הלכות ד' פרשיות לחילים

קיב– השלמת קריאת פרשת שקלים בשבת שאחריה

 

שאלה:

שהינו ביחידה בשבת, ולאחר השבת נזכרנו כי היה עלינו לקרוא אף את קריאת פרשת "שקלים".

האם ניתן להשלים את קריאתה בשבת שאחריה, וכיצד הדין כאשר בשבת זו חלה "שבת הפסקה"?

 

תשובה:

כיוון שחכמים קבעו שבת מיוחדת, קודם חודש אדר או בר"ח אדר, המיועדת לקריאת פרשת שקלים, כותבים פוסקים רבים כי לאחר שעבר זמן זה אין לקריאת פרשה זו תשלומין.

יתירה מכך, מכיוון שרבים פסקו לא לקיים קריאה שאינה בזמנה, ולשיטות מסוימות אין להוציא ספר תורה אפילו לקרוא בו בלא ברכה שכן יש בכך זילותא לספר, על כן ראוי לנקוט במצב זה בכלל של "שב ואל תעשה – עדיף", אף כאשר בשבת שלאחר פרשת שקלים חלה שבת הפסקה.

 

קיג – קריאה מוקדמת של ד' הפרשיות במקום שבת הפסקה

 

שאלה:

בין שבתות ד' הפרשיות ישנה "שבת הפסקה", ואנו טעינו וקראנו בשבת ההיא את הקריאה המיועדת לשבת שאחריה.

האם בקריאה זו שבטעות יצאנו ידי חובתנו?

 

תשובה:

עליכם לחזור ולקרוא את קריאת ד' הפרשיות בזמנה ובברכותיה באותה שבת שבה תיקנו חכמינו את הקריאה.

 

קיד- קריאת ד' הפרשיות לאחר גמר התפילה

 

שאלה:

בהיותנו בשבת ביחידה קראנו בתורה את הקריאה, המפטיר וההפטרה של פרשת השבוע, ולאחר סיום ההפטרה הזכיר לנו אחד החיילים כי היה עלינו להפטיר ולקרוא הפטרה של ד' הפרשיות.

האם במקרה זה ישנה עדיין אפשרות לתקן ולהוסיף את הקריאה המתחייבת?

 

תשובה:

אם נזכרתם בדבר בשבת אפילו בזמן המנחה, ובוודאי אם נזכרתם בכך קודם תפילת המוסף, עליכם להוציא ספר תורה אחר (או כאשר אין ס"ת נוסף לפתוח את הס"ת הגלול) ולקרוא את הקריאה של ד' הפרשיות המתחייבת באותה השבת, כאשר קודם הקריאה ואחריה יש לברך כנהוג (וראה הנאמר בתשובה 6).

ובאשר להפטרה, יש לקרוא את ההפטרה המתחייבת, אך אין לברך על ברכות הפטרה זו, שכן ניתן לסמוך על ברכות ההפטרה שנאמרו קודם לכן.

 

קטו- אופן קריאת פרשת זכור לאחר התפילה

 

שאלה:

הנני שוהה בנקודת תצפית שאין בה בית כנסת ומניין מתפללים, אך בישוב סמוך, הנמצא מחוץ לתחום קיים מניין.

האם יותר לי ללכת לישוב לצורך שמיעת קריאת פרשת זכור?

 

תשובה:

עקב חשיבות מצוות קריאת פרשת זכור, יש לעשות מאמץ ולהגיע למקום בו קיים מניין, אך אין לחייל לצאת מחוץ לתחום שבת אף לצורך קריאת פרשת זכור שהיא מצוה מהתורה.

אמנם, אם המרחק עד עירוב הישוב הקרוב הוא עד 2600 מ', תוכל להכין עירוב תחומין בערב שבת ולצעוד בשבת לישוב.

ובאשר לאופן הנחת העירוב עליך לפנות לרב הצבאי היחידתי או המרחבי.

(ובוודאי שכל זה כאשר הוראות הבטחון מתירות לנוע רגלית ליישוב).

 

קטז - יציאה לישוב סמוך לשמיעת פרשת זכור

 

שאלה:

הנני משמש כמפקד כונן בחדר מבצעים, ובתוקף תפקידי אינני יכול להגיע לבית הכנסת היחידתי המרוחק כדי לשמוע את קריאת פרשת זכור.

האם יותר במצב זה לנייד את ספר התורה לחדר המבצעים כדי שאקרא בו את פרשת זכור?

