תורתו של רבי עקיבא – להארת נתיבי גאולתנו

 

דמותו של רבי עקיבא

דמותו של רבי עקיבא עומדת לנגד עינינו בענקיותה הרוחנית והמוסרית. בצניעות, בטוב המידות, במסירות הנפש העצומה לתורה, בהופעת התורה כולה, בצפייה החודרת לישועה, באמונה ובמפעל למען ישראל, תורתו ותחייתו בארצו.

זכינו להיפגש עם רבי עקיבא לא רק בזמני שמחה ובניין, אלא גם בעתות משבר וחורבן, וממילא יכולים אנו לספוג מאישיותו עוצמת אמונה מיוחדת, כפי שבאה לידי ביטוי דווקא בזמנים מעין אלה וללמוד ממנה גם למשברים העוברים עלינו בתקופתנו.

 

דרך ארץ קדמה לתורה

רבי עקיבא הוא בראש ובראשונה "צנוע ומעלי"[1], בעל מידות טובות ועוצמה פנימית. לפני שנהיה תלמיד חכם2, עוד בהיותו עם הארץ, אהבת הבריות קדמה לתורתו. בראותו התנהגות לא מוסרית של תלמידי חכמים המתנשאים על עמי ארצות, היה אומר "מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור"3. רחל, בתו של כלבא שבוע, מעשירי ירושלים, זיהתה ישרות יסודית זו אצל רבי עקיבא שהיה רועה צאן אצל אביה, וחפצה להתחתן עמו, בתנאי שיפתח את היסודיות המידותית הזו בשכלול ובבניין של תורה. הם מקימים יחד את ביתם במחיר של וויתור על כל הנאות החיים, במסירות נפש מופלגת למען ההתגדלות בתורה. רבי עקיבא מתחיל ללמוד תורה בגיל ארבעים יחד עם תינוקות של בית רבן ותוך שתים עשרה שנה, בהתמסרות מוחלטת לבית המדרש, הוא הופך לאחד מענקי התורה שבאומה ומעמיד שנים עשר אלף תלמידים. לאחר שתים עשרה שנה הוא מגיע לביתו עם תלמידיו ושומע את אותו רשע המקניט את אשתו על כך שבעלה השאיר אותה כביכול כאלמנה גלמודה בביתה. כאן מתגלה מסירות הנפש של הבית העומד מאחרי תורתו של רבי עקיבא, באמירתה של רחל, כי אילו רבי עקיבא היה שומע לה, הוא היה צריך ללמוד עוד שתים עשרה שנה. רבי עקיבא שומע אמירה מופלאה זו, סובב על עקביו, ולא מסיח אף לרגע את דעתו מהמשך ההתמסרות בבית המדרש. רבי עקיבא הולך וצומח עדי כדי התפתחות גדולה כזו, שאף משה רבנו אומר עליה "יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי?"4. רבי עקיבא הוא כל התורה כולה, "כולהו סתימתאי אליבא דרבי עקיבא"5, תורה שבעל פה כולה, היא המשך תורתו של רבי עקיבא.

בית המדרש של רבי עקיבא, ממלא את העולם כולו תורה6. אין זה עוד אחד מבתי המדרש, אלא בית המדרש של רבי עקיבא הוא בעצם כל חוט השדרה של התורה שבעל פה. אין זו ישיבה הנמצאת במקום אחד, אלא כל עשרים וארבע אלף תלמידיו, הם בעצם כל בתי המדרש המפוזרים בכל רחבי ארץ ישראל7.

תורתו של רבי עקיבא יונקת מתוך קדושתם של ישראל, מתוך הברכה בתורה תחילה והיא ממילא כזו הצופה כל הזמן לישועתם של ישראל ורואה בכל התעוררות לאומית לגאולה ותחייה - אפילו בעידן של חורבן - הופעה של סגולת האומה, הנובעת ממעמקים, מתוככי נשמתה, וממילא רבי עקיבא מצטרף, מעודד, פועל באמונתו להוציא מן הכוח אל הפועל את ההתעוררות של מרד בר כוכבא לשם גאולתם ותחייתם האלוקית של ישראל בארצם8.

 

נקודת השבר

דווקא מתוך מרכזיותו, ענקיותו וחשיבותו של בית מדרש זה, מתקשים אנו להבין את מה שהתרחש לכאורה בסופו. כיצד ומדוע התרחשה טרגדיה נוראה כל כך, עד שבית מדרש עצום זה לכאורה 'נכחד' בסופו של דבר? למראית עין - המפעל הזה ירד לטמיון וכל עשרים וארבע אלף תלמידי רבי עקיבא מתו במגפה.

 

_______

1 כתובות סב:

2 תוספות כתובות סב:

3 פסחים מט:

4 נדרים כט:

5 סנהדרין פו

6 מכלל לאו אתה שומע הן, לאחר מיתתם במגפה של תלמידי רבי עקיבא אומרת הגמ' "והיה העולם שמם"

7 "מגבת ועד אנטיפרס", יבמות סב:

8 איכה רבה פרשה ב, רמב"ם מלכים יא - ג, מאמרי ראיה מכתב הרב זצ"ל לבני עקיבא, שיחות הרצ"י על ל"ג בעומר

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon