רמח– הפעלת גנרטור בשבת

 

שאלה:

אני חייל המשרת במסגרת התעסוקה המבצעית במבנה המוחזק ע"י צה"ל על ציר תפוח – עלי, סמוך לכפר לובן – אשרקיה. במבנה זה נמצא גנרטור, בעל הספק של 6 שעות המספק תאורה פנימית במקום, ואילו כל התאורה החיצונית באזור נתמכת בתאורת החשמל של הכביש הסמוך.

לקראת השבת התעוררו במקום מספר שאלות:

 1. האם מותר להפעיל את הגנרטור במהלך השבת, שכן בתום 6 שעות הגנרטור כבה ואין תאורה במגורים?

 2.  להפעלת הגנרטור בהמשך יש צורך לכבותו קודם שאוזל הדלק, שכן בהעדר דלק תוך כדי פעולתו מתקלקל מנגנון הגנרטור ומשביתו. האם יותר אף לכבות את הגנרטור?

 

תשובה: גנרטור במבנה מבודד ובאזור עויין הזקוק לתאורה בטחונית – הינו מכשיר בטחוני ממדרגה ראשונה. תאורה הינה גורם חיוני אף למערכות קשר, עיון בפקודות ובמפות וכיוצ"ב. משום כך יש להתייחס להפעלה התקינה של התאורה בנסיבות הללו  ככלי נשק החיוני להגנת המקום וליושביו.

גנרטור אשר הפעלתו מערב שבת אינה מאפשרת את המשך פעילותו התקינה למשך כל הלילה, מותר להפעילו בנסיבות שהוזכרו גם במהלך השבת אף מספר פעמים כנדרש.

גם כיבוי הגנרטור מותר בתנאים הללו, שכן אי כיבויו ישבית את המכשיר החיוני הזה. כיבוי זה נחשב כמלאכה שאינה צריכה לגופה שאיסורה הוא מדברי חכמים לדעת השו"ע ורוב הראשונים.

את  הפעלת הגנרטור וכיבויו יש לבצע בשינוי באמצעות גב היד, ובהעדר אפשרות זו יש לעשותה באופן ששני חיילים יעשו את הפעולה כאחד (באם פעולה זו מתבצעת בקביעות ע"י אדם אחד).

במציאות זו, יש להקפיד למלא את מיכל הדלק ולהפעיל את הגנרטור סמוך ביותר לכניסת השבת, על מנת לדחות ולצמצם את פעולת ההדלקה והכיבוי ככל הניתן.

 

בביקורינו במקום התבררו לנו מספר עובדות הן ביחס לשיגרה במבנה והן ביחס להנחיות הבטחוניות המחייבות במקום, כפי שתפורטנה להלן:

 1. התאורה החיצונית בכביש הסמוך מספקת את כל הדרישות המבצעיות, והתאורה הפנימית מיועדת רק לצרכים אישיים – פרטיים.

 2. הפקודות במקום מחייבות ומורות על קיום "משטר האפלה" וחשיכה מוחלטת במבנה. משום כך התאורה המופעלת בימי החול הינה מצומצמת ומצויה תחת יריעת מיסתור. 

 3. כל החיילים מצוידים באמר"ל (אמצעים לראיית לילה), המספקים ראות ברורה לצרכי השמירה במקום, כמו"כ ברשות החיילים פנסים אישיים המיועדים למצבים בהם יזדקקו לתאורה כלשהי (התייחסות לשימוש באמצעים לראיית לילה בשבת – תתפרסם בעז"ה בנפרד).

 4. לא קיים במקום כל מיכשור מבצעי הזקוק להפעלת הגנרטור.

מהעובדות והנסיבות המיוחדות הקיימות במבנה, מסקנתנו כי אין היתר להפעלה וכיבוי הגנרטור במבנה זה בשבת לצרכים האישיים, שכן ניתן להסתייע בתאורת החוץ במקום.

 

 

סיכום:

 1. בנסיבות המיוחדות למקום ולמבנה זה, כשקיימת רק מגבלה כלשהי במילוי הצרכים האישיים של החיילים, אין היתר להפעלה ולכיבוי הגנרטור בשבת.

 2. ככלל, כשקיים צורך בטחוני לתיפקוד בתאורה, ובהעדר מקור תאורה אחר, מותר  להפעיל גנרטור בשבת אף מספר פעמים, כפי הצורך הבטחוני המתחייב.                               

 3. מקום המוקף באוכלסייה עוינת הנמצא בעלטה העלולה לסכן את המקום על יושביו מותר להפעיל גנרטור בשבת.

 4. כאשר ישנו מיכשור מבצעי חיוני הזקוק להפעלת הגנרטור מותר להפעילו בשבת.

 5. מותר אף לכבות גנרטור בנסיבות הנ"ל, באם אי כיבויו יגרום להשבתת הגנרטור.

 6. הפעלת הגנרטור וכן כיבויו יתבצעו בשינוי או שיבוצעו ע"י שני חיילים.

 7. יש להפעיל את הגנרטור סמוך לכניסת השבת ע"מ לצמצם ולדחות פעולות אלו.

 

 

רמט – הנאה מהפעלת גנרטור בשבת

 

שאלה:

אני חייל מילואים שגוייס לבצע משימת אבטחה בנקודת תצפית וקשר של חיל מודיעין. במתקן זה מצוי גנרטור, בעל הספק של 10 שעות בלבד, המופעל גם במהלך השבת.                                                                   

האם מותר לי לשהות בחדר המגורים בגמר השמירה, ולהנות מהתאורה ומהמקרר שהופעלו בשבת?

 

תשובה: יעוד מתקן המודיעין שזומנת לאבטח הוא לקלוט ולפענח מידע עדכני החיוני ביותר לבטחון המדינה ותושביה.

 מכיון שקיימת תלות מוחלטת של המיכשור המבצעי בהפעלת הגנרטור, יש להחשיב את הגנרטור כחלק ממערכות מיכשור זה, שמותר להפעילם גם בשבת.

 

את הגנרטור יש להפעיל בשינוי, וכן יש להקפיד למלא את מיכל הדלק ולהפעילו סמוך ביותר לכניסת השבת (ראה פרטים בנושא-בתשובה הקודמת).

מאחר שהגנרטור מופעל בשבת לצורך הפעלת המיכשור המבצעי, ואילו התאורה בחדר המגורים פועלת ממילא, אין תאורה זו נאסרת בשבת. אמנם, ראוי לנתק קודם השבת את המתגים החשמליים במקומות שאין בהם חיוניות ביטחונית, וזאת כדי למעט בשיעורין, אך אם לא נותקו המתגים במקומות אלו טרם כניסת השבת, מותר להשתמש בתאורה הפועלת ממילא, ולסמוך על הדעה שאין ניתוק מוקדם זה מחוייב.

 

במידה ולא קיים צורך בטחוני המחייב את הפעלת הגנרטור בשבת, ולמרות זאת הוא הופעל, חל איסור הנאה ממעשה השבת, ואין להשתמש במישרין בשימושים המותנים בתאורה זו, כגון:קריאה, עיון וכיוצ"ב, אך מותר לשהות בחדר באופן הרגיל, ואף להשתמש בשימושים שהיו אפשריים בלא התאורה. 

באשר למזון והשתיה המצויים במקרר שאף הוא הופעל בשבת, מאחר שבעת הפעלת הגנרטור לא נעשתה פעולת איסור במזון עצמו, והשפעתה על מוצרי המזון שבמקרר היא באופן עקיף בלבד, מוצרי המזון שבמקרר אינם נאסרים לשימוש בשבת.

 

 

סיכום:

 

 1. מותר להפעיל בשבת גנרטור המאפשר הפעלת מיכשור מודיעיני החיוני לבטחון המדינה. הפעלתו תתבצע בשינוי וסמוך לכניסת השבת.

 2. גנרטור המופעל לצורך שימוש חיוני, ותאורת המגורים נדלקת ממילא אינה אסורה בשבת. אמנם, ראוי קודם השבת לנתק את מתגי החשמל שאינם חיוניים ביטחונית, אך במידה ולא נותקו מותר להשתמש בתאורה.

 3. כאשר לא קיים צורך ביטחוני המתיר הפעלת הגנרטור, חל איסור הנאה משימוש בתאורה שהופעלה בשבת.

 4. מותר לשהות בחדר מגורים שהופעלה בו תאורה באיסור, ובלבד שלא יתכוון להנות מהתאורה עצמה.

 5. אין איסור להשתמש בשבת במזון המצוי במקרר שהופעל באמצעות גנרטור.

 

 

רנ – כיבוי גנרטור בשבת לצורך המשך תקינותו והפעלתו

 

שאלה:

במוצב הסמוך לגבול מצוי גנרטור דיזל בעל מיכל עם הספק לכ-15 שעות, המפעיל מספר פנסים בעלי עוצמה המכוונים לכוון שטח האוייב.   בתום הלילה אין אנו זקוקים להפעלתו, אך אסור להגיע למצב שבהעדר דלק יכבה הגנרטור, שכן באופן זה הוא יונק אויר ומנגנון ההפעלה שלו מתקלקל ומושבת.

לצורך תקינות הגנרטור בלילה הבא עומדים בפנינו האפשרויות דלהלן:

אפשרות א' – לכבות את הגנרטור קודם שמיכל הדלק מתרוקן.

אפשרות ב' – לתדלק (בסולר, ובמידה ואין מניעה בטיחותית לעשות כך) תוך כדי משך פעולת הגנרטור, ובכך למנוע את כיבויו של הגנרטור.

שאלתנו: איזו אפשרות עלינו להעדיף במהלך השבת?

 

 

תשובה: הצורך להארת האזור הינה חיונית ביותר לשמירת בטחון המדינה, וכאשר אי נקיטת אחת מהאפשרויות שציינת, עלולים לגרום לקלקול מנגנון הגנרטור, מותר לטפל במהלך השבת במניעת קלקול הגנרטור, כדי למנוע סכנה ביטחונית ממשית של חדירה או מארב בקו הגבול במהלך מוצאי השבת ובהמשך הלילה.

אמנם גם כאשר קיים היתר לנקיטת הפעולות הנדרשות לתקינות הגנרטור, אך לא קיימת בהילות או צורך מבצעי או בטיחותי דחוף, יש לנקוט בדרך של "הקל הקל תחילה", ולבצע את הפעולה שחומרתה קלה יותר.

משום שכך יש להעדיף את האפשרות הראשונה המבוצעת ע"י פעולת כיבוי, ולהימנע מהדרך שמוצעת באפשרות השנייה ע"י הוספת דלק.

כיבוי הינה מלאכה הנחשבת, לדעת השולחן-ערוך ורוב הראשונים (כשאין תכליתה לצורך פחמים וכיוצ"ב), כמלאכה שאינה צריכה לגופה האסורה בשבת מדברי חכמים.

לעומת זה, בפעולת הוספת דלק במיכל הגנרטור תוך כדי פעולתו, יש לחוש למלאכה האסורה מהתורה, שכן לימדונו חכמנו ז"ל כי המוסיף שמן בנר חייב משום מבעיר, ואין להתייחס להוספת דלק כמעשה גרמא אלא כתוספת הבערה.

יתירה מכך, מאחר שפעולת הכיבוי יכולה בד"כ להתבצע בנקל ע"י שינוי באמצעות גב היד, ואילו הוספת דלק למיכל הינה פעולה שקיים קושי רב לבצעה בשינוי, בודאי שיש להעדיף במציאות זו את כיבויו של הגנרטור, ולהימנע ממילוי מיכל הדלק תוך כדי פעילותו.

 

 

סיכום:

 

 1. כאשר גנרטור מופעל להארת אזורי גבול והוא האמצעי העיקרי המאפשר זאת, קיים בכך צורך בטחוני ממדרגה ראשונה המתיר הפעלה וכיבוי עפ"י הצורך.

 2. מותר בשבת לבצע פעולה הנדרשת בגנרטור ע"מ שיהיה שמיש במוצאי שבת, אם דחייתה למוצ"ש עצמה תגרום לסיכון בטחוני.

 3. אם אין בהילות מבצעית או בטיחותית המחייבת את תקינות הגנרטור מיידית, יש לנקוט בדרך של "הקל הקל תחילה".

 4.  פעולת כיבוי הגנרטור בשבת הינה חמורה פחות מהוספת דלק במיכל גנרטור תוך כדי פעילות.

 5. בנסיבות המבצעיות המחייבות את המשך תקינות הגנרטור, יש לכבות את הגנרטור תוך ביצועה בשינוי באמצעות גב היד.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
 • YouTube Social Icon
 • Facebook Basic Square
 • White Facebook Icon
 • White YouTube Icon