 

תשובה:

למרות שכבוד ספר התורה גדול הוא וחייבין לילך למקום שבו נמצא ספר תורה ואין מטלטלין ספר תורה לבני האדם, הרי כאשר ישנו מקרה של אונס, ובפרט לצורך קריאת "זכור" שהיא מצוה מהתורה ניתן להקל בכך.

ולכן, מותר שיביאו את ספר התורה לחדרך בכבוד הראוי לו, וראוי שיתקבצו עוד תשעה חיילים כדי שקריאה זו תיקרא במניין (ובאשר לברכה עיין בתשובה הבאה).

 

קיז– ניוד ס"ת לצורך שמיעת פרשת זכור לחייל בכוננות

 

שאלה:

שהיתי ביחידה ב"שבת זכור", אך במועד הקריאה בתורה הוזעקנו למשימה מבצעית.

האם יש לנו תקנה כלשהי במהלך שבת זו?

 

תשובה:

מי שנאנסו ולא שמעו פרשת זכור במהלך התפילה, ונתאפשר להם הדבר רק מאוחר יותר, יוכלו בעת תפילת המנחה בשבת לקרוא בתורה אף את פרשת זכור, כאשר הכהן והלוי יקראו את פרשת השבוע, והשלישי יגלול ויקרא את קריאת זכור, ואזי ניתן אף לברך על כך את ברכת התורה לפניה ולאחריה.

כאשר התאפשר הדבר רק לאחר שהציבור התפלל וקרא כבר בתורה בתפילת המנחה, ניתן בשבת זו להקל בדבר ולהתיר לקרוא את פרשת זכור בלבד, שהיא חובה מהתורה, מתוך ספר תורה, כאשר נוכחים במקום מנין, וכך ניתן אף לברך על קריאה זו לפניה ולאחריה.

אמנם, כאשר לא ניתן לרכז מנין במהלך השבת לצורך קריאה זו, אזי יש לקרוא את פרשת זכור מתוך ספר התורה, אך אין לברך על קריאה זו את ברכות התורה.

אגב, אם ידעת מראש בעת השכמתך כי לא תוכל להיות נוכח בביהכנ"ס בקריאת התורה ובפרשת זכור, תוכל לדלג את ברכת התורה "אשר בחר בנו" הנאמרת עם ברכות השחר, ולאחר שתתפנה מהמשימה המבצעית, תוכל לפתוח את ספר התורה ולברך לפני קריאת "פרשת זכור", את הברכה "אשר בחר בנו", ובכך תוכל אף ביחידות לקרוא בתורה, ולשלב ברכה לפניה.

 

קיח– הנאנס ולא שמע קריאת זכור בשבת

 

שאלה:

כיצד ינהג חייל אשר עקב פעילותו לא קרא במהלך השבת את קריאת פרשת זכור?

 

תשובה:

החייל ימתין לקריאת התורה בפורים, אשר בה קוראים את פרשת "ויבא עמלק" ויבקש מבעל הקורא לכוון להוציאו ידי חובת מצוות מחיית עמלק, ויכוון אף הוא לצאת ידי חובת מצווה זו בעת שמיעת קריאת התורה.

במקרה ששכח לכוון לכך בעת קריאת התורה בפורים, ימתין עד שבת פרשת כי תצא ואז יאמר לבעל הקורא שיכוון להוציאו יד"ח מצוות מחיית עמלק כאשר יקרא את פרשת "זכור", ויכוון אף הוא לכך ויצא בכך ידי חובתו.

 

קיט- השוכח קריאת פרשת פרה

 

שאלה:

היש תקנה לציבור חיילים ששכחו לקרוא את "פרשת פרה" בשבת המיועדת לכך?

 

תשובה:

למרות הדין שהשבנו בתשובתנו ביחס ל"פרשת שקלים", הרי בכל הנוגע לשבת "פרשת פרה" שישנן שיטות שקריאתה מהתורה, אזי אם לא נקראה בשבת הראויה לה, ניתן לקוראה ב"שבת החודש", כאשר יקדים את קריאת "פרשת פרה" ולאחריה יקרא את "פרשת החודש" ויפטיר את הפטרת "החודש".

ובוודאי שבנוגע לשבת זכור שמצוותה מהתורה יכול לנהוג כמוזכר ביחס לפרשת פרה (בנוסף לעצות המצויינות בתשובות הקודמות).

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon