רסה – הפעלת מזגן בטנק במהלך פעילות בשבת

 

שאלה:

אני לוחם שריון המוצב כעת בעמדות בגיזרה שבמסדרון כיסופים בחבל עזה, כחלק מכח של פלוגת טנקים המתגברת את הגיזרה.

פעילותנו מחייבת הפעלה והנעה של הטנקים אף בשבת, כחלק מהפעילות המבצעית המתחייבת באזור.

שאלתי, האם מותר לנו להפעיל בשבת את מערכת מיזוג האויר שבטנק בעת הפעילות המבצעית?

 

תשובה:

השאלה שהינך מעלה עוסקת, לכאורה, בנושאים הקשורים לעינוג גופני ולשיפור תנאי השירות, נושאים שנראה על פניו כי אין כל היתר לקיימם ולהפעילם בשבת, כאשר הינם כרוכים בחילול שבת כלשהו.

אך לאמיתו של דבר, כאשר קיים מזג אויר חם, המעיק ומכביד על הגוף, ומקשה על התפקוד התקין ועל העירנות הנדרשת, ובפרט כשמצויים בתוך טנק לוהט שבו החום רב ביותר, יש למיזוג האויר היבט תפקודי ומבצעי ממדרגה ראשונה, אשר יתיר להפעיל אף בשבת את מערכת המיזוג של הטנק.

 

מכאן, כי כאשר תנאי מזג האויר אינם מקשים על התפקוד, וקיים אך רצון ליתר נוחות בשבת, בודאי שאין לנהוג היתר בכך.

 

אמנם, גם לעת זו, שתנאי החום מתירים את הפעלת המזגן, יש למעט באיסורים במידת האפשר, ולכן מאחר שניתן לפתוח את המתגים השונים בטנק במצב סרק קודם להפעלתו של ה"מתג החשמלי הראשי" בטנק, באופן שכשיופעל המתג הראשי, יופעלו המערכות בטנק אשר מתגיהם הוכנו והורמו קודם לכן, יש לנהוג על כן בדרך זו, שהרי באופן זה פעולה אחת המפעילה את מערכות הטנק תפעיל ממילא אף את מערכת המיזוג.

כך ראוי לנהוג ביחס לכל המערכות החשמליות הקיימות בטנק, אשר באופן הפעלה מוקדם זה נדרש ומתאפשר, וכך יש לנהוג גם באשר להפעלת המזגן.

ואף על פי שבהפעלה הגורמת לפעולות רבות בטנק, יש משום "ריבוי בשיעורין", הרי בודאי כאשר נעשית פעולה אחת, הדבר קל יותר מאשר תתבצענה הפעולות לכל מיכשור בטנק בפני עצמו.

 

בעת הפעלת המתג הראשי, יש לשמור על ההנחיות המקצועיות בנושא ולהקפיד ביותר על הוראות הבטיחות לאיש צוות טנק, המחייבים נקיטת התראה ואמצעים מחשש צידוד והגבהה באופן העלול לגרום לסיכון כלשהו לאנשי הצוות.

את הפעלת המתג הראשי וההנעה של הטנק בשבת יש לעשות על ידי "שינוי", כאשר ההפעלה תתבצע ע"י האצבעות בגב היד או כשהדבר אינו מתאפשר יש להפעילם בעזרת חפץ כלשהו ולא במישרין באופן הרגיל להתבצע מדי יום.

ההקפדה על הפעלת מתג המיזוג ע"י "שינוי" וכן בהפעלת סרק הקודמת להפעלת המתג הראשי, חיונית כאשר הינכם מצויים בעמדות סטטיות ובמצבים שאינם מחייבים בהילות כלשהי, אך מעת שהטנק מוקפץ לפעולה מיידית או בעת ניהול קרב אין צורך להזדקק להפעלת מתגים בשינויים שצוינו לעיל, וכל דרך ואופן שעשויים לטייב את ביצוע המשימה ואיכותה תתבצע ההפעלה גם בשבת.

 

סיכום:

א. למרות שנראה כי השאלה עוסקת בנושא הקשור לעינוג גופני ולשיפור תנאי השירות, הרי לאמיתו של דבר כשקיים מזג אויר חם המעיק ומכביד על הגוף, התפקוד והעירנות הנדרשים עלולים להיפגע, ובפרט כשמצויים בתוך טנק לוהט.

ב. משום ההיבט התפקודי והמבצעי במצבים הנ"ל, מותר יהיה להפעיל את מערכת המיזוג של הטנק אף בשבת.

ג. כאשר אין תנאי מזג האויר מקשים על התיפקוד, וקיים אך רצון ליתר נוחות בשבת, בודאי שאין לנהוג היתר בהפעלת מערכות המיזוג בטנק.

ד. גם כאשר תנאי החום מתירים את הפעלת המזגן יש למעט באיסורים במידת האפשר, ולכן יש להפעיל את המתג של המיזוג במצב סרק קודם להפעלת המתג החשמלי הראשי, ובאופן הזה ע"י פעולה אחת יופעלו ממילא יתר המערכות החיוניות כולל מערכת המיזוג.

ה. יש לשמור על ההנחיות המקצועיות ולהקפיד ביותר על הוראות הבטיחות לאיש צוות טנק המחייבות נקיטת אמצעים והתראה מחששות של צידוד והגבהה העלולים לגרום לסיכון כלשהו לאנשי הצוות.

ו. הפעלת המתג הראשי וההנעה של הטנק יעשו ע"י "שינוי" באמצעות גב היד, או כשהדבר אינו מתאפשר יש להפעילם בעזרת חפץ כלשהו ולא באופן הרגיל להתבצע מדי יום.

ז. מעת שהטנק מוקפץ לפעולה מיידית או בעת ניהול קרב מותר להפעיל את המערכות גם ללא "שינוי", וכל דרך שעשויה לטייב את ביצוע המשימה ואיכותה תתבצע ההפעלה גם בשבת.

 

רסו – הפעלת פנס בשבת לצורך בדיקת נשק

 

שאלה:

אני קצין המשמש כמפקד מחלקה בגדוד המבצע תעסוקה מבצעית. בתוקף תפקידי, אני מבצע לחיילי בדיקה בפריקת הנשק שברשותם המבוצעת בתום המשימה.

פריקת נשק טעון מחייבת עפ"י ההוראות התבוננות דקדקנית בנשק הנבדק, זאת מעבר לבדיקה המתבצעת ע"י הכנסת אצבע ללוע הקנה.

בשעות ובמקומות חשוכים יש לבצע את הבדיקה הזו לאור תאורה.

שאלתי, האם ע"פ ההלכה יהיה מותר לי בשבת להדליק פנס לשם בדיקת פריקת הנשק בחשיכה?

 

תשובה:

ראשית, ראוי להזכיר ולהדגיש כי חובת הזהירות ושמירת הנפש הינה צו הלכתי מחייב, וכך פסק הרמב"ם (הלכות רוצח ושמירת הנפש פי"א ה"ד): "כל מכשול שיש בו סכנת נפשות מצוַת עשה להסירו ולהשמר ממנו ולהזהר בדבר יפה יפה, שנאמר 'השמר לך ושמור נפשך מאוד' ואם לא הסיר והניח המכשלות המביאין לידי סכנה, ביטל מצוַת עשה ועבר ב'לא תשים דמים' ".

לדאבוננו, מתרחשים לא אחת פליטות כדורים מכלי נשק ע"י חיילים הסבורים כי נשקם פרוק ובדוק. משום כך, הוראות הבטיחות הצבאיות מורות כי כלי נשק שהיה טעון יפורק תוך בדיקה ידנית והתבוננות חזותית דקדקנית, ע"י מפקדים המוסמכים לכך.

להוראות בטיחות אלו ישנו תוקף ומעמד של חובה הלכתית גמורה. אין למעט ולהקל בנושאי הוראות בטיחות אלו, אף כשהחייל בטוח בעצמו כי פרק את הנשק מחימושו כדבעי, ומצינו בדברי חכמים שהורו כי אף בשבת יש למנוע זילות העלולה לגרום לפיקוח נפש עתידי גם במציאות נדירה, כי אם לא נחוש לסיכונים אלו "נמצאת מכשילן לעתיד לבא ואתי לידי סכנה".

אמנם, מאחר שבשבת מילוי הנחיות אלו, במצבים של חשכה מוחלטת, כרוך בצורך בהדלקת פנס, פעולה שמעיקרה הינה מלאכה אסורה מהתורה, יש להשתדל ככל הניתן להמנע מכך או לצמצם את פעולת האיסור כשמתאפשר הדבר.

אי לכך, אם יש באיזור מקום המואר בצורה מספקת, כגון תאורת מבנה או תאורת רכב כלשהו, יש לבדוק את הנשק לאור תאורה זו. גם כאשר אין תאורה כנ"ל באיזור, ועל מנת להגיע למקום מואר יש צורך לצעוד לשם- יש לעשות כן.

כאשר המקום שרוי בעלטה, ולא ניתן ללכת למקום מואר כלשהו, באם יש במקום סטיק-לייט יש להעדיף לבצע את פריקת הנשק לאור תאורה זו, בהעדר סטיק-לייט במקום, אם מצוי פנס הדולק בנורת לֶד ולא בעזרת נורת להט, יש להעדיף ולהדליק פנס נורת לד, ורק כשאפשרויות אלו אינן מצויות במקום מותר יהיה להדליק אף פנס רגיל, הדולק עם נורת להט.

מובן כי יש להקפיד ולהדליק פנס כזה בשבת ב"שינוי" ע"י גב היד או עם אחורי אצבעותיו, ובכך למעט ככל האפשר בחומרת האיסור.

 

סיכום:

א. חובת הזהירות ושמירת הנפש הינה צו תורני מחייב, ולכן להוראות הבטיחות בנושא יש תוקף הלכתי גמור.

ב. כאשר נזקקים לבדוק את הנשק לאור תאורה בשבת, באיזור השרוי בעלטה, אם מצוי באיזור מקום מואר, יש לבדוק את הנשק לאור תאורה זו. גם כאשר אין תאורה כנ"ל, אך ניתן ללכת למקום מואר, יש לעשות כן.

ג. במקום שאין תאורה מצויה ולא ניתן ללכת למקום מואר כלשהו, יש להשתמש בתאורת סטיק-לייט ואם אין סטיק-לייט יש להאיר בעזרת פנס בעל נורת לֵד.

ד. כשהאפשרויות הנ"ל אינן מצויות במקום, מותר להפעיל לצורך פריקת הנשק אף פנס רגיל בעל נורת להט.

ה. הפעלת הפנס תתבצע ב"שינוי" באמצעות גב היד או עם אחורי האצבעות.

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon