– לוחם שאינו משתתף בהדלקה ורואה הדלקת אחרים

פב – מצוות נר חנוכה לחיילים השוהים ולנים בשדה

פג – הדלקת נר חנוכה ללנים באהל סיירים

פד– הדלקת נר חנוכה בספינת סער

פה– נר חנוכה לשוהים במתחם עם יריעות

פו – הדלקת נרות בקרונות קשר

פז– מצוות נר חנוכה ואופן הדלקה באהל הודי

פ– מקום ההדלקה לשומר במחסום

פט – מועד מצוות הדלקת נר חנוכה

צ– נר חנוכה בשעה מאוחרת

צא– הדלקת נרות במקום שאין פרסום הנס

צב– הדלקת נרות חנוכה קודם יציאה לפעילות

צג– נרות חנוכה בסוף שעות הלילה

צד– הדלקה אחר פלג המנחה או מאוחר בערב

צה– הדלקה כשמחויב לכבות הנר מיד

צו– הדלקת נרות במצבי כוננות ודריכות

צז– נר חנוכה הדולק בביכנ"ס לזמן קצר

צח– הדלקת נר בביהכ"ס בשעה מאוחרת

צט– שימוש בשמן רובים ומנועים למצוות חנוכה

ק– קיום מצוות נר חנוכה בפנס חשמלי

קא– הדלקת נר חנוכה בשעה מוקדמת

קב– הדלקת נר חנוכה ב"גוזניק"

קג– הדלקת נרות חנוכה במסיבות

קד– כיצד לנהוג כשיש צמצום בנרות

קה – הדלקה ע"י שני חיילים בחנוכיה אחת

קו– הדלקת נר חנוכה בביכנ"ס ללא מנין

קז– שימוש בנר חנוכה בעת הפסקת חשמל

קח– חייל ששכח לברך קודם ההדלקה

קט– מקום ההדלקה באהל ללא מזוזה

קי– שינוי מקום החנוכיה לאחר הדלקתה

קיא– נר החנוכה במוצ"ש כנר להבדלה

 

 

 

עד– חובת החייל ביחידה בהדלקת נרות חנוכה

 

שאלה:

אנו חיילים השוהים בחנוכה ביחידתנו הסדירה, מבקשים לדעת האם חובה על כל חייל וחייל להדליק נרות חנוכה?

 

תשובה:

כידוע, לדעת בעל השו"ע במצוות הדלקת נר חנוכה בבית כל בני הבית נגררים אחר בעל הבית, אפילו אם רבים בני הבית, ויוצאים ידי חובת נר חנוכה בהדלקה (חנוכיה) אחת בלבד לכל בני הבית.

לשיטת הרמ"א המהדרין מן המהדרין מקיימים המצוה באופן שכל אחד ואחד מבני הבית מדליק בפני עצמו, ועל כן הנוהגים כשיטת הרמ"א יהדרו וידליקו כל אחד בפני עצמו.

ולנוהגים כשיטת השו"ע, יש פוסקים הסוברים כי אין להחשיב חייל הנמצא ביחידתו כסמוך על שולחן הוריו, וצריך להדליק בפני עצמו ולברך. ויש שפסקו כי אף חייל הנמצא ביחידתו נגרר אחר ביתו ולא ידליק נרות בפני עצמו.

 

עה – חייל בודד במצוות נר החנוכה

 

שאלה:

הנני "חיל בודד" שאין לי בני משפחה המדליקים נרות חנוכה.

האם יש לי דין שונה מיתר חיילי היחידה בכל הנוגע למצוות נר חנוכה?

 

תשובה:

כיוון שאין לך בני משפחה אשר מדליקין נרות חנוכה, חובת הדלקה עליך במקום שרותך או בדירתך, וזאת לכל הדעות (אף לשיטת הפוסקים שצויינה בסוף התשובה הקודמת).

 

עו– הדלקת נר חנוכה בחדר אוכל או במגורים

 

שאלה:

אני חייל המשרת במפקדת הפיקוד, ושאלתי היכן יש להדליק את נר החנוכה, האם בחדר האוכל או בחדר המגורים?

 

תשובה:

בצה"ל נהגו להדליק נרות חנוכה בחדר האוכל (בין היתר מחשש דליקה בחדרי המגורים) כאשר כל החיילים הנמצאים בבסיס מתאספים בזמן ההדלקה בחדר האוכל וחייל אחד מדליק את נרות החנוכה במעמד כולם.

(*) חייל הנמצא בבסיס וברצונו להדר במצוות נר החנוכה, ידליק בעצמו בכל לילה נרות חנוכה ויברך בחדרו או באהלו (במידה והמקום שמור בפני דליקה) וישתדל לאכול ארוחה כלשהי במקום, ויכוון שלא לצאת בהדלקה בחדר האוכל.

 

 

עז– חייל נשוי במצוות ההדלקה

 

שאלה:

אני חייל נשוי הנמצא בשרות מילואים במהלך ימי החנוכה, ואשהה ביחידתי. האם עלי להדליק נרות או שאסמוך על הדלקת הנרות של אישתי בביתנו?

 

תשובה:

אם אישתך מדלקת את נרות החנוכה בביתך, הרי היא פוטרת אותך מחובת ההדלקה, ואם הינך רוצה להדליק בעצמך, תוכל להדליק את הנר במקום מגורך ואף לברך, קודם לזמן שבו אשתך מדליקה נרות.

ולנוהגים כבעל השו"ע, לא יברכו לעצמם כשאשתו מדלקת בביתם, אך אעפ"כ ראוי שיהיו נוכחים בזמן הדלקת הנרות ביחידה בחדר האוכל או בביהכנ"ס.

 

עח– חייל היוצא מהיחידה לביתו במצוות החנוכה

 

שאלה:

חייל אשר יוצא בערב מהיחידה לביתו, היכן יקיים את הדלקת נר החנוכה?

 

תשובה (*):

אם החיל נמצא ביחידה במועד ההדלקה, וביחידה קיים חדר מגורים המיועד לחייל אשר נח הוא שם, ראוי כי החייל ידליק את נר החנוכה בחדרו במועד אשר חלה מצווה זו עליו.

אך חייל שאין לו חדר מגורים ביחידה וחוזר מידי ערב לבית הוריו ואוכל וישן שם, ידליק את נרות החנוכה בביתו.

 

עט– חייל בחופשת שבת בהדלקת הנר

 

שאלה:

בכל ערבי החנוכה הנני מדליק נרות בחדר מגורי ביחידה, ולקראת שבת קבלתי חופשה ואשהה בשבת בבית הורי.

האם בעת שהייתי בערב שבת בבית הורי אדליק נר בביתם?

 

תשובה (*):

עולה מדברי הפוסקים כי מי שנוסע למשך שבת, נחשב קביעות במקום ששוהה בשבת, וידליק בערב שבת שם.

 

פ– הדלקת נר חנוכה לחוזר במוצ"ש ליחידתו

 

שאלה:

חייל אשר שהה בביתו בשבת חנוכה, אך עליו לחזור במוצ"ש ליחידתו, היכן ידליק את נרות החנוכה במוצאי שבת?

 

תשובה (*):

מכיוון שבעת יציאת השבת, שהינו המועד שחל חיוב במצוה, החייל נמצא בביתו, עליו להדליק את נרות החנוכה בביתו, וזאת כאשר קיימת אפשרות שהחייל ישתהה מעת הדלקת נרות החנוכה בביתו לפחות חצי שעה, ואף יאכל שם במוצאי שבת קודם חזרתו ליחידה.

אך אם נאלץ לעזוב את ביתו ולשוב מיד עם צאת השבת ליחידה, ידליק נרות בחדרו ביחידה.

פא– לוחם שאינו משתתף בהדלקה ורואה הדלקת אחרים

 

שאלה:

הנני חייל חי"ר העוסק בפעילות בט"ש רגלי בסביבות ישובים יהודים בשומרון, ומסיבות מבצעיות אינני יכול להדליק נרות חנוכה, ואף להיות נוכח בהדלקה המתבצעת במחנה הפלוגתי.

כיצד עלי לנהוג (אציין כי אין מדליקים נרות חנוכה בביתי)?

 

תשובה:

למצב מיוחד זה שהעלית, שאין באפשרותך להדליק נרות, תיקנו חכמנו ז"ל ברכה לחנוכה המיועדת למי שרואה נר חנוכה דולק ונקראת "ברכת הרואה", ותיקנוה מחמת חביבות המצוה ופרסום הנס שלה.

עיקרי הברכה זו, היא לראות נר הדולק במקום חיוב כלשהו (לכתחילה- בזמן הסמוך לתחילת  חיוב ההדלקה), ועל כך בעת הראיה ניתן לברך "שעשה ניסים לאבותינו" וגו', ובלילה הראשון לברך ע"כ אף ברכת "שהחיינו".

ולכן, הצעתנו כי תשתדל לראות נרות חנוכה הדולקים באחד מבתי הישובים שהינך מפטרל בסביבתם ואזי תברך בהתאם.   

 

פב – מצוות נר חנוכה לחיילים השוהים ולנים בשדה

 

שאלה:

חיילים השוהים באימון בשדה, כאשר הם חונים וישנים בצד הטנקים.

כיצד יקיימו את מצוות הדלקת נר חנוכה?

 

תשובה (*):

היות וישנם פוסקים ראשונים ואחרונים המסיקים שיש צורך ב"בית" כדי לקיים מצוות נר חנוכה, הרי אם הינכם חונים, אוכלים וישנים במקום שאינו מקורה כבית, אלא בצידי הטנקים או על סיפון הטנקים תחת כיפת השמים, אל לכם לברך על הדלקת נר חנוכה במצב זה.

 

פג – הדלקת נר חנוכה ללנים באהל סיירים

 

שאלה:

אנו חיילים הנמצאים בסידרת אימונים בטירונות, ומצויים לנו אהלי סיירים בלבד בהם הננו לנים. האם מחויבים אנו להדליק שם נרות חנוכה?

 

תשובה (*):

כפי שהבהרנו בתשובתנו הקודמת, כיוון שישנם פוסקים המתנים את מצוות הדלקת נר חנוכה ב"בית", נראה כי אהלי סיירים שהינם קטנים ביותר ואינם עשויים לשימוש רגיל של אדם בביתו, שכן בד"כ אדם זוחל לתוכם, לא ניתן להחשיבם כבית, ולכן אין לברך על ההדלקה במצב זה.

 

פד– הדלקת נר חנוכה בספינת סער

 

שאלה:

אני חייל המשרת בחיל- הים בספינת סער.

האם מותר להדליק ולברך בספינה בה אשהה במרבית ימי החנוכה?

 

תשובה (*):

למרות שהשבנו בתשובות הקודמות כי לדעת חלק מהפסוקים ישנו תנאי של "בית" לקיום מצוות הדלקת נר חנוכה, הרי שספינה שיש לה קירוי ומשמשת כמקום אכילה ולינה לחייל, תחשב לענין זה כמקום הראוי להדלקת הנר, וניתן להדליק בה נרות חנוכה ולברך. וכבר ציינו לעיל כי עליך להדליק בפינת האוכל, שכן בפינות המגורים קיימת סכנה בטיחותית להדלקה.

יודגש, כי בסירות קטנות שאינם מקורות ואשר אין בהם תנאים לשימוש של אדם בביתו, אין לברך, שכן אין להם תנאי בית.

 

פה– נר חנוכה לשוהים במתחם עם יריעות

 

שאלה:

אנו חיילים המתאמנים בשטח פתוח. לצורך שהיה בשטח שתאפשר לנו לאכול ולישון שם ביתר נוחיות, ריכזנו מס' טנקים ורק"מ נוסף אשר הקיפו את השטח מכל צידיו, ומעליו פרסנו יריעה.

האם ניתן להדליק שם נרות חנוכה (אגב, באופן התמקמות זה נשהה, לפחות במשך יומיים- שלושה)?

תשובה (*):

מאחר שהתמקמות זו אינה רק לשעת ההדלקה, הרי שע"י הרק"מ והיריעה נוצרו תנאים של מחיצות ומחסה אשר יחשיבוה ל"בית", ותוכלו באופן זה להדליק נרות חנוכה ולברך שם.

 

פו – הדלקת נרות בקרונות קשר

 

שאלה:

אנו חיילים המשרתים בפלוגת קשר שפרסה באתר לאימון משימתי. באתר הפריסה מצויים כלי רכב וקרונות קשר בהם אנחנו מתאמנים ואף שוהים ולנים בהם בלילות.

האם יותר לנו להדליק נרות חנוכה בקרונות אלו?

 

תשובה (*):

היות והרכבים וקרונות הקשר הינם מקורים ומשמשים לכם אף לצרכי דיורין במשך מס' ימים, ניתן להחשיבם כ"בית" ולהדליק בהם נרות חנוכה בברכה (כל זאת, באם אין במקום מגבלה מחשש שריפה).

 

 

פז– מצוות נר חנוכה ואופן הדלקה באהל הודי

 

שאלה:

הנני משרת במחלקה שנדרשה להקים מאחז זמני ע"י אחד הצירים באזור בנימין.

במאחז זה הוקם אהל הודי שבו אנו אוכלים וישנים.

האם אוכל להדליק נר חנוכה באהל זמני זה?

 

תשובה:

מכיוון שאהל זה משמש לך למגורים, למרות שהקמתו הינה לשימוש מוגבל למספר ימים, נחשב הוא כ"בית" לכל דבר, ועליך להדליק שם נרות (כמובן, כאשר קיימים תנאי בטיחות המתירים זאת).

וראוי כי תקפיד בעת ההדלקה שיריעות האהל יהיו סגורות ולא מורמות מלמעלה.

 

פ– מקום ההדלקה לשומר במחסום

 

שאלה:

הנני חייל בחוליה המאיישת מחסום בדרום הר-חברון. חוליה זו מתחלפת מידי שמונה שעות, ובתום המשמרת במחסום חוזרים אנו למחנה הקבע הגזרתי.

שאלתי, כיצד עלי לנהוג בחנוכה, כאשר המשמרת שלי פועלת במחסום בין שעה שתים אחה"צ לעשר בערב. האם אדליק נרות במבנה (בוטקה) שע"י המחסום או שאדליק בחדר מגורי שבמחנה הקבע?

 

תשובה:

מכיוון שמקום המשמר אינו משמש כמקום מגורים (למרות מבנה ה"בוטקה" העומד שם) הרי שעליך להדליק בחדרך שבמבנה הקבע.

אמנם, רצוי כי בחדר המגורים תאכל דבר מה, וכן ראוי כי בזמן הדלקתך יהיו נוכחים עוד חיילים.

 

פט – מועד מצוות הדלקת נר חנוכה

 

שאלה:

אנחנו קבוצת חיילים הנמצאים בחנוכה במתקן בסדרת חינוך, כאשר סדר היום בסידרה נמשך עד השעה שמונה בערב.

שאלתנו, האם נחוץ לקיים את הדלקת הנרות בשעה מסוימת או רק לאחר גמר סדר היום בסידרה?

 

תשובה (*):

מצוות הדלקת נרות חנוכה לכתחילה הינה משתשקע החמה, ורבים נוהגים להדליקם עם צאת הכוכבים.

אומנם, גם בהדלקת נרות מאוחרת יותר הנעשית בלילה כאשר עוברים ושבים מצויים או כשבני הבית עדיין ערים נוהגים להדליק ולברך, אך אין זה הזמן הרצוי לכתחילה.

לפיכך, יש להשתדל לקבוע עם המפקדים במתקן לאפשר הדלקה כדין. אומנם, אם הדבר אינו מתאפשר, בוודאי שניתן להדליק נרות בברכה גם בשעה שמונה עם סיום סדר היום בסידרה.

 

 

צ– נר חנוכה בשעה מאוחרת

 

שאלה:

חייל אשר הוטל עליו תפקיד של שמירה, וחזר לחדרו בשעה מאוחרת כאשר שאר חבריו כבר ישנים, האם ידליק ויברך על ההדלקה הזו?

 

תשובה (*):

חייל המדליק נרות בתוך חדרו בשעה מאוחרת, כאשר חבריו כבר ישנים, ראוי שלא יברך על ההדלקה שכן אין בכך די פרסום נס, אך אם חלק מחבריו יהיו ערים בזמן ההדלקה יוכל להדליק ולברך אף עד לעלות השחר, והמדליק ומברך גם כאשר כל חבריו ישנים, אין מוחין בידו.

 

צא– הדלקת נרות במקום שאין פרסום הנס

 

שאלה:

נותרתי תורן במגורי המחלקה,כאשר כל חברי למחלקה יצאו לתרגיל דו- יומי במהלך חנוכה. שאלתי, האם עלי להדליק נר חנוכה בברכה, למרות שבמקום שהותי במגורים אין כל חייל או עובר אורח אשר רואה את נרות החנוכה, ואין כל פרסום נס?

 

תשובה (*):

למרות שפרסום הנס בנר החנוכה הינו מרכיב חשוב בקיום המצוה, ואם הינך יכול לפרסם ההדלקה בפני רבים הרי זה עדיף, אך אם אין אנשים אין בכך כדי לבטל את קיום המצוה.

לכן, במצב בו הינך מצוי תוכל להדליק את נר החנוכה בברכה, אלא שבמציאות זו עליך לעשות כל מאמץ כדי לקיים את מצוות הדלקת הנר בזמנה משתשקע החמה.

 

צב– הדלקת נרות חנוכה קודם יציאה לפעילות

 

שאלה:

אני חייל הנמצא בפעילות מבצעית דחופה באזור עזה, ומיד לאחר ההדלקה שנעשית בזמנה, עלינו לצאת לפעילות והמתקן שבו אנו שוהים יתרוקן.

האם ישנה בעייתיות בעובדה שאני וחברי ליחידה לא נשאר במקום במשך ההדלקה?

 

תשובה (*):

כיוון שההלכה ש"הדלקה עושה מצוה", א"כ זמן ההדלקה הינו הקובע לגבי קיום מצוות הדלקת נר חנוכה, וזאת בתנאי שיהיה לו תנאים להיות דלוק במשך חצי שעה, וכל המשך זמן הבעירה אינו מעכב.

ולמרות שבהמשך ההדלקה לא תהיו במקום, תוכלו לצאת לפעילות הנדרשת בלא פקפוק (כמובן, כאשר קיימים תנאי בטיחות המתירים את השארת האש כשהיא דלוקה).

 

 

 

צג– נרות חנוכה בסוף שעות הלילה

 

שאלה:

אנו קבוצת חיילים המבצעת פעילות בטחונית מיוחדת באזור הר דב. פעילות זו תוכננה להסתיים בשעות הלילה, אך נסיבות הפעילות גרמה שחזרנו למתקן סמוך למועד עלות- השחר. האם ניתן אז להדליק נרות חנוכה ולברך?

 

תשובה (*):

נפסק בשו"ע ש"אם עבר הזמן ולא הדליק, מדליק והולך כל הלילה", וביאר המשנ"ב דהיינו עד עלות השחר, ואף יברך על הדלקה זו אם חלק מחבריו יהיו נוכחים בעת ההדלקה.

וחידשו הפוסקים כי גם אם ההדלקה תתאחר ותהיה סמוך לעלות- השחר, כשמשך ההדלקה של חצי שעה המתחייב, יהיה כבר אחר עלוה"ש, בכל זאת יוכל להדליק ולברך.

ולכן במקרה שהעליתם בשאלתכם, עליכם להדליק נרות עם הגיעכם למתקן קודם עלות- השחר ותוכלו אף לברך, וזאת אפילו אם חצי השעה שהנרות צריכים לדלוק ימשכו אף אחר עלות- השחר.

 

צד– הדלקה אחר פלג המנחה או מאוחר בערב

 

שאלה:

אנו נדרשים לצאת לפעילות אחר הצהרים, לאחר פלג המנחה, ונשוב מהפעילות רק בשעות הערב המאוחרות. אימתי עלינו להעדיף את הדלקת הנרות?

 

תשובה (*):

הדלקת נרות אחר פלג המנחה מותנית בכך שהנרות ימשיכו לדלוק חצי שעה לאחר צאת הכוכבים, וכך נוהגים אנו להדליק נרות חנוכה בערב שבת.

אך נחלקו הפוסקים, האם בשעת דחק, ראוי לנהוג כך גם בימי החנוכה שבימות החול, או שיש להעדיף להדליק בשעה מאוחרת יותר באופן ובזמן שיהיה בו פרסום הנס.

על כן, אם לא יוותרו כלל חיילים במקום שבו הינכם מבצעים את ההדלקה (כאשר כל  החיילים יוצאים לפעילות), ובזמן עיקר החיוב לא יהיה כל פרסום נס, עליכם להעדיף את הדלקת הנרות בלילה עם חזרתכם מהפעילות.

 

צה– הדלקה כשמחויב לכבות הנר מיד

 

שאלה:

חייל הנמצא בפעילות, אשר ברור לו כי יצטרך לכבות את נרות החנוכה זמן קצר אחר הדלקתם (פחות מחצי שעה). האם ידליק נרות ויברך במציאות זו?

 

תשובה (*):

חייל המדליק לפרק זמן קצר מהשיעור המינימלי הנדרש, שהוא כחצי שעה, נחשב כמדליק נר שאין בו שיעור, ואין מברכין  על הדלקה זו. 

 

 

צו– הדלקת נרות במצבי כוננות ודריכות

 

שאלה:

אנו חיילים המשרתים בסיירת מבצעית, כאשר אנחנו נמצאים במצב דריכות ל"הקפצה".

שאלתנו, האם יותר לנו להדליק נרות חנוכה ולברך, כאשר יתכן שמחמת הזנקה נדרש לכבות את הנרות ולצאת לפעילות, כשעדיין לא יושלם חצי שעה מעת ההדלקה?

 

תשובה:

מכיוון שבעת ההדלקה היו תנאים להשארת הנרות במשך חצי שעה, יכולים אתם להדליק נרות ולברך עליהם. ואם יתרחש מצב שתידרשו לצאת לפעילות ולכבות את הנר, תמלאו את חובתכם כנדרש.

 

צז– נר חנוכה הדולק בביכנ"ס לזמן קצר

 

שאלה:

במהלך הפעילות המבצעית של הגדוד נכנסנו לאהל בית הכנסת לתפילת ערבית.

שאלתנו, האם יותר לנו להדליק נר חנוכה בביהכנ"ס כמקובל, למרות שהנרות לא ידלקו במשך חצי שעה, שכן מיד לאחר התפילה עלינו להמשיך בפעילות?

 

תשובה:

גם בהדלקת נרות בבית הכנסת לכתחילה יש להקפיד כי הנרות ידלקו במשך חצי שעה. אומנם בדלית ברירה, ניתן לסמוך על הפוסקים שהורו כי אם כשעוזבים את בית הכנסת צריכים לכבות את הנרות, אף לפני תום חצי שעה, יוכלו לברך על ההדלקה המתבצעת קודם תפילת ערבית.

 

צח– הדלקת נר בביהכ"ס בשעה מאוחרת

 

שאלה:

חיילים הנמצאים באימון בשדה וחוזרים למתקן בשעות הערב המאוחרות.

האם ידליקו נרות בבית הכנסת במתקן גם בשעה מאוחרת זו?

 

תשובה:

למרות שהמנהג להדליק נרות בבית הכנסת בין מנחה למעריב, הרי שהטעם לכך, שאז בד"כ מקובצים האנשים בביהכנ"ס. אך במקרה שהעליתם תוכלו להדליק נרות בבית הכנסת אף בשעת ערב מאוחרת, שכן העיקר בהדלקה זו היא בהתקבצות האנשים לבית הכנסת ופרסום הנס.

 

צט– שימוש בשמן רובים ומנועים למצוות חנוכה

 

שאלה:

במוצב בו אנו שוהים, אזלו נרות החנוכה, אך מצוי שמן רובים וכן שמן מנועים לרוב. האם מותר להדליק בשמנים אלו?

 

תשובה:

נפסק בשו"ע כי כל השמנים כשרים לנר חנוכה, ולכן גם שמן מנועים או שמן כשרים הם הדלקה. ומן הראוי שמפקד המוצב יאשר לך שימוש בשמן זה קודם קיום המצוה (למנוע אף אבק גזילה).

ק– קיום מצוות נר חנוכה בפנס חשמלי

 

שאלה:

אנו משרתים בבסיס דלק, אשר קיימים בו הוראות מחמירות ביותר, האוסרות כל הדלקה של אש.

האם נוכל לצאת ידי חובת מצוה זו בהדלקה ע"י פנסים חשמליים הפועלים ע"י סוללה?

 

תשובה:

למרות שהדלקה עם פנסים חשמליים אינה כדאית ורצויה להדלקת נרות חנוכה, הרי שבשעת דחק מיוחדת זו, שבה הינכם נמצאים, באם תדליקו פנסים חשמליים הפועלים ע"י סוללה, תוכלו להדליקם במשך חצי שעה ולברך עליהם.

זאת, בתנאי שניכר כי פנסים אלו נראים כחנוכיות, וכן הסוללות הינם בעלי הספק שידלקו לפחות חצי שעה, ואין הם דולקים במקום שבו קיים שימוש לתאורה במשך ימות השנה.

 

קא– הדלקת נר חנוכה בשעה מוקדמת

 

שאלה:

אנו נמצאים בשטח שנדרשת בו "האפלה" בלילה. האם מותר לנו להדליק נר חנוכה לאחר פלג המנחה, ונרות אלו יכבו קודם החשיכה, אחר שדלקו חצי שעה?

 

תשובה:

במציאות שהזכרתם אם נרות החנוכה יוכלו להשאר דלוקים לפחות חצי שעה אחר שקיעת החמה, תוכלו להדליק בברכה. אך במידה ואי אפשר להשאירם לפרק זמן זה, עליכם להדליק נרות ללא ברכה.

 

קב– הדלקת נר חנוכה ב"גוזניק"

 

שאלה:

האם מותר להדליק נר חנוכה ב"גוזניק" –פחית ובה שק בוער הטבול בנפט?

 

תשובה:

ישנם פוסקים הסוברים כי פחית כזו פסולה מדין אבוקה, ושמא אין אף פתילה בכהאי- גוונא. אומנם יש שהקלו וסברו שאין זה אבוקה שכן אין בכלי זה מס' פתילות, ועל כן ראוי לכתיחילה להמנע מהדלקה בפחית כזו למצוות הדלקת הנר, אך המדליק בכלי זה יש לו על מי לסמוך.

אך אם הכינו יריעת בד או שק העשוי באופן הכרוך ומהודר היטב ומצופה בשעווה, כפי שנהוג בהדלקות המרכזיות של הרבנות הצבאית, אין כאן מציאות של אבוקה אלא זהו נר כשר הראוי להדלקה ולברכה.

 

 

קג– הדלקת נרות חנוכה במסיבות

 

שאלה:

האם מותר להדליק נרות חנוכה ולברך עליהם כשנאספים למסיבת חנוכה?

 

 תשובה:

קיום מצוות הדלקת נרות חנוכה, לדעת רוב הפוסקים, מותנה בכך שהאדם יקיימה בביתו, וכל הדלקה במקום שאינה מוגדרת כ"ביתו" אין יוצאין בה ידי חובה.

כמו"כ, נפסק להדליק נרות בבית הכנסת משום פירסומי ניסא.

משום כך, לדעת רבים מהפוסקים, כשנאספים רק למסיבה או טקס וכדו', מאחר שאינם בהגדרות הנ"ל, אין להדליק ולברך בשם ובמלכות.

 

קד– כיצד לנהוג כשיש צמצום בנרות

 

שאלה:

בליל ז' דחנוכה קיבלתי בקשה מחבר המשרת במוצב סמוך שאזלו לו כל הנרות, כי אתן לו מהנרות שברשותי.

התברר לי כי הכמות שבידי מצומצמת, שאם אמסור לו מנרותי, לא אוכל להדליק הלילה שבעה נרות. כיצד עלי לנהוג במקרה זה?

    

תשובה (*):

היות ומעיקר הדין יוצאים ידי חובת מצות נר חנוכה בנר אחד, וכל הדלקת יתר הנרות שמוסיפים בכל ערב הינה הידור מצוה, לכן במקרה שציינת מוטב שתדליק אתה נר אחד, ותאפשר גם לחברך להדליק נר אחד ולזכות בכך גם את האחר בקיום מצוות חנוכה.

 

קה – הדלקה ע"י שני חיילים בחנוכיה אחת

 

שאלה:

בליל ראשון של חנוכה פנה אלי חייל המתגורר עמי בחדר היחידה, וביקש ממני כי אאפשר גם לו להדליק נר בחנוכייה שלי בו זמנית שאני מדליק, מצידה השני של החנוכייה. האם הדבר מותר?

 

תשובה (*):

כתב המשנ"ב כי בחנוכיות אשר יש להן 8 פיות מותר כי ידליקו בה שני בני אדם, זה בקצה וזה בקצה האחר, שהרי מוכח ששנים הם שהדליקו, שכן הנר שלך והנר של חברך אינם רצופים וסמוכים, ולכן תוכל להיענות לחברך בחיוב ולזכותו בקיום מצוות נר חנוכה, בלילה הראשון באופן זה.

 

קו– הדלקת נר חנוכה בביכנ"ס ללא מנין

 

שאלה:

אנו משרתים בסוללת תותחנים, ואין לנו מנין לתפילות.

האם יכולים אני להדליק נר בברכה בבית הכנסת בסוללה, כנהוג בבתי הכנסת?

 

תשובה:

מובא בפוסקים כי הדלקת הנרות בביהכנ"ס תוקנה משום פירסומא ניסא, ולכן אין לברך אלא אם יהיו עשרה בבית הכנסת שיראו את הנרות. ולכן במקרה שלכם תדליקו את הנרות ללא ברכה.

קז– שימוש בנר חנוכה בעת הפסקת חשמל

 

שאלה:

באהל בית הכנסת שבבסיס האימונים אירעה הפסקת חשמל והאורות כבו.

האם מותר לנו להשתמש באור נרות החנוכה לתפילה מתוך סידורים?

 

תשובה:

אם עברה חצי שעה ממועד הדלקת הנר מותר לכם להתפלל לאור נרות החנוכה.

אך אם לא עברה חצי שעה ממועד זה, ניתן לסמוך על ה"שמש" ולהתפלל לאור נר ה"שמש" הדולק.

 

קח– חייל ששכח לברך קודם ההדלקה

 

שאלה:

חייל שהדליק נרות חנוכה כדין, אך שכח לברך ונזכר בכך לאחר שסיים ההדלקה.

האם יברך את ברכות ההדלקה כשנזכר?

 

תשובה:

במצב זה, כיוון שכבר סיים והדליק את הנרות, יברך רק את ברכת "שעשה ניסים לאבותינו" (ובלילה הראשון אף ברכת "שהחיינו"), אך לא יברך את ברכת "להדליק נר של חנוכה".

 

קט– מקום ההדלקה באהל ללא מזוזה

 

שאלה:

רגיל אני בביתי להדליק נרות בצד שמאל של הפתח, כדי שתהא מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל.

שאלתי, בחנוכה אשהה באהל אשר אין בו מזוזה, האם עלי להמשיך ולהדליק נר בצד שמאל של הפתח?

 

תשובה (*):

הדין שמדליקים נר חנוכה בצידו השמאלי של הפתח, הינו דווקא כאשר ישנה מזוזה בצידה הימני וע"י כך הינו מסובב במצוות. אך כאשר אין כלל מזוזה, אזי יש להדליק את נר החנוכה בצידו הימני של הפתח, כשם שכל ענייני המצוות יש לעשותם בד"כ בימין.

 

קי– שינוי מקום החנוכיה לאחר הדלקתה

 

שאלה:

בערב שבת הדלקנו נרות חנוכה, ולאחר מכן חברי הסבו את תשומת ליבי לכך שהחנוכיה נמצאת במקום אשר ימנע מאיתנו במהלך השבת לפתוח את חלונות החדר. האם יותר לנו לשנות את מקום החנוכיה לאחר שהדלקנו את הנרות?

 

תשובה:

מכיוון שהדלקה עושה מצווה, צריך שהנרות יודלקו במקום שבו ישהו במשך כל זמן ההדלקה, ואין לטלטלם לכתחילה לאחר ההדלקה ממקום למקום.

אומנם, במקרה צורך המחייב לטלטלו, ונרות החנוכה נותרים במקום פרסום הנס, ניתן להזיזם.

 

קיא– נר החנוכה במוצ"ש כנר להבדלה

 

שאלה:

במוצאי שבת שבחנוכה לא היה לנו נר לברכת "בורא מאורי האש".

האם יותר לנו להשתמש בנרות החנוכה לברכה זו?

 

תשובה:

אין לומר ברכת "בורא מאורי האש" בנרות שהודלקו למצוות חנוכה, שכן בנר הבדלה צריך ליהנות מאור הנר, ואילו בנרות חנוכה אין להשתמש בהם להנאתו.

אך תוכלו להקדים ולהשתמש בנר להבדלה ולאחר כיבויו לחזור ולהשתמש בנר זה לנרות חנוכה, ואף יש בכך מעלה כלשהי, שדבר שהשתמשו במצוה אחת ימשיכו לקיים בו מצוה נוספת. ובוודאי שמותר להשתמש בנר ה"שמש" כנר הבדלה.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon