חיילים

 

עיקר מצות ההדלקה היא במקום סעודת שבת, ועל הדלקה זו מברכים, עם זאת יש להאיר כל מקום שמשתמשים בו, כדלהלן.

אם אין אפשרות להדליק נר בחדר האוכל, יקיים את המצווה במקום אחר, כדלהלן.

 

אין לברך על הדלקת נר בבית הכנסת, אלא אם כן מקדשים ואוכלים שם.

 

יש לוודא שמקום המגורים יהיה מואר בלילה במידה הדרושה שלא להיתקל בחפצים.

כן יש לדאוג לתאורה במסדרונות ובמעברים, אך אין מברכים על כך, ודי בהדלקת תאורת המחנה או המסדרון וכיוצא בזה, אם אורם מאיר את מקום המגורים.

 

מברכים על ההדלקה במקום המגורים ובמסדרון, בתנאי שהוא חשוך ללא הדלקה זו, ונכון שידליק שם קודם שמדליקים בחדר האוכל.

מי שהדליק בברכה בחדר אוכל, לא יברך בהדלקה בחדר המגורים.

המדליק בחדר המגורים יקפיד ליהנות מאור הנר בלילה. אם אינו נהנה – לא יברך. 

 

זמן ההדלקה

 

יש להדליק נרות שבת בהתאם למתפרסם בלוח דינים ומנהגים של הרבנות הצבאית הראשית (ככלל, זמן זה הוא כעשרים דקות לפני שקיעת החמה).

אין להדליק נרות שבת זמן רב לפני המועד, שכן על ההדלקה להיות ניכרת לכבוד שבת.

המדליק לפני פלג המנחה לא יצא ידי חובה.

מפלג המנחה (שעה ורבע זמנית לפני הלילה)  מותר להדליק נרות אם מקבל עליו שבת.

 

חייל היוצא לפעילות מבצעית או לשמירה, רשאי להדליק נרות מפלג המנחה, אף אם לא מקבל עליו שבת, אך אם יש אחר שיכול להדליק, ידליק האחר עבורו.

 

לא יאחר להדליק עד סמוך לשקיעת החמה, שמא יעבור הזמן ולא יוכל להדליק.

 

ספק אם שקעה החמה וכן כשציבור המתפללים בבית הכנסת היחידתי קיבלו עליהם את השבת, לא ידליק.

 

הדלקת הנר בפעילות מבצעית

 

היוצא למחסום וכדו' לפעילות מבצעית לפני כניסת השבת ולא יחזור ליחידתו לסעודת השבת, אם יוכל, ידליק במחסום וכדו' פנס או 'גוזניק' אף בשטח הפתוח, בתנאי שסועד סמוך אליו את סעודת השבת.

 

ראוי שלא להדליק תאורה, שיאלצו לכבותה במשך השבת, כשאין צורך מבצעי בתאורה זו.

 

אין יוצאים ידי חובה ב'גוזניק' שלא נועד לתאורה לחיילים עצמם. ואם הדליק 'גוזניק' לתאורה לחיילים יוצא בו ידי חובת נר שבת, וראוי להדליקו לפני הדלקת יתר ה'גוזניקים'.

 

אין יוצאים ידי חובת נר שבת בספּק-אור ('נצנץ').

 

הנמצא בפע"מ ברכב מלפני השבת ויסעד שם את סעודת השבת ויש לו צורך מבצעי באור, ידליק את תאורת פנים הרכב לנר שבת בברכה, וראה לעיל סע' יא.

 

אם אין צורך מבצעי בהדלקה ברכב ויאלצו לכבות את האור בשבת, ראוי שלא להדליקו, אך אם בלאו הכי ידליק חייל אורבשבת ידליקו לפני שבת.

 

אין יוצאים ידי חובת נר שבת בתאורת פנסי רכב החיצוניים, שכן אין מטרתם להאיר לסעודת שבת וכדו' .

 

אם לא יוכל להדליק במקום פעילותו, והוא חוזר בלילה לחדרו – ראה דינו לעיל סע' טו-טז.

ברך על הדלקת הנר, טרם צאתו, ובהגיעו למקום הפעילות מצא שיכול להדליק גם שם, לא יברך שנית.

 

אם לא יוכל להדליק בכל אופן, יסמוך על מה שמדליקים בחדר האוכל בבסיס.

 

היוצא לפעילות מבצעית ולא יאכל סעודת ליל-שבת בחדר האוכל, רשאי להדליק נרות שבת בברכה בחדר האוכל לצורך סעודת אחרים, ויוצא בזה ידי חובתו בהדלקת נר שבת. אך אין לנהוג כך, אם יכול לצאת ידי חובת ההדלקה באופן אחר (כגון שידליק בשטח, כדלעיל, או שחייל אחר ידליק בחדר האוכל, ראה לעיל סע' א-ד).

 

כלי שיט שמתגוררים בו – מברכים ומדליקים את האור במקום האכילה, ובמידת האפשר גם בשאר המקומות שמשתמשים בהם.

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon