רס – סטייה בסיור רכוב לצורך תפילה במניין בשבת

 

שאלה:

הננו חיילים בני"שים המבצעים פעילות בטחון שוטף באמצעות סיור רכוב על ציר המערכת.

במהלך הפעילות בשבת מבקשים אנו לסטות מהציר המתוכנן לסיור, כדי להיכנס לישוב סמוך שבו קיים מנין תפילה קבוע. נציין כי מפקד הפלוגה נתן את הסכמתו לביצוע סיור המשולב בתפילה כפי בקשתנו.

האם סטייה זו באמצעות רכב לצורך תפילה מותרת בשבת ?

 

תשובה:

הנסיעה ברכב הסיור בשבת כרוכה באיסורי הבערה האסורים מהתורה, אך כמובן שלצורך פעילות הביטחון השוטף על ציר המערכת, פעילות הסיור הרכוב מותרת ומחויבת שכן תכליתה היא לשם הגנת המדינה ותושביה.

מאידך, מאחר שכל נסיעה וסטייה ברכב בשבת מציר המערכת מהווה חילול שבת, וכל לחיצה על דוושת הדלק בשבת הינה חילול שבת, הרי שהרצון לזכות ולהתפלל במניין בבית הכנסת בשבת בנסיבות אלו, אף אם הוא נובע מרצון וממקור של קדושה, הינו מוטעה ואינו מותר על פי ההלכה.

זאת, מאחר שתפילה במניין וכן שמיעת קריאת התורה בשבת, על אף היותם מצווה, אין הם פעילות ביטחונית המתירה חילול שבת.

אף הסכמתו של המפקד לסטייה מהמסלול הקבוע, כאשר תכליתה היא להתפלל ולקרוא בתורה, אין היא מעלה ומורידה מאומה ואין בכוחה להצדיק בנסיבות אלו נסיעה הכרוכה בחילול שבת.

מצינו כלל זה של הימנעות מחילול שבת וחג, אף לצורך קיום מצווה מהתורה, וכך נפסק בשולחן ערוך "שופר של ר"ה אין מחללין עליו יום טוב אפילו בדבר שיש בו משום שבות", וביארו הפוסקים נימוק להלכה זו כי "חכמים העמידו דבריהם בשב ואל תעשה במקום עשה".

בודאי כאשר כוונתכם היא לקיים מצוות של תפילה בציבור או שמיעת קריאת התורה, שהינם מצוות מדברי חכמים, עליכם לנקוט בכלל של "שב ואל תעשה", ולהימנע מכל סטייה מכוונת במסלול הרכב בשבת, הגוררת פעולה הכרוכה בחילול שבת מהתורה, למטרות תפילה, קריאת התורה וכיוצ"ב.

הערה : הצורך לסטייה מציר המערכת בשבת למטרת תפילה בציבור עלתה בשאלה הנדונה. ברם, יש להעיר כי כל סטייה מהציר שאינה למטרות ביצוע הסיור או להמשך תפקוד הכרחי של חיילי הסיור, יהיו בודאי אסורות גם הם בשבת.

 

סיכום:

א. נסיעה ברכב סיור בשבת לפעילות ביטחון שוטף מותרת ומחויבת, אף כשהיא כרוכה באיסורי הבערה, שכן תכליתה היא הגנת המדינה ותושביה.

ב. נסיעה וסטייה ברכב בשבת שלא למטרות הצלת חיי אדם או הגנת המדינה ותושביה מהוות חילול שבת.

ג. משום כך נסיעה או סטייה מציר הסיור ברכב בשבת לצורך תפילה במניין הינה מוטעית ואסורה בשבת.

ד. הסכמת המפקד לסטייה מציר הסיור לצורך תפילה במניין, אינה יכולה להתיר נסיעה זו הכרוכה בחילול שבת.

ה. חכמים הורונו שלא לחלל שבת וחג אף באיסורי שבות, לצורך קיום מצוות עשה מהתורה.

ו. בודאי שאין היתר לכל סטייה ממסלול הסיור על ציר המערכת, הגוררת פעולה הכרוכה בחילול שבת מהתורה, לצורך קיום תפילה במניין שהינה חיוב מדברי חכמים.

 

רסא – הכנת מפה מודיעינית לתדרוך מבצעי בשבת

שאלה:

אני משמש כמש"ק מודיעין בגדוד צנחנים, המשולבים כעת בפעילות מבצעית לאיתור מחבלים באזור חטמ"ר אפרים.

בבוקר יום השבת, נדרשתי בחמ"ל המודיעין להכין מפה מודיעינית לקראת תדרוך מבצעי המתוכנן לשבת בצהרים.

הכנת מפה מודיעינית כוללת חיתוך והדבקת תצלומי אויר עדכניים ע"ג מפות שטח, עטיפתם ביריעות ניילון, סימון אתרים וצירים באמצעות עט הדגשה על גבי יריעות הניילון העוטפות והידוק המפה ועטיפתה לקראת התדרוך.

שאלתי, האם מותר לי להכין בשבת מפה מודיעינית לקראת תדרוך באופן המבוצע בימות החול, או שהתדרוך יתבצע בע"פ ללא הכנת מפות אלו?

 

תשובה:

הכנת מפה מודיעינית עדכנית לקראת תדרוך מבצעי הינה פעולה נחוצה, והינה כלי חיוני ביותר לפעילות המבצעית המבוצעת בשטח, כחלק מפעילות הצלה והגנה חיונית המותרת ללא ספק להתבצע אף בשבת.

למרות שהכנת מפת המודיעין כרוכה באיסורי שבת הכוללים מלאכות מחתך, תופר (הכרוכים בפעולת ההדבקה או ההידוק) וכן כותב בשבת, הרי מתוך תיאור המקום והמצב בו הינכם מצויים, קיימת סבירות כי הכנת המפה דחופה ביותר ואינה סובלת דיחוי אף עד צאת השבת, אעפ"כ ראוי כי תועלה על ידך השאלה בדבר דחיפותה לשבת.

בנסיבות שהתדרוך המבצעי מחויב להתבצע עוד במהלך השבת, מותר ונדרש אף בשבת להכין את המפה, לחתוך תצלומים, להדביק ולסמן את כל המתחייב להכנת מפה מודיעינית, ואין לצמצם או להפחית כל פרט בעריכת המפה, שכן הדבר עלול לגרום אף לסיכון נפשות.

מאידך, בהיותך אמון על הכנת מפות מודיעיניות מעין אלו, ראוי כי תיערך ותכין פריטים מסוימים, שניתן להכינם קודם השבת, באופן שיצמצמו את האיסורים הכרוכים בשבת בהכנת מפה כזו.

משום כך, יש להכין ולחתוך מבעוד מועד יריעות ניילון אשר יעטפו את מפות המודיעין, ובכך ימנע איסור מחתך בשבת. כמו"כ יש להצטייד ב " מהדק קפיצי "(*) המהדק את הניילון למפה, אשר ייתן מענה להכנתה כנדרש, ומאידך ימנע את איסור תופר בשבת הכרוך בהידוק הניילון למפה באמצעות סיכות במכונת הידוק.

יש לציין את הדגשים ע"ג המפה באמצעות עט ההדגשה בשינוי באמצעות יד שמאל (לשולט בכתיבה רגילה ביד ימין), באם תנאי השטח והזמן מאפשרים את הדבר, וכאשר תוצאות ההדגשה אינם נפגמים כלל כתוצאה מביצוע ההדגשים באמצעות שינוי זה. כאשר קיים חשש כלשהו לביצוע פגום כתוצאה מהשינוי הנ"ל יש לרשום את הדגשים באופן הרגיל וללא שינוי.

באם לא הוכנו יריעות ניילון חתוכות טרם השבת, מותר לחתוך יריעת ניילון לעטוף המפה גם בשבת, אך יש לחותכה באופן שהחיתוך לא יהיה במידה מדויקת, שכן האיסור בחיתוך יריעה שאין מקפידין על מידותיה הוא קל יותר.

כאשר אין במקום " מהדק קפיצי " מותר יהיה להדק את המפה אף בסיכות באמצעות מכונת הידוק, אך כאשר קיימת אפשרות זמינה להידוק המפה ע"י שני חיילים ביחד, שצורת פעולה זו אינה מקובלת כלל בחיי היום יום, יש לבצע את ההידוק באופן זה. כאשר דרך זו אינה זמינה ובלתי אפשרית ניתן לבצע את ההידוק אף על ידי חייל אחד.

ההידוק באמצעות מכונת ההידוק תצומצם לחיבור העטיפה למפה כמתחייב להצגה בעת התחקיר, אך אין להרחיב את הידוק זה בשבת לצרכים אסטטיים גרידא, אף אם בימות החול גימור המפה נהוג להתבצע בהידוקה בכל צידיה לצורך יפי המראה בלבד.

מובן כי כאשר אין דחיפות בהכנת המפה וניתן לדחות את ביצועה לאחר צאת השבת, אין לבצע את הפעולות הללו בשבת ויש לדחותם ולבצעם רק לאחר יציאת השבת. הערה: "מהדק קפיצי" – הינו פריט המצמיד ניירת, מסמכים וכיוצ"ב בלא סיכה וחירור. פריט זה אינו מצוי ביחידות, אך רכש והפצת הפריט עשוי לצמצם או אף למנוע חילולי שבת במצבים אלו.

 

סיכום:

א. מפה מודיעינית הינה כלי חיוני ונחוץ ביותר בעת תדרוך מבצעי, ויש לראותה כחלק מהפעילות מבצעית המבוצעת בשטח.

ב. לכשיתברר כי הנסיבות דחופות ומחייבות לקיים תדרוך מבצעי עוד במהלך השבת, מותר ונדרש להכין מפה מודיעינית אף בשבת.

ג. יש להכין את המפה, לחתוך, להדביק ולסמן את כל המתחייב מבלי לגרוע בכל פרט שיש לציין במפה זו.

ד. ראוי להכין יריעות ניילון חתוכות ולהצטייד במהדקים קפיצים, אשר יתנו מענה בנסיבות אלו, ויצמצמו את האיסורים הכרוכים בחיתוך ובהידוק המפה.

ה. דגשים ע"ג עטיפת המפה יתבצעו באמצעות עט ההדגשה בשינוי ע"י יד שמאל. כאשר תנאי השטח והזמן אינם מאפשרים זאת, או כשקיים חשש לאי דיוק כתוצאה משינוי זה יש לבצע את הסימון באופן הרגיל.

ו. אם לא הוכנו יריעות ניילון חתוכות טרם השבת, מותר לחתוך יריעת ניילון לעטיפת המפה גם בשבת, אך יש לחותכה באופן שהחיתוך לא יהיה במידה מדויקת.

ז. כאשר אין מהדק קפיצי במקום מותר להדק את הניילון למפה בסיכות הידוק רגילות, אך יש לבצעה ע"י שניים שיהדקוה ביחד.

ח. יש לצמצם את ההידוק למקומות המתחייבים להידוק זה, אך אין להדקם למטרה אסטטית בהידוק בכל צידי המפה כפי שנהוג לבצעם בימות החול.

ט. ברור כי כאשר אין דחיפות בהכנת המפה וניתן לדחותה לאחר צאת השבת, אין לבצע כלל את פעולות אלו בשבת.

 

רסב– נסיעה וחזרה לאבטחת אתר בילוי בשבת

 

שאלה:

אני לוחם בחטיבת גולני, ואנו שוהים כעת בבסיס הקבע הפלוגתי ברמת הגולן. על הפלוגה מוטלת בין היתר משימה של אבטחת אזור בילוי וטיול לאזרחים הסמוך לגבול, המצוי במרחק כ – 20 ק"מ מבסיס הקבע.

משימת האבטחה מתבצעת בשבתות ובחגים, כשתחילתה משעת בוקר. חוליית האבטחה מצטרפת לבט"שית שבה כוח סיור המבצע פתיחת ציר ובדיקה מפני חפצים חשודים, קודם לפתיחת האתר.

בפני עומדות מספר שאלות:

א) האם מותר לי לבצע אבטחה עבור מטיילים המגיעים לאתר הבילוי תוך חילול שבת?

ב) האם מותר לי לנסוע בשבת באמצעות הבט"שית לאתר?

ג) האם מותר לי לחזור בשבת למתקן הפלוגה בשבת לפנות ערב בתום המשימה?

 

תשובה:

חובת האבטחה לתושבי המדינה המצויים באזורים ואתרי בילוי ששם קיים חשש לפעילות חבלנית עוינת חלה אף בשבת, ומותרת אף אם הסיבה למשימה זו נובעת מחילולי שבת, זאת מתוך ההכרה בחובת ההגנה וסיכול הפגיעה באנשים, ופעמים אף בילדים ותינוקות, ללא קשר לנסיבות שבעקבותיהם הגיעו לאתר הבילויים.

אמנם, הבילויים והטיולים באתר כרוכים בחילולי שבת רחמנא ליצלן, וקיים צו תורה "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא" המחייב כל איש ישראל להיות ערב לחברו ולהימנע מחילולי שבת ומסיוע לכך, אך אם ההימנעות מביצוע האבטחה לא תמנע חילולי שבת, אינך רשאי להימנע מלקיים את האבטחה, ולהפקיר חלילה את האזרחים לפעילות עוינת.

למרות שציינו כי פעולות האבטחה באתרי הבילוי לכשעצמן בנסיבות אלו מותרות ומחויבות להתבצע אף בשבת, הרי הנסיעה בשבת לאתר הבילוי לצורך האבטחה הינה בעייתית, שכן באבטחת אתר בילוי קבוע, יש להזדקק לכך שהחוליה המאבטחת, תתמקם במקום האבטחה עוד בטרם כניסת השבת, ובכך יימנעו נסיעות הכרוכות בחילולי שבת מיותרים. ברם, לאור בירור מול מפקדת החטיבה, הובהר כי קיים סיכון רב בשהייה ממושכת לאורך הלילה באתר זה הסמוך לגבול.

משום כך, בנסיבות הקיימות הפתרון המוצע להסעת חוליית האבטחה ע"ג אותה בט"שית המבצעת פתיחת ציר באזור האתר, הינו פתרון אפשרי, אלא שיש להקפיד על כך שהבט"שית לא תשנה את מסלולה המתחייב לביצוע הסיור, ולא תבצע עצירה מיוחדת כדי להוריד את חיילי החוליה המאבטחת במקום האבטחה, וירידתם מרכב הבט"שית, יתבצע בד בבד עם ירידת כוח הסיור המבצע בדיקה של חפצים חשודים באתר.

באשר לחזרת כוח האבטחה לבסיס הפלוגתי בתום משימת האבטחה, כבר הובהר (בגיליונות מס' 8 ו – 9) כי כאשר לא נשקפת סכנה ממשית לחיילים שסיימו פעילות מבצעית, או כאשר אין הם מחויבים להיות בכוח עתודה וכוננות מיידית למשימות מבצעיות אחרות בבסיסן, אזי אין כל היתר לחוליית האבטחה לחזור ולנסוע לבסיס הפלוגתי במהלך השבת, ולכן על כוח האבטחה להישאר באתר הבילוי עד לאחר צאת השבת ורק לאחר מכן יחזרו לבסיסם.

הערה: הסיכון הרב לשהייה בלילה באתר המאובטח, חייב להיבדק לגופו בכל אתר ובכל פעם.

 

סיכום:

א. חובת אבטחת תושבי המדינה מפני פעילות עוינת חייבת להתבצע אף בשבת.

ב. אף אם נסיבות האבטחה נובעים מבילויים הכרוכים בחילולי שבת, אין בכך למנוע את חובת ההגנה על תושבי המדינה, ובהם פעמים אף ילדים ותינוקות.

ג. פעולות אבטחה באתרי בילוי, מחייבות כי החוליה המאבטחת תתמקם במקום האבטחה עוד לפני כניסת השבת, כדי להימנע מנסיעה מיוחדת לצורך כך.

ד. במציאות הנוכחית, באתר זה הסמוך לגבול, כשמתברר כי קיים סיכון רב בשהייה ממושכת לאורך הלילה, הסעת חוליית האבטחה בבט"שית המבצעת סיור לפתיחת ציר באזור האתר, הוא הפתרון האפשרי בנסיבות אלו.

ה. המאבטחים ירדו מרכב הבט"שית בד בבד עם ירידת כוח הסיור המבצע בדיקת חפצים חשודים באתר.

ו. אין היתר לחזרת חוליית האבטחה בנסיעה לבסיס בשבת, כאשר אין נשקפת סכנה ממשית לחוליה, או כשאין עליהם חובה לכוננות מבצעית מיידית אחרת בזמן זה בבסיס הפלוגתי.

ז. בנסיבות הקיימות חולית האבטחה תישאר באתר הבילוי עד לאחר יציאת השבת, ורק לאחר מכן תחזור לבסיס הפלוגתי.

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon