שאלות נפוצות של חיילים בנושא הלכות הפסח:

 

דיני בדיקה וביעור חמץ

 

 

קנז– חובת בדיקת החמץ באור לי"ד בצה"ל

שאלה:

בצה"ל נהוג לנקות ואף לבער את החמץ יומיים קודם הפסח.

האם קיימת במציאות זו חובה לבדיקת החמץ אור לי"ד ניסן?

 

תשובה:

נפסק בשו"ע כי המכבד את חדרו בי"ג ניסן ונזהר שלא להכניס שם עוד חמץ אף על פי כן צריך לבדוק בליל י"ד.

על כן, למרות הניקוי המוקדם, יש לחזור ולבדוק אור לי"ד בניסן לאור הנר כתקנת חז"ל ולוודא שניקו כראוי.

 

קנח– בדיקת החמץ ללא הטמנת פתיתים

שאלה:

היות וכל "החמץ בעין" נוקה וסולק מהמחנה, כנהוג בצה"ל יומיים קודם חג הפסח, ואין אפשרות להטמין פתיתי חמץ קודם הבדיקה.

האם ניתן לקיים באופן זה בדיקת חמץ?

 

תשובה:

כתב הרמ"א שאם לא נתן פתיתי חמץ אין הדבר מעכב, שכן דעת כל אדם לבער את החמץ אם ימצא, ועל כן ניתן לבדוק החמץ ואף לברך על כך, למרות שלא הוטמנו הפתיתים כנהוג.

 

קנט– חובת הבדיקה בחדר המגורים בבסיס

שאלה:

האם יש לברך על בדיקה המתבצעת בחדר המגורים בבסיס?

 

תשובה:

בדיקה המתבצעת אור לארבעה עשר בחדר המגורים בבסיס טעונה ברכה "על ביעור חמץ", ואף שאין בעלות מוחלטת של החיילים על חדר המגורים, הרי מתגוררים הם בחדר ואוכלים בו את חמצם.

 

קס– אופן בדיקת החמץ בחדר מגורים משותף

שאלה:

בחדר מגורי הבסיס, מתגוררים עוד חמישה חיילים.

האם חובת הבדיקה בחדר מוטלת על כל חייל?

 

תשובה:

ראוי למנות את אחד החיילים מדיירי החדר שישמש שליח שיברך ויבדוק את החדר בנוכחות שאר הדיירים, ולאחר שמיעת הברכה כל חייל יבדוק את ציודו האישי.

 

קסא– דין בדיקת חמץ באוהלים לסוגיהם

שאלה:

האם מגורים באוהל יחשבו כבית, לעניין בדיקת החמץ בברכה?

 

תשובה:

אוהל מגורים גדול נחשב כבית לכל דבר, ועל כן, חייבים לבדוק בו ולברך. לעומת זה, אוהל סיירים אינו חשוב כבית, ומשום כך חייל המתגורר באוהל סיירים לא יברך על הבדיקה.

 

קסב– אופן בדיקת החמץ בטנק

שאלה:

אני משרת כאיש צוות טנק, ושאלתי האם עלי לבדוק את הטנק, והאם מברכים על כך?

 

תשובה:

יש לבדוק כל מקום שיש חשש שהוכנס שם חמץ, ולכן מכיוון שנהוג לעיתים להכניס חמץ בטנק עליך לבדוק את הטנק.

באשר לברכה, ראוי שתברך ותבדוק את חדר מגורך, ובשעת הברכה תכוון גם על הבדיקה בטנק ולאחר בדיקת חדרך תמשיך ותבדוק החמץ בטנק.

 

קסג – בדיקת חמץ כשהוראות הבטיחות אוסרות הדלקת נר

 

שאלה:

האם חייבים לבצע בדיקה בטנק לאור נר, שכן הוראות בטיחות אש אוסרות זאת?

 

תשובה:

חכמינו ז"ל הורו שבדיקת חמץ תיעשה לאור הנר, ולכן אין לשנות במקום שאפשר. אולם כאשר אין אפשרות לקיים זאת הורו רבים מפוסקי דורנו שניתן לסמוך אף על בדיקה ע"י פנס, ובפרט בבדיקת טנק ושאר רק"מ ורכבים שיש חשש שריפה, יש להשתמש בפנס לבדיקת חמץ.

 

קסד– אופן בדיקת חמץ של שק חפצים (קיטבג)

שאלה:

אני חייל הנמצא בשלבי מעבר לאחר סיום קורס, ולמעשה אין לי מקום מגורים, אלא שק חפצים (קיטבג) אישי בלבד.

האם עלי לקיים בדיקת חמץ בברכה ולבדוק את חפצי האישיים?

 

תשובה:

במקרה שציינת עליך לבדוק את שק החפצים שכן מצוי שנכנס חמץ בתוכו, אך אין לברך על בדיקה זו, שכן לדעת הרבה פוסקים חיוב הבדיקה בברכה טעון בית, שכן נאמר בתורה "תשביתו שאור מבתיכם".

 

קסה– הסתמכות על ניקיון וכיבוס שק חפצים

שאלה:

האם עלי לבדוק את שק החפצים דווקא אור לארבעה עשר בניסן?

 

תשובה:

נכון לבדוק את חפציך הללו אור לי"ד, אך נהגו לסמוך על כיבוס וניקוי כלים וחפצים אף קודם ליל הבדיקה. אמנם, אם נזהרת והקפדת לא להשתמש בו בכל דבר שיש בו חשש חמץ יכול אתה להסתפק בכיבוסו וניקויו המוקדם.

 

קסו– בדיקת חמץ בבית כנסת יחידתי

שאלה:

אני משמש כרכז דת בגדוד שריון, ושאלתי האם עלי לקיים בדיקת חמץ גם בבית הכנסת הגדודי?

 

תשובה:

כמי שמופקד על כל נושאי הדת בגדוד עליך לקיים בדיקת חמץ בבית הכנסת אור לי"ד ניסן, שכן בתי הכנסת הינם מקומות שמוחזק בהם חמץ, ומהראוי שתברך ותבדוק תחילה בחדר המגורים שלך, ובזמן הברכה עליך לכוון גם על בדיקת בית הכנסת.

וכאשר האפשרות לבדוק תחילה בחדר המגורים אינה קיימת, יש לברך קודם הבדיקה בבית הכנסת, שכן החמץ שבביהכ"נ הצבאי הוא בבעלות הצבא, ועל איש סגל הדת מוטלת חובת ביעורו המחייבת אף ברכה.

 

קסז– אופן בדיקת חמץ במחסן ציוד יחידתי

שאלה:

אני משמש כאפסנאי אחראי במחסן ציוד יחידתי.

שאלתי האם עלי לבצע במחסן בדיקת חמץ, וא"כ האם עלי לפנות את כל הציוד על מנת לבדוק?

 

תשובה:

כאפסנאי עליך לבדוק במחסן זה את פינת עבודתך וציודך האישי.

באשר לשאר המחסן, אינך מחויב לפנות את כל הציוד, אלא עליך לבדוק את המקומות שיש חשש שמצוי שם חמץ, ככל הניתן עד מקום שידך מגעת, ובאשר לציוד הפנימי במחסן ובמקום שאין סבירות להמצאות חמץ, תוכל לסמוך על הביטול ומכירת החמץ.

 

קסח – מועד בדיקת חמץ לחוזרים מאוחר מפעילות

שאלה:

אנו חיילים הנמצאים בפעילות באזור שומרון, ומתוכננים לחזור מהפעילות רק בשעות הלילה המאוחרות.

מתי נוכל לקיים את בדיקת החמץ?

 

תשובה:

לכתחילה יש לקיים את בדיקת החמץ בתחילת הערב אור לי"ד, אך מכיוון שאתם מצויים בפעילות מבצעית הינכם "עוסקים במצוה", ויכולים אתם לבדוק את החמץ מיד לאחר שובכם ליחידה בכל שעה משעות הלילה.

 

קסט– דין אכילה קודם בדיקת חמץ

שאלה:

האם יותר לנו לאכול, במצב שתואר לעיל (בשאלה הקודמת), קודם בדיקת החמץ?

 

תשובה:

נפסק בשו"ע שאין לאכול קודם בדיקת החמץ, אך כאשר אתם נמצאים בפעילות מבצעית והינכם נזקקים לטעום, מותרים אתם לטעום.

ואם קיים אף צורך של אכילה ממש לשמירה על עירנותכם, מותר לכם אף לאכול, אך ראוי שתמנו חייל אשר יזכיר לכם את חובתכם לבדוק חמץ מיד בגמר הפעילות, לבל תשכחו את חובתכם זו.

 

קע– בדיקה לחייל היוצא ל"רגילה" מס' ימים קודם פסח

שאלה:

מפקדי אישר לי חופשת רגילה חמישה ימים קודם חג הפסח.

האם חלה עלי חובת בדיקת חמץ ביחידתי?

 

תשובה:

כל חייל אשר עוזב את יחידתו בתוך ל' הימים הסמוכים לפסח חייב בבדיקת חמץ.

על כן, אם לא תוכל להיות בליל הבדיקה ביחידה, עליך לבדוק את ציודך האישי (הארון, המגירות וכיוצ"ב המשמשים אותך) בלילה האחרון לפני עזיבתך את היחידה.

ובאשר לחדר המגורים המשותף, עליך לוודא כי אחד מחבריך יהיה שליח לבודקו אור לי"ד בניסן.

 

קעא – בדיקה לאור הנר כשבודקים חמץ מוקדם

שאלה:

האם יש לבדוק חמץ לאור נר כאשר מקיימה במועד מוקדם (כמצוין בשאלה הקודמת), והאם מברכים על בדיקה זו?

 

תשובה:

גם כאשר מבצעים את הבדיקה מוקדם מליל הבדיקה, עקב עזיבת המקום, יש לבדוק בלילה את החמץ לאור הנר, אך אין לברך בדיקה המתבצעת במועד המוקדם.

 

קעב– מינוי שליח לבדיקת חמץ באמצעות טלפון

שאלה:

שכחתי לבדוק את החמץ בחדרי קודם יציאתי לחופשה, וכן לא מיניתי שליח שיבדוק במקומי. האם יכול אני למנות שליח באמצעות הטלפון שיבדוק בחדרי ובחפצי?

 

תשובה:

ניתן למנות שליח שיבדוק החמץ שלך כדת וכדין במקומך גם באמצעות הטלפון.

 

קעג– בדיקת חמץ בערב הפסח ביום

שאלה:

עקב פעילות מבצעית בלתי צפויה שנמשכה כל הלילה, לא יכולתי לבצע בדיקת חמץ אור לי"ד בניסן. האם אני יכול לקיים בדיקת חמץ למחרת בערב הפסח?

 

תשובה:

כל מי שלא ביצע בדיקת חמץ בזמנה אור לי"ד מחוייב לבדוק ביום י"ד ניסן באיזו שעה שיזכור, ובוודאי שראוי לכתחילה לקיים מצווה זו בבוקר מוקדם מיד אחר תפילת שחרית, ואף אסור לאכול בבוקר עד שיבדוק.

 

קעד– מצות ביעור חמץ לאנוס עד ער"פ אחה"צ

שאלה:

נדרשנו לצאת לפעילות בטחונית מיידית שתימשך עד אחר חצות היום בערב הפסח, כאשר לא הזדמן לנו לבדוק חמץ ואף אין כל שליח שנוכל למנותו לעשות כן. מה עלינו לעשות לעת כזאת?

 

תשובה:

עליכם לבטל את החמץ במקומכם בערב פסח קודם סוף השעה החמישית, שהוא סוף זמן שריפת החמץ, שכן אי אפשר לבטלו לאחר השעה הזו.

ובאשר לבדיקת החמץ, עליכם לבדוק עם שובכם ליחידה בערב הפסח ולברך אף אחר חצות היום (ויעויין בתשובה הבאה אופן הבדיקה).

 

קעה – אופן קיום המצוה וברכותיה בבדיקה בער"פ

שאלה:

כאשר אני מבצע בדיקה בערב הפסח (בהתאם לתשובה הקודמת) האם עלי לבדוק כנהוג עם נר ובברכה?

 

תשובה:

גם כאשר בודקים ביום, יש לבדוק בנר ובחוריו ובסדקים כנהוג, אלא א"כ הבדיקה מתבצעת כנגד חלונות במקום שאורה רב, שאז ניתן לבדוק לאור החמה. ואף על בדיקה זו ביום מברך "על ביעור חמץ".

 

קעו – העדפה לבדיקת חמץ מוקדמת או בער"פ ביום

שאלה:

חייל אשר בליל הבדיקה לא ישהה ביחידה, אך למחרת בערב הפסח יהיה ביחידתו.

האם עליו להעדיף לבדוק החמץ בלילה האחרון (שהוא קודם לאור י"ד בניסן) לפני עוזבו את היחידה או שיעדיף לבדוק בבוקר ערב הפסח, כשיגיע ליחידה?

 

תשובה:

במקרה זה עדיף שיבדוק ללא ברכה בלילה האחרון לפני עוזבו את היחידה, וזאת מחשש שמא יאנס ולא יבדוק אחר כך.

 

קעז – בדיקה ליוצא למילואים אחר פורים עד הפסח

שאלה:

חייל הנקרא לשירות מילואים אחר הפורים, ואינו חוזר לביתו עד פסח, כיצד ינהג באשר לבדיקת החמץ בביתו?

 

תשובה:

אם לא נשאר אף אדם בביתו עם יציאתו למילואים, עליו לבדוק לאור הנר בלילה הקודם ליציאתו. אך אם נשארים אנשים בביתו לאחר יציאתו לשירות המילואים אזי אם החייל נשוי, ימנה את אשתו לבדוק, ואם אין הדבר מתאפשר ניתן למנות שליח שיבדוק את חמצו.

ובאשר לביטול החמץ, עדיף שהוא יבטל במקום בו הוא נמצא בעצמו, ואם אין הדבר מתאפשר ימנה את הבודק שגם יבטל (ויאמר חמצו של פלוני או חמצו של בעלי וכו').

 

קעח – ספינת חיל הים המפליגה קודם הפסח

שאלה:

אנו חיילים מחיל הים המשרתים בצוללת המפליגה לפעילות למשך שבוע.

יציאתנו מבסיס האם מתוכננת להתרחש שלושה ימים קודם הפסח וחזרתנו למחנה מתוכננת במהלך חול המועד. כיצד ואימתי עלינו לקיים את מצוות בדיקת החמץ?

 

תשובה:

עליכם לקיים בדיקה לאור הנר במגורים ובתחום המחנה בבסיס-האם בערב האחרון לפני ההפלגה ללא ברכה, ואור לי"ד ניסן עליכם לקיים שוב בדיקת חמץ כהלכתה ובברכה בצוללת.

 

קעט – לוחמים המגיעים במהלך חוהמ"פ למקום חדש

שאלה:

אנו חיילי חי"ר מגבעתי, אשר במהלך חג הפסח נתמקם במתקן אחר.

האם קיימת חובה לבדוק חמץ באמצע הפסח בחדרים החדשים אליהם נכנס?

 

תשובה:

נפסק בשו"ע כי כאשר לא בדקו בערב הפסח, יש לבדוק במהלך הפסח. ולכן אם בחדרים אלו שהינכם אמורים להיכנס ולהתגורר בהם, לא ביצעו בדיקה קודם הפסח, אזי חובה עליכם לבדוק בפסח עצמו.

 

קפ– בדיקת חמץ בחוהמ"פ מיד או בלילה

שאלה:

האם בבדיקה שאנו נדרשים לבצע במהלך חול המועד פסח (בהתאם לתשובה הקודמת), נמתין ונבצעה בלילה לאור הנר או שעלינו לעשותה מיד עם כניסתנו במהלך היום?

 

תשובה:

בבדיקה שהינכם מבצעים בחול המועד, מכיוון שלא בדקו את המקום, וקיים חשש להמצאות חמץ, עליכם לבדוק מיד בלא כל המתנה.

 

קפא – מכירת חמץ כשאין יכול לחתום על הרשאה

שאלה:

אני חייל המאייש עמדת תצפית. מכיוון שאין באפשרותי לחתום על הרשאה למכירת חמץ בפני רב היחידה או נציגו, מבקש אני לדעת האם יש אפשרות לבצע במציאות זו מכירת חמץ לנכרי?

 

תשובה:

במציאות מיוחדת זו שבה אתה מצוי, עליך לקיים שיחה טלפונית עם הרב הצבאי ולמסור לו את כל פרטיך על מנת שיהיה שליח שלך לצורך מכירת חמצך. (ואין לנהוג בדרך זו במקום שניתן לבצע זאת בהרשאה בכתב ובנוכחותך האישית כמקובל).

 

קפב – ביטול חמץ כשעדיין אינו בודל מהחמץ

שאלה:

חייל שמבצע בדיקה מספר ימים קודם הפסח עקב יציאתו לאימונים, האם יאמר בגמר בדיקתו המוקדמת נוסח של ביטול – הרי עדיין לא בדל מחמץ במקום שהותו הנוכחי?

 

תשובה:

גם הבודק את חמצו מספר ימים קודם אור לי"ד ניסן יבטל את החמץ במקום שבו בדק ויאמר "כל חמירא דאיכא בביתא הדין" וכו', דהיינו: ביטול החמץ במקום שבו כבר בדק.

 

קפג– אופן נוסח ביטול החמץ שביחידה

שאלה:

האם יש צורך לבטל את החמץ שביחידה, וכיצד לבטל?

 

תשובה:

על כל חייל לבטל את חמצו האישי אחר שבדק וביער את החמץ.

בנוסף לכך, על כל רב צבאי/ק. דת לבטל בערב הפסח את החמץ הצה"לי שביחידתו לאחר הבדיקה (ולאחר הביעור), ולא יאוחר מסוף השעה החמישית בערב הפסח, ויאמר בנוסח זה: "כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשות הצבא ביחידה/בחטיבה/בפיקוד/בחיל (פלו

 

 

 

 

פסח- דיני ליל הסדר

קפד – תפילת ערבית מוקדמת בליל חג הפסח

 

שאלה:

אנו נדרשים לצאת למארב בתחילת הלילה של ליל חג פסח.

ממתי יכולים אנו להתפלל ערבית?

 

תשובה:

במצב זה שבו הינכם מצויים, יכולים אתם להקדים ולהתפלל תפילת ערבית של יום טוב החל מפלג המנחה.אמנם, באשר לקריאת שמע של ערב, עליכם לשוב ולקרוא אחר צאת הכוכבים.

 

קפה – קיום קידוש מוקדם בליל חג הפסח

שאלה:

האם יכולים אנו לקדש ולקיים את מצוות ליל הסדר, מיד אחר תפילת ערבית המוקדמת (כמצויין בתשובה הקודמת)?

 

תשובה:

למרות שאת תפילת ערבית של ליל החג, יכולים אתם לקיים כבר אחר פלג המנחה, הרי את הקידוש של החג, אשר בסיומו שותים את הכוס הראשונה מד' הכוסות וכן את אמירת ההגדה ושאר מצוות ליל הסדר, ניתן לקיים רק לאחר צאת הכוכבים.

 

קפו – הזמן המוקדם לקיום מצות ליל הסדר

שאלה:

בגלל ההכרח שלנו לצאת למארב ולהקדים את ליל הסדר ככל הניתן, מבקשים אנו לדעת בדיוק ממתי נוכל להתחיל במצוות הלילה?

 

תשובה:

עקב הסיבה הבטחונית המחייבת אתכם להקדים, תוכלו להתחיל את קידוש ליל הסדר כבר 13 דקות אחר השקיעה. לאחר מכן, עליכם לומר את עיקרי ההגדה, ואת אכילת המצה והמרור בברכתן ניתן לקיים רק 18 דקות אחר השקיעה ולא קודם לכן.

 

קפז – מצוות ליל הסדר ללוחמים אחר חצות הלילה

שאלה:

אנו חוזרים מפעילות מבצעית בשומרון לאחר חצות הלילה.

האם יכולים אנו עדיין לקיים את מצוות ליל הסדר בשעה זו?

 

תשובה:

לכתחילה בוודאי שיש להקפיד לומר את עיקרי ההגדה ולקיים את יתר מצוות ליל הסדר, כולל אכילת האפיקומן קודם חצות הלילה.

אמנם, מכיוון שיש ראשונים הסוברים כי זמנם נמשך וניתן לקיימם עד עלות השחר, הרי שבמציאות שבהם הינכם מצויים, בודאי שעליכם לקיים את כל מצוות ליל הסדר גם אחר חצות. ואף באשר לברכות, ניתן יהיה בשעת דחק זו לברך ברכה על אכילת מצה ומרור וכן בעת שתיית ד' כוסות (עפ"י המנהגים השונים בנדון).

 

קפח – החוזרים מפעילות בליל הסדר סמוך לחצות הלילה

שאלה:

חזרנו מסיור מבצעי באיזור הר-דב מעט לפני שעת חצות.

כיצד עלינו לנהוג לעניין מצוות ליל הסדר?

 

תשובה:

במצב זה שהגעתם סמוך לשעת חצות, עליכם להזדרז ולשנות מסדר ההגדה המקובל, ועליכם לקדש תחילה, ולאחר מכן ליטול ידיים ולברך על אכילת מצה ולאוכלה, ולברך על אכילת מרור ולאוכלו עוד לפני חצות הלילה. אלא שאחר כך עליכם לומר את ההגדה כסידרה, ולאחריה תסעדו את הסעודה.

 

קפט – מצוות הסדר בשטח קודם חצות או ביחידה אחר חצות

שאלה:

במסגרת הפעילות השוטפת של מחלקתנו אנו יוצאים עוד לפני חשיכה וחוזרים רק אחר חצות הלילה.

האם להעדיף לקיים את מצוות ההגדה ומצוות ליל הסדר לפני חצות בשטח הפעילות או שנקיימנה עם חזרתנו ליחידה לאחר חצות?

 

תשובה:

מכיוון שיש לקיים לכתחילה את מצוות ליל הסדר קודם חצות, מובן כי כאשר ישנה אפשרות טכנית ומבצעית לקיים מצוות אלו בשטח הפעילות, עליכם להעדיף את האפשרות הזו.

משום כך, הרבנות הצבאית הראשית מנפיקה ערכות "מנת סדר אישית" אשר בה כל פריטי ליל הסדר, כדי שכל חייל יוכל לקיים את מצוות לילה זה כהלכתן ובזמנן.

 

קצ - מצוות הפסח לחיילים החוזרים אחר עלות השחר

שאלה:

חיילים שהיו בפעילות מבצעית בלילה שלא יכלו לקיים את מצוות ליל הסדר וחזרו ממנה רק אחרי עמוד השחר, האם יכולים עדיין לקיים ליל סדר אחר עלות השחר?

 

תשובה:

חיילים אלו אשר היו אנוסים, נפטרו מקיום מצוות ליל הסדר, ואינם יכולים שוב לקיים מצוות אלו אחר עלות השחר.

אמנם, בבוקר החג קודם סעודתם עליהם לקדש בנוסח קידוש הלילה (מלבד אמירת "ויכולו" כשליל פסח חל בשבת).

 

קצא – אכילה ושתיה קודם ליל הסדר

שאלה:

עקב הפעילות הבטחונית שלנו הכוללת איוש מחסום עד שעה עשר בלילה, נוכל להתחיל בקיום ליל הסדר בשעה מאוחרת יחסית.

האם נוכל לאכול ולשתות במהלך הפעילות קודם ליל הסדר?

 

תשובה:

במצב זה שאתם מצויים, המחייב עירנות, ובפרט כאשר קיים חשש שעקב הרעב התפקוד ייפגם, יכולים אתם לקדש ולשתות רביעית ולאחר מכן לאכול ללא מצה (ובלבד שלא תאכלו הרבה), אף קודם קיום הסדר.

לאחר מכן, כשתסיימו את הפעילות, עליכם לומר את סדר ההגדה שאחר הקידוש, ואז בהגיעכם לסוף סדר 'מגיד' עליכם לאכול מצה ולברך כנהוג.

 

קצב – החלקים המתחייבים במצוות ההגדה בשעת הדחק

שאלה:

אני משמש בליל הסדר כמפקד תורן בחמ"ל מבצעים. מבקש אני לדעת האם ישנם, במגבלות הזמן שבו הנני מצוי, חלקים מיוחדים בהגדה אשר עלי לאמרם?

 

תשובה:

להלן תקציר ההגדה ומצוות ליל הסדר כאשר אין אפשרות לאומרה בשלמותה:

קידוש ושתיית כוס ראשון, ורחץ, כרפס, יחץ, הא לחמא עניא (משפט ראשון), מה נשתנה, עבדים היינו, מתחילה עובדי עבודה זרה, והיא שעמדה, מנין עשר המכות, פסח מצה ומרור – על שום מה?, בכל דור ודור, לפיכך, הללויה, בצאת ישראל ממצרים, ברכת אשר גאלנו ושתית כוס שני, רחצה, מוציא מצה, מרור, כורך שולחן עורך, צפון, ברך (עד לעולם אל יחסרנו"), שתיית כוס שלישי, שפוך חמתך, לא לנו – סוף ההלל, שתית כוס רביעי, ברכה אחרונה, חסל סידור פסח, לשנה הבאה בירושלים.

יובהר כי:

  1. קיצור ההגדה- נועד למצבי חירום בלבד.

  2. במידה ומחויבים לקצר יותר – יש לומר ולקיים את החלקים המופיעים בהדגשה ע"י קו.

  3. במידה ומחויבים לקצר אף יותר – יש לומר ולקיים, לפחות, את החלקים המופיעים בהדגשה כפולה ע"י קו ואותיות מודגשות.

 

קצג – אכילה אחר גמר קיום ליל הסדר

שאלה:

אני מאבטח באחד המחסומים ברחבי יש"ע, ולצורך קיום מצוות ליל הסדר הקדמתי וקיימתי את כל מצוות הלילה כולל אכילת אפיקומן, אך לא סעדתי את ליבי שכן רק לאחר מכן הזדמן לי לסעוד.

מכיוון שידוע לי שאין לאכול אחר האפיקומן, שאלתי האם נאסר עלי לסעוד בליל החג במצב זה?

 

תשובה:

למרות שאכן "אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן", מכל מקום אם עדיין לא אכלת וחש אתה בצורך לסעוד את ליבך, יותר לך לאכול אחר חצות, כאשר בגמר אכילתך עליך לאכול שנית כזית מצה לשם אפיקומן.

(אומנם, אם הינך מודע לאפשרות זו עוד קודם אכילת האפיקומן בראשונה, ראוי שתתנה כי אם יזדמן לך לאכול אח"כ תחשב אכילת מצה זו בתחילה כסעודה, ואם לא יזדמן לך שוב לאכול תאכל מצה זו לשם מצוות אפיקומן).

 

קצד – אכילה לקם לשמירה בלילה אחר הסדר

שאלה:

לאחר ליל הסדר הלכתי לישון, אך בהמשך הלילה קמתי לצורך שמירה.

האם מותר לי אז לאכול, שכן ידוע לי שאין אוכלים אחר האפיקומן?

 

תשובה:

מכיוון שכבר ישנת, ניתן להקל ולשתות, ואם יש אף צורך לאכול ניתן אף להקל בכך במהלך הלילה, קודם עלות השחר.

 

קצה – השריית מצת המצוה במים לחייל חולה

שאלה:

אני חייל אשר עקב בעיה בריאותית נדרש לאכול מוצרים רכים.

האם ניתן לי לטבול את "מצת המצוה" במים קודם אכילתה בליל הסדר?

 

תשובה:

חייל אשר לו בעיה בריאותית המחייבת אותו לטבול מצה במים קודם אכילתה יכול לנהוג כן ולצאת בכך יד"ח אכילת מצה בליל הסדר, אך אין להשרותה במים חמים.

 

קצו – מצוות ד' כוסות ללוחם כונן שנאסר ביין

שאלה:

עקב מצב כוננות שבו אנו מצויים בליל הסדר, הורו לנו המפקדים להימנע משתיית יין.

שאלתנו, כיצד נוכל לקיים מצוות שתיית ד' כוסות?

 

תשובה:

אם ברשותכם קיים מיץ ענבים, תוכלו לקיים מצווה זו במיץ ענבים ולברך עליו "בורא פרי הגפן" כהלכתו.

במידה ואין אף מיץ ענבים, ניתן לקיים מצוות ד' כוסות אף ב"חמר מדינה", אך לדעת פוסקים רבים אין בימינו חמר מדינה שניתן לצאת בו יד"ח במצוה זו.

משום כך, רק בשעת דחק גדולה וכשאין כל אפשרות שימצא מיץ ענבים, תוכל לקיים מצוה זו ע"י שתיית מיץ פירות טבעי או משקה קולה.

ומובן שבשתיית כל אלו יש לברך עליהם "שהכל". ואת ברכה זו יש לברך, לדעת הכל, רק בכוס ראשונה ושלישית.

 

קצז – קיום מצוות ד' כוסות במימיה

שאלה:

הנני נמצא בעמדת תצפית, וברשותי חגור עם מימיה.

האם אוכל לקיים את מצוות ד' הכוסות באמצעות המימיה שבחגורי?

 

תשובה:

לכתחילה יש למזוג כל כוס מד' הכוסות לחוד, וכן לשתות מכוס ולא מכלי שפיו צר כדי שיוכל לשתות רביעית כאחת.

אך במידה ואין אפשרות במקום ליטול כוס ולמזוג לתוכה מהמימיה שברשותך, תוכל בשעת דחק זו לשתות מהמימיה עצמה, כאשר בכל "כוס" תמזוג ממימיה למימיה (וזאת אף כאשר המימיה מלאה חלקית בלבד).

וכאשר קיימת מימיה אחת בלבד, המכילה אף שיעור של רוב ד' רביעיות, ואין אפשרות להעביר לכוס או למימיה נוספת, תוכל לשתות את כל ד' הכוסות על סדר ההגדה ממימיה אחת, אך תוסיף מעט מים ממקום שלא שתו ממנו לפני שתיית כל כוס וכוס כדי לתקן את היין הפגום.

 

קצח – העדפות כשהיין במקום מצומצם

שאלה:

נותרה לי כמות מצומצמת של מיץ ענבים שלא תספיק לקיום כל מצוות שתיית ד' כוסות, כיצד אוכל לקיים מצווה זו?

 

תשובה:

כל כוס מתוך ד' הכוסות הינה מצוה בפני עצמה, ועל כן כאשר נותרה לך כמות מצומצמת של יין או מיץ ענבים לכוס אחת בלבד, עליך לקדש עליה ("כוס ראשונה").

באם יש לך כמות של שתי כוסות, עליך לשתות "כוס שלישית" ולברך עליה ברכת המזון ולשתותה בסופה. ואם נותרה לך גם כמות לכוס נוספת, עליך לומר עליה את ההגדה ("כוס שנייה").

 

קצט – שיעורי מצוות מצה, מרור וד' כוסות

שאלה:

מבקשים אנו לדעת מהם השיעורים המתחייבים לקיום מצוות אכילת מצה, מרור ושתית ד' כוסות?

 

תשובה:

במצוות אלו יש להקפיד הן על שיעור האכילה או השתייה וכן על משך זמן אכילתם, ולהלן תשובתנו:

 

המצוה- אכילת מצה

שיעור חז"ל- כזית

שיעורה- לכתחילה – 25.6 גרם. (בדיעבד עד 18 גרם)

משך זמנה-2-4 דקות

הערה-מצוה מהתורה. ראוי להקפיד לקיימה בשיעור לכתחילה. (שיעור זה כולל אף ב' זיתים, למצריכים כן).

 

המצוה- אכילת מרור

שיעור חז"ל- כזית

שיעורה- 17.3 גרם

משך זמנה- 2-4 דקות

 

המצוה- שתיית ד' כוסות

שיעור חז"ל- רביעית

שיעורה- 86 סמ"ק (חזו"א 150 סמ"ק)

למתקשה – 44 סמ"ק שהוא רוב רביעית

משך זמנה- לכתחילה – בבת אחת

הערה-לכתחילה – כל הכוס.

בדיעבד- רוב רביעית, לבד מ"כוס רביעית" שיש להקפיד על "רביעית"

 

המצוה-אכילת כורך

שיעור חז"ל-כזית מכל מין

שיעורה-1.8 גרם – מצה + 17.3 גרם מרור

משך זמנה- 2-4 דקות

 

המצוה- אכילת אפיקומן

שיעור חז"ל- כזית

שיעורה- 18 ג' מצה

משך זמנה- 2-4 דקות

 

ר– שאלות "מה נשתנה" לחייל המצוי לבדו

שאלה:

מכיוון שאני שוהה בליל הסדר בעמדה לבדי, איני יודע כיצד אקיים ואומר את ההגדה, הרי אין מי שישאל "מה נשתנה"?

 

תשובה:

אכן, סדר אמירת ההגדה מעיקרה הינו בדרך של תשובה לשאלת הבנים, אך נפסק להלכה כי אם אדם נמצא לבדו, יספר הוא לעצמו ואף ישאל לעצמו, ועל כן תוכל לקיים באופן זה את ליל הסדר ככל משפטו וחוקתו.

 

רא - קיום מצוות אכילת מצה כשמצומצם בכמותה

שאלה:

צערי, לאחר שובנו מפעילות, גילינו שנותרה לנו מצה בכמות מצומצמת של "כזית בלבד לכל אחד ואחד מאיתנו. כיצד עלינו לנהוג?

 

תשובה:

עליכם לנהוג שינוי במהלך ליל הסדר, כאשר בגמר סדר ה'מגיד' יש להקדים את אכילת ה'מרור', ולאחריה עליכם לסעוד את הסעודה ללא מצה, ולאחר סעודה זו יש ליטול ידיים ולברך ברכת 'המוציא' ו'אכילת מצה', ואז תאכלו את כזית המצה שברשותכם, ובאכילה זו תצאו יד"ח גם באכילת מצה וגם באכילת האפיקומן שיש לאוכלה כשהינכם שבעים.

 

רב – אופן אכילת מצה לחייל הרחוק מעורך הסדר

שאלה:

הנני חייל המשרת בבסיס חיל האוויר. בליל הסדר בבסיס הבחנתי כי בעת קיום מצות אכילת המצה הבהיר עורך-הסדר כי הוא אוכל את מצת המצוה ע"י צירוף מצה שלמה ומצה חצויה (פרוסה) הנמצאות בג' המצות שלפניו.

מכיוון שעורך הסדר אינו יכול להעביר לי ולכל החיילים המסובים מג' המצות שלפניו, כיצד עלי לקיים את מצוות אכילת המצה?

 

תשובה:

כאשר אין אפשרות שאף חלק מהמצה שלך יהיו ממצות העורך, ראוי שתניח לעצמך בתחילת הסדר ג' מצות ותנהג בהן בכל פרטיהן כפי שנוהג עורך הסדר, וכך תוכל אף לאכול הן מהמצה השלמה והן מהחצויה כנדרש לכתחילה במצוה זו.

 

רג – אכילת חסה לא בדוקה למצוות מרור

שאלה:

למחסום שבו אנו שוהים הובאו עלי חסה לצורך קיום מצוות מרור, אך התברר לי שהעלים הללו לא נבדקו כלל לפני כניסת החג שלא יהיו בהם תולעים. האם מותר לי למיין ולשטוף עלים אלו בליל החג?

 

תשובה:

ככלל, הרבנות הצבאית מספקת לליל הסדר עלי חסה בדוקים מתולעים לצורך קיום אכילת מרור.

אמנם כאשר הובאו עלי חסה רגילים שהעלים לא נשטפו ונבדקו לפני החג, ניתן להסיר את העלים ולהותיר את הקלחין, ובקלחין של החסה שאין מצויים כ"כ תולעים ניתן ביתר קלות להבחין, וכשאין תולעים ניתן לשוטפם בחג במים ולקיים בה מצוות מרור (ואין להשרות עלי חסה שאינם בדוקים במי מלח בחג).

 

רד – אופן הכנת החרוסת בחג

שאלה:

עקב הפעילות הבטחונית העמוסה לא הכנו חרוסת קודם כניסת החג.

האם נוכל להכין חרוסת בחג עבור ליל הסדר?

 

תשובה:

הרבנות הצבאית הראשית מנפקת חרוסת מוכנה לליל הסדר, אך משאלתך מתברר כי הפריט לא הגיע אליכם.

ולשאלתכם, מהדין יש לטחון ולהכין קודם לחג חרוסת, אך בנסיבות שתיארתם ניתן יהיה להכינה אף בחג, אולם יש לעשות זאת בשינוי ע"י החזקת פומפיה בכיוון הפוך או באופן שידוך אותה ע"ג שולחן או מפה אם נוהג לדוכה בכלי (ובחג החל בשבת, הדין חמור יותר שכן אסור גם לגבל).

 

רה – מצוות ההסבה בתנאים שאין משענת

שאלה:

באוהל חדר האוכל של הפלוגה בה אני משרת ישנם ספסלים ללא משענת ואין אפשרות לאכול בהסבה כפי הנהוג בביתי. האם במצב זה הנני פטור מלהסב?

 

תשובה:

בשעת אכילת כזית מצה, בשתיית ד' הכוסות ובאכילת הכורך והאפיקומן צריכים להסב, ובתנאים שבהם הינך מצוי, תוכל להסב ע"י שתסמך או תשען על חברך אך אין להסב באוויר וכן אין להסב ע"י סמיכה על ברכי עצמך.

 

רו – נזכר שלא היסב באכילת המצה

שאלה:

חברי העיר לי כי אכילת כזית המצה נעשתה על ידי באופן שלא הסבתי בה.

האם יצאתי בכך ידי חובתי?

 

תשובה:

כפי שהזכרנו (תשובה הקודמת) צריך לאכול כזית מצה בהסבה, ועל כן אם התברר לך שאכלת ללא הסבה עליך לשוב ולאכול כזית מצה בהסבה, אך אין לך לברך שנית על אכילת המצה.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